dnes je 8.12.2023

Input:

Nabídkový rozpočet

19.3.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtář je povinen v rozpočtu precizně popsat z hlediska druhu a kvality veškeré práce a dodávky tak, aby dodavatel (zhotovitel) mohl spolehlivě stanovit cenu prací a dodávek a nebyl zatížen rizikem, vyplývajícím z nejednoznačného popisu.

Názvosloví pro rozpočet a podklady pro výběr dodavatele (zhotovitele)

  • Soupis prací a dodávekje soupisem položek prací, dodávek a služeb, potřebných k úplnému zhotovení stavby nebo její části. Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby nebo její části. Popis položky jednoznačně vymezuje druh a kvalitu prací. Podkladem pro soupis prací jsou technické specifikace včetně technických a uživatelských standardů stavby. Soupis prací je zpracován ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci. Obsahuje též soupis položek prací, dodávek a služeb, které nejsou trvalou součástí stavby, avšak jsou nezbytné pro zahájení a dokončení stavebního díla (všeobecné konstrukce a práce). Rozsah položek, které nejsou trvalou součástí stavby a jsou součástí soupisu prací rozpočtář musí projednat a odsouhlasit se zadavatelem stavby a projektantem.
  • Výměra je určena měrnou jednotkou. Výměra je předpokládané množství měrných jednotek prací, dodávek a služeb uvedených v Soupisu prací a dodávek.
  • Výkaz výměr je pomocným matematickým výpočtem pro stanovení výměry.
  • Slepý rozpočet je Soupis prací a dodávek doplněný o výměry. Je nedílnou součástí zadávací dokumentace a je určen uchazečům o zakázku. Slepý rozpočet s výkazem výměr vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby a je podkladem pro zpracování nabídkové ceny. Každá položka musí obsahovat pořadové číslo, jednoznačné číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, popis, měrnou jednotku a počet měrných jednotek.
  • Nabídkový rozpočet je uchazečem o zakázku nebo dodavatelem (zhotovitelem) oceněný Soupis prací a dodávek a je podkladem pro určení ceny díla podle rozpočtu stavby.

Rozpočtové práce dle dokumentace zadání stavby dodavateli (DZS)

Výstupem je slepý rozpočet, případně kontrolní či nabídkový rozpočet. Slepý rozpočet je položkovým rozpočtem vypracovaným na základě výkazu výměr a zahrnuje práce a dodávky popsané v projektové dokumentaci.

Rozpočtář je povinen ve slepém rozpočtu precizně popsat z hlediska druhu a kvality veškeré práce a dodávky tak, aby dodavatel (zhotovitel) mohl spolehlivě stanovit cenu prací a dodávek a nebyl zatížen rizikem, vyplývajícím z nejednoznačného popisu.

Veřejná zakázka

V případě, že rozpočtář připravuje podklady pro výběrové řízení dle Zákona o veřejných zakázkách (č. 40/2000 Sb.), je povinen respektovat kromě ustanovení zákona i Vyhlášku č. 239/2004 Sb, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně slepého rozpočtu.

Musí respektovat to, že, jestliže to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí soupis prací a dodávek obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Není-li zpracovatel zadávací dokumentace schopen popsat předmět veřejné zakázky s použitím specifikací, které jsou dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, musí v zadávací dokumentaci umožnit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.Výkaz výměr se slepým rozpočtem, který je součástí zadávací dokumentace stavby, musí obsahovat podrobný popis požadovaných standardů. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr.

Podklady pro slepý rozpočet

Podkladem pro zpracování slepého rozpočtu a výkazu výměr je projektová dokumentace stavby, která určuje stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, a

Nahrávám...
Nahrávám...