dnes je 21.7.2024

Input:

Kontrola provádění

13.5.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.5 Kontrola provádění

Před zahájením provádění se kontroluje, zda součásti a příslušenství ETICS odpovídají specifikaci ve stavební dokumentaci a jestli není překročena doba jejich skladovatelnosti. Kontrola shody součástí ETICS a příslušenství se specifikací před zahájením provádění může být nahrazena dílčími kontrolami před zahájením každé technologické operace.

Rozhodující technologické operace provádění

Rozhodující technologické operace pro kontrolu jsou tyto:

 • lepení desek a lamel,

 • kotvení hmoždinkami,

 • provádění základní vrstvy,

 • provádění omítky nebo omítky s nátěrem.

Doporučený předmět kontroly u jednotlivých technologických operací:

LEPENÍ DESEK A LAMEL

Před technologickou operací

Kontrola při lepení

 • Přítomnost určeného oplechování a příslušenství ETICS.

V průběhu technologické operace

 • Plocha a rozmístění lepicí hmoty

  Lepicí hmota se nanáší buď ručně na celý rubový povrch desky nebo lamely, nebo ručně nebo strojově na rubový povrch desky ve formě pásu po celém obvodě desky a zároveň uprostřed desky, buď ručně ve formě terčů (nejméně tři terče na jednu desku), nebo pří strojním nanášení ve formě nepravidelného pásu.

  Strojní nebo ruční nanášení lepicí hmoty přímo na podklad lze provádět jen tehdy, pokud dokumentace výrobce ETICS dovoluje takový způsob nanášení lepicí hmoty.

  V případě ETICS spojovaných s podkladem pouze pomocí lepicí hmoty musí být u systémů z EPS nejméně 40 % povrchu desek spojeno lepicí hmotou s podkladem, neurčuje-li stavební dokumentace jinak. Lamely MW vyžadují vždy spojení celého povrchu s podkladem.

 • Tloušťka desek a lamel

 • Velikost spár mezi deskami a lamelami a jejich případná úprava

  Pokud vzniknou spáry s šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit používaným tepelně izolačním materiálem. Spáry mezi deskami EPS šířky do 4 mm je možné vyplnit pěnovou hmotou, určenou dokumentací ETICS. Vyplnění spár musí být provedeno tak, aby byla dodržena rovinnost vrstvy tepelně izolačního materiálu.

 • Vazby desek v ploše, na nároží a v oblasti výplní otvorů

  Desky se lepí bez křížových spár, vždy na vazbu.

 • Dodržení původních dilatačních spár

  Původní dilatační spáry na zateplovaném objektu musí zůstat zachovány.

 • Přítomnost určeného příslušenství ETICS

Po technologické operaci

 • Celistvost a rovinnost vrstvy tepelně izolačního materiálu

KOTVENÍ HMOŽDINKAMI

Před technologickou operací

Kontrola při kotvení hmoždinkami

 • Druh vrtáku

  Druh vrtáku pro určenou hmoždinku, která musí být součástí použitého ETICS, definuje dokumentace výrobce ETICS.

V průběhu technologické operace

 • Způsob vrtání a osazování

  Vrt pro osazení hmoždinky musí být prováděn kolmo k podkladu.

  Průměr vrtáku musí odpovídat průměru požadovanému v dokumentaci ETICS.

  Pro ETICS s deskami MW se s vrtáním začne vždy až po propíchnutí desky vrtákem.

  Do vysoce porézních hmot a hmot s dutinami se otvory vrtají bez příklepu.

  Hloubka provedeného vrtu musí být v souladu s dokumentací výrobce ETICS.

  Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy.

  ETICS s deskami MW vždy vyžaduje užití hmoždinek.

Po technologické operaci

 • Počet a rozmístění hmoždinek

  Počet a rozmístění hmoždinek musí odpovídat stavební dokumentaci.

 • Osazení hmoždinek

  Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit poblíž umístěnou novou hmoždinkou. Špatně osazená hmoždinka je například hmoždinka nepevně zakotvená, vyčnívající nad vnější líc vrstvy tepelně izolačního materiálu bez možnosti jejího osazení do požadované polohy apod. Špatně osazená hmoždinka se pokud možno odstraní a celý zbylý otvor v deskách tepelné izolace se vyplní používaným tepelně izolačním

Nahrávám...
Nahrávám...