dnes je 24.2.2024

Input:

Montované železobetonové stěny a dřevěné stěnové konstrukce

8.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.4
Montované železobetonové stěny a dřevěné stěnové konstrukce

MONTOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY

Montované železobetonové stěny

Základní ustanovení pro konstrukční uspořádání a úpravu výztuže se řídí ustanoveními čl. 9.6. ČSN EN 1992-1-1. S přihlédnutím k požadavkům DIN 1045 lze doplnit, že pokud jde o nosné a výztužné prefabrikované stěny, předpokládá se s výjimkou úprav u schodišťových traktů použití jednotlivých prvků s výškou pouze jednoho podlaží s tím, že musí být staticky prokázáno přenášení účinků zatížení přes spoje jednotlivých dílců.

Minimální tloušťka stěnových prvků je uvedena v tabulce v kapitole Nosné konstrukce betonové.

Styky jednotlivých stavebních dílců, které mají být považovány za pevné (např. mezi nosnými a ztužujícími stěnami), musí být spojeny výztuží a zálivkou. Vyztužení musí být umístěno min. ve třetinách výšky stěny a musí být schopno přenést 1/100 svislých účinků výztužné stěny. Minimálně použitelný průřez výztužného oka je Ø 8 mm nebo podobný ekvivalentně účinný prvek. Spáry styků musí být navrženy tak, aby byla zaručena možnost jejich vyplnění včetně zpracování (vibrování).

Pokud je montovaná stěna umístěna nad stykem dvou vodorovných desek, pak lze pro výpočet použít pouze 50 % skutečného průřezu, pokud se zkouškami neprokáže možnost zvýšit tuto hodnotu.

Pokud je navržena skupina stěn k vyztužení objektu, je nutné prokázat výpočtem kromě bezpečného přenášení svislých účinků též bezpečnost konstrukce s ohledem na účinky smykových napětí.

Pro výškové budovy (v > 22 m) ukládají evropské směrnice nutnost posouzení všech horních a patních spar ztužujících a nosných stěn, které jsou vyztuženy, navíc na sílu působící kolmo k ose stěny o velikosti 7 kN/m příslušné délky stěny. Vodorovná vzdálenost spojů nesmí být větší než 2 m, vzdálenost k okrajům stěn větší než 1 m.

Kotvicí a spojovou výztuž sendvičových stěnových prvků je třeba provést z nerezavějící oceli, která

Nahrávám...
Nahrávám...