dnes je 20.5.2024

Input:

Plná moc podle správního řádu

23.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.14
Plná moc podle správního řádu

Mgr. Martina Pavelková

V řízeních a postupech podle stavebního zákona vychází stavební úřad ze správního řádu, pokud stavební zákon jako zvláštní předpis konkrétní postup neupravuje odlišně. Jedním z příkladů využití správního řádu, jako obecného předpisu, je i v případě zastupování účastníků řízení a s ním související udělování plných mocí.

V souvislosti s udělováním plných mocí je vždy třeba vycházet primárně z právní úpravy obsažené ve správním řádu, a teprve pokud ten některé aspekty udělování plných mocí neupravuje, můžeme podpůrně vycházet z jiných právních předpisů, jako je např. občanský soudní řád.

Správní řád účastníkům řízení umožňuje, aby si zvolili zmocněnce, a to pro úkony v různém rozsahu. Zastoupení ve správním řízení se prokazuje písemnou plnou mocí, nebo plnou mocí udělenou ústně do protokolu. Zmocnitel může zmocnit zmocněnce pouze pro určitý úkon(y), jako je např. podání odvolání, doručování písemností apod., nebo pro zastupování v rámci celého řízení. Pokud z plné moci jasně nevyplývá, v jakém rozsahu je udělena, má se za to, že je udělena pro zastupování v celém řízení. Z těchto důvodů je doporučováno zejména v případě plných mocí udělovaných fyzickým osobám, které nejsou advokáty (v jejichž případě je rozsah a způsob zastoupení upraven zákonem o advokacii) formulovat rozsah plné moci co nejprecizněji tak, aby nedocházelo k nedorozuměním právě s ohledem na postup v případě pochybností o rozsahu plné moci. Speciální druh plné moci představuje tzv. prezidiální plná moc, která je udělována pro neurčitý počet řízení s konkrétně vymezeným předmětem.

Co se formální stránky týče, správní řád u plných mocí udělených pro konkrétní úkon nebo konkrétní řízení nevyžaduje, aby byly opatřeny úředně ověřeným podpisem zmocnitele, tuto podmínku stanoví pouze u plných mocí, které jsou udělovány pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem (např. nemovitost, podnikatelský subjekt) do budoucna, a které se dopředu ukládají u věcně příslušného správního orgánu. Je-li správnímu orgánu předložena

Nahrávám...
Nahrávám...