dnes je 17.8.2022

Input:

Kvalifikace dodavatele a její prokazování

12.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2
Kvalifikace dodavatele a její prokazování

Ing. Bohumír Číhal

Kvalifikace dodavatele

Kvalifikace je způsobilost dodavatele pro provedení zadávané veřejné zakázky. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví zadavatel v oznámení nebo výzvě a podrobněji v kvalifikační nebo zadávací dokumentaci. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

 • splní základní kvalifikační předpoklady (§ 53 ZVZ),

 • splní profesní kvalifikační předpoklady (§ 54),

 • předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,

 • splní technické kvalifikační předpoklady (§ 56).

Veřejný zadavatel není oprávněn stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže, a současně by kvalifikační předpoklady bylo vzhledem k potřebám zadavatele možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek. Kvalifikace dodavatele nemůže být předmětem hodnotících kritérií.

Základní kvalifikační předpoklady

Základními kvalifikačními předpoklady je prokázání skutečnosti, že uchazeč:

 • který nebyl pravomocně odsouzen pro zákonem vymezené trestné činy. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště (prokazuje se: výpis z evidence Rejstříku trestů);

 • který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení (čestné prohlášení);

 • vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (čestné prohlášení);

 • který není v likvidaci (čestné prohlášení);

 • který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení)

 • který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (čestné prohlášení);

 • který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (potvrzení příslušného orgánu či instituce;

 • který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů (je-li požadováno); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby (čestné prohlášení);

 • který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (čestné prohlášení);

 • kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce (čestné prohlášení).

Prokazování splnění

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení, potvrzení příslušného orgánu či instituce a čestného prohlášení.

Zadavatel podlimitní veřejné zakázky je povinen požadovat prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele. Může požadovat rovněž prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 zákona. Veřejný zadavatel může požadovat také čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Splnění základních kvalifikačních předpokladů se u podlimitní veřejné zakázky prokazuje předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. Veřejný zadavatel může v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení stanovit povinnost dodavatele prokázat splnění základních/některých základních kvalifikačních předpokladů doklady.

Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje, povinnost prokazování doklady se nepožaduje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva předkládá zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace před uzavřením smlouvy.

Sektorový zadavatel je oprávněn stanovit jakékoliv objektivní požadavky, které umožňují objektivní posouzení kvalifikace dodavatele. Rozsah informací a dokladů vymezí v rámci požadované kvalifikace s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu veřejné zakázky. Požadavky na kvalifikaci uvede v oznámení o zahájení zadávacího řízení, ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, popřípadě ve výzvě k potvrzení zájmu o účast.

Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, může sektorový zadavatel u veřejné zakázky na služby a na stavební práce v rámci prokázání technické způsobilosti požadovat předložení zákonem vyjmenovaných dokladů z hlediska ochrany životního prostředí a předložení certifikátu systému řízení jakosti.

Sektorový zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění kvalifikace dodavatele v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním jako předpoklad vyzvání zájemce k podání nabídky v užším řízení či v jednacím řízení s uveřejněním.

Sektorový zadavatel je oprávněn požadovat prokázání splnění kvalifikace dodavatele v otevřeném řízení a v jednacím řízení bez uveřejnění (výjimky). Prokázání splnění kvalifikace je v takovém případě v otevřeném řízení předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče a v jednacím řízení bez uveřejnění předpokladem uzavření smlouvy. Alternativy prokazování splnění kvalifikačních požadavků obsahují příslušná ustanovení zákona.

Profesní kvalifikační předpoklady

Splněním profesních kvalifikačních předpokladů je předložení:

 • výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence,

 • dokladu o oprávnění k podnikání (v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci),

 • dokladu prokazujícího členství v komoře nebo profesní organizaci (je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné

Nahrávám...
Nahrávám...