dnes je 24.2.2024

Input:

Manipulace s vodním dílem při povodních

7.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.72
Manipulace s vodním dílem při povodních

Ing. arch. Hana Krupníková

Působnost povodňové komise ve věci zajišťování manipulace na vodním díle po dobu povodně, není-li přítomen vlastník.

Situace, kdy vlastník vodního díla (např. rybníku) není na tomto díle přítomen a po dobu povodně je nezbytné v rámci řízení ochrany před povodněmi provádět na díle manipulace, by měla být ošetřena v manipulačním řádu tohoto vodního díla. Vodoprávní úřad může podle § 59 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, uložit svým rozhodnutím vlastníku vodního díla povinnost zpracovat a předložit mu ke schválení manipulační řád vodního díla; může též stanovit podmínky, za kterých rozhodnutí o schválení vydá, a lhůtu k předložení nebo k předloženému manipulačnímu řádu uložit provést doplnění nebo jiné úpravy. Dále může uložit provést změnu schváleného manipulačního řádu vodního díla a jeho předložení ke schválení. Manipulační řád schvaluje vodoprávní úřad na časově omezenou dobu.

V souladu s § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, je nezbytnou náležitostí manipulačního řádu mj. uvedení údajů o identifikaci osoby odpovědné za manipulaci s vodou a o příslušných povodňových orgánech. Podle § 2 odst. 1 písm. e) této vyhlášky pak musí být v manipulačním řádu obsaženy pokyny pro manipulace s vodou při mimořádných událostech a provádění bezpečnostních opatření, zejména se zřetelem na ochranu před povodněmi překračujícími návrhové parametry vodního díla. 

Ve výjimečných případech ukládá § 59 odst. 5 vodního zákona možnost vodoprávnímu úřadu uložit nebo povolit vlastníkovi vodního díla mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního řádu. V takovém případě však nevzniká vlastníkovi vodního díla povinnost náhrady oprávněnému k nakládání s vodami v tomto díle za to, že nemůže nakládat s vodami v maximálním povoleném množství a s určitými vlastnostmi.

Vyžaduje-li to veřejný zájem (na

Nahrávám...
Nahrávám...