dnes je 13.4.2024

Input:

Nařízení vlády k zákonu o zadávání veřejných zakázek

25.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.2
Nařízení vlády k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Ing. Bohumír Číhal

K zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přibyly před jeho účinností k prováděcím vyhláškám dvě nařízení vlády, Nařízení vlády č. 172/2016 Sb. a Nařízení vlády č. 173/2016 Sb.

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb.,

o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.

Nařízení navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2170 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek. Upravuje

 • finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky;

 • částky pro účely možnosti vyčlenění jednotlivé části veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

Finanční limity dle zákona č. 134/2016 Sb.

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky (s výjimkou dále uvedených případů) činí

 • 3 686 000 Kč pro zadavatele podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona, kterými jsou Česká republika, Česká národní banka a státní příspěvkové organizace (limit neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v případech uvedených v následujícím bodě);

 • 5 706 000 Kč pro všechny zadavatele podle ustanovení § 4 zákona, s výjimkou zadavatelů podle odst. 1 písm. a) až c), kde tento limit platí jen pro zadavatele působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v Příloze k tomuto nařízení.

Finanční limit pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky nebo pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 11 413 000 Kč.

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby (s výjimkou dále uvedených případů) činí

 • 3 686 000 Kč pro zadavatele podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona

 • 5 706 000 Kč pro ostatní zadavatele podle ustanovení § 4 zákona.

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky

 • na služby v případě sektorové veřejné zakázky nebo v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 11 413 000 Kč.

 • která je koncesí na služby, činí 14 266 8000 Kč.

 • na služby zadávané ve zjednodušeném režimu činí 20 478 000 Kč, s výjimkou

  • sektorové veřejné zakázky na služby, u které činí 27 305 000 Kč

  • koncese na služby, u které činí 142 668 000 Kč.

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 142 668 000 Kč.

Částka pro účely možnosti vyčlenění části veřejné zakázky

Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky podle ustanovení § 18 odst. 3 zákona, činí

 • 2 184 000 Kč v případě dodávek nebo služeb;

 • 27 305 000 Kč v případě stavebních prací.

Příloha k nařízení vlády č. 172/2016 Sb.

Seznam výrobků zadavatele působícího v oblasti obrany určujících zařazení do finančního limitu.

Nařízení vlády č. 173/2016 Sb.,

o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.

Nařízení upravuje stanovení závazných zadávacích podmínek při zadávání veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem je pořízení silničního vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo M3 podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Záměrem nařízení vlády je zohlednění energetických a ekologických dopadů provozu vozidel za dobu jejich životnosti. Těmito dopady se pro účely tohoto nařízení rozumí spotřeba energie, vyprodukované emise oxidu uhličitého (CO2), oxidů dusíku (NOx), uhlovodíků jiných než metan (NMHC) a pevných částic.

Zohlednění energetických a ekologických dopadů

Zadavatel v případě zadávání veřejné zakázky na dodávky vozidel

 • kategorie N2, N3, M2 a M3 v zadávací dokumentaci stanoví odkaz na emisní limity EURO podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, pokud nestanoví požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů EURO;

 • kategorie N1 a M1 v zadávací dokumentaci stanoví

  • odkaz na emisní limity EURO podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, pokud nestanoví požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů EURO, a maximální spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz, která nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, nebo

  • pro hodnocení nákladů životního cyklu společnou metodu pro stanovení nákladů životního cyklu podle ustanovení § 4.

Náklady životního cyklu vozidel M1 a N1

Podle ustanovení § 4 náklady životního cyklu u vozidel kategorie M1 nebo N1 za dobu jejich životnosti stanoví zadavatel součtem

 • nabídkové ceny, případně i ostatních pořizovacích nákladů stanovených zadavatelem;

 • peněžní hodnoty provozních nákladů na spotřebu energie;

 • peněžní hodnoty provozních nákladů na emise CO2, NOx, NMHC a pevných částic.

Provozní náklady na spotřebu energie

Provozní náklady na spotřebu energie stanoví zadavatel vynásobením nákladů na energii na jeden kilometr a počtu kilometrů

Nahrávám...
Nahrávám...