dnes je 20.6.2024

Input:

Konstrukční detaily asfaltových izolací

27.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.4
Konstrukční detaily asfaltových izolací

Ing. Bohumír Číhal

Hlavní zásady

Každý objekt je individuální a je vždy nutné počítat s modifikací nebo úpravami konstrukčních detailů podle konkrétní situace, které je třeba zapracovávat do projektové dokumentace. U všech systémů hydroizolací spodní stavby platí následující zásady:

  • konstrukční detail musí být řešen pro namáhání, kterému bude vystaven;

  • konstrukční detail musí být realizovatelný, zejména musí být pro jeho provedení dostatečný pracovní prostor;

  • všechny materiály použité při opracovávání detailu musí být slučitelné;

  • veškeré detaily musí být zesíleny dodatečným pásem stejného nebo specializovaného izolačního materiálu;

  • minimální šířka zesilovacího pásu je 300 mm (2 × 150 mm), v případě tvarovek je min. velikost hran 120 mm.

Při provádění hydroizolací se vyskytnou konstrukční detaily

• zesílení koutů a hran;

• etapové a pracovní spoje;

• prostupy;

• mechanické kotvení hydroizolace k podkladu;

• dilatační uzávěry;

• ukončení nad úrovní terénu a na rámu výkladců a dalších otvorových výplní;

• propojení hydroizolačních systémů;

• injektážní systémy, trubičky;

• konstrukce s profilovanými pásy.

ZESÍLENÍ KOUTŮ A HRAN

Všechny konstrukční detaily je třeba zesilovat. U jednovrstvových povlaků se přidává zesilující pás zvrchu, u dvouvrstvových se přidává mezi jednotlivé vrstvy hydroizolačního povlaku. U asfaltových izolací se kromě zesilujících pásů používají speciálně tvarované přířezy (u fóliových izolací speciální tvarovky). Pro hydroizolace na bázi asfaltu se tvarovky nedělají a tyto detaily je nutné provádět dle konkrétní situace a s maximální pečlivostí (např. s použitím šablon na přířezy).

Obr. č. 1: Příklad výroby přířezu vnějšího rohu pomocí šablony

ETAPOVÉ A PRACOVNÍ SPOJE

Etapové spoje jsou konstrukční detaily, které umožňují propojení dvou pracovních záběrů při provádění izolací. Tvar a rozměr okraje hydroizolace z první etapy izolace musí umožnit provést předepsané spoje s pásy z druhé etapy. Jestliže některá z těchto podmínek není splněna, není možné provést spolehlivé propojení hydroizolace.

Obr. č. 2: Příklad některých etapových spojů

Etapový spoj je náchylný na poškození hydroizolace z  první etapy. Přesah hydroizolace z první etapy pro druhou etapu musí být proto chráněn proti mechanickému poškození a znečištění cementovým mlékem (např. deskou na bázi dřeva překrytou betonovým potěrem). Před prováděním hydroizolace druhé etapy je nezbytné provést kontrolu celistvosti, čistoty, svařitelnosti a přístupnosti hydroizolace z první etapy.

PROSTUPY

Těsné napojení asfaltových pásů na podklad v oblasti prostupu se provádí několika způsoby. Nedochází-li k dilatačním pohybům, je možno izolační vrstvy přímo napojit na prostupující tělesa přetažením izolačních vrstev na jejich povrch. Manžeta z izolace se nalepí nebo nataví na těleso a na konci se stáhne plechovým páskem. Těsnící úsek musí mít délku alespoň 120 mm. Styk se doporučuje tmelit (opatřit pojistnou zálivkou) a přebandážovat separační a ochrannou textilií ze syntetických vláken.

Obr. č. 3: Příklad napojení na prostupující potrubí přetažením

Dochází-li k dilatačním pohybům prostupujících médií, nebo nelze-li instalovat prostupující konstrukce a tělesa před prováděním izolací, použije se normou doporučovaná plášťová průchodka s přírubou, na kterou se izolace nataví nebo nalepí. Základním principem řešení prostupů je sevření izolačního povlaku mezi pevnou a volnou přírubu. Mezi přírubami nesmí být sevřen spoj hydroizolace.

Vnitřní průměr průchodky se volí obvykle o 10 až 40 mm větší, než je rozměr prostupujícího tělesa. Mezera mezi průchodkou a prostupujícím tělesem se těsní pružnými materiály (např. pryžovými klíny, tmely, asfaltovanými provazci a bandáží, polyuretanovou pěnou apod.).

Obr. č. 4: Úprava při prostupu průchodky s přírubou

MECHANICKÉ KOTVENÍ

Mechanické kotvení asfaltových pásů je realizováno prostřednictvím speciálních kotvících prvků, které se umísťují ve většině případů do přesahů dvou sousedních hydroizolačních pásů. Pro tuto technologii se používají zejména pásy s vysokou pevností a odolností proti vytržení kotvy (např. pásy s vložkou ze skelné tkaniny).

Kotvení hydroizolací ze dvou asfaltových pásů se provádí přikotvením spodní vrstvy a následným natavením vrchního pásu. Podkladní pás je možno kotvit ve spoji nebo v ploše. Kotvíme-li pásy ve spojích, je nutno kotvu umístit tak, aby okraj přítlačného talířku kotevního prvku byl v minimální vzdálenosti od okraje pruhu pásu 10 mm a současně překrývajícím pásem byl vytvořen minimálně 60 mm široký vodotěsný svár. V případě, že se takto kotví samolepicí asfaltový pás, je nutné zvýšit šířku přesahu přes samolepicí přesahový pruh a rozšířené místo svařit plamenem či horkým vzduchem.

Sortiment kotevních prvků je rozčleněn podle materiálů podkladu a tloušťky. Při volbě délky kotvícího šroubu nebo rozpěrného prvku je třeba počítat s tloušťkou kotveného souvrství tzv. svěrnou délkou a připočítat minimální délku zakotvení prvku v materiálu nosné vrstvy (tuto délku definují výrobci pro jednotlivé typy kotevních prvků a příslušné nosné vrstvy).

Použité kotvící prvky musí mít antikorozní úpravu. Pod hlavu každého kotvícího prvku se umísťuje kruhová nebo oválná přítlačná podložka. Podložka může být i součástí plastové hmoždinky, např. tzv. talířové hmoždinky o průměru cca 70 mm.

Obr. č. 5: Polyamidové kotevní prvky a hřeb s podložkou

Podle druhu kotveného materiálu je potřeba dodržet minimální vzdálenosti okraje podložky od okraje pásu. U asfaltových hydroizolací by tato vzdálenost měla být min. 20 mm.

Správné kotvení asfaltových hydroizolačních pásů je nutné provádět i u natavených hydroizolací např. na stěnách. Pro ukotvení asfaltových hydroizolačních pásů je nutné s ohledem na rozměry stavby, na podkladní stavební konstrukci a na namáhání hydroizolací použít vhodný typ a dostatečný počet kotev s upevňovacími prvky s dlouhou odolností proti korozi. Při větších výškách stěn spodní stavby (např. větších jak 4 m) je nutné kromě dostatečného ukotvení hydroizolací pásy půlit (tzn. zkrátit jejich délku).

Kotvení

Nahrávám...
Nahrávám...