dnes je 5.6.2023

Input:

Návrh novely vyhlášky o digitální technické mapě kraje

9.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11
Návrh novely vyhlášky o digitální technické mapě kraje

Český úřad zeměměřický a katastrální

Dne 26. února 2020 vstoupil v platnost zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem byla do právního řádu zavedena komplexní právní úprava tvorby a správy digitálních technických map. Na základě zmocňovacího ustanovení Český úřad zeměměřický a katastrální stanovil vyhláškou č. 393/2020 Sb., obsah digitální technické mapy kraje a další skutečnosti nezbytné pro praktické vedení digitálních technických map. V současné době probíhá technická a obsahová příprava vytvoření digitálních technických map krajů na základě čl. II zákona č. 47/2020 Sb., a to jak na straně krajských úřadů, tak na straně vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury.

Předkládaným návrhem novely vyhlášky o digitální technické mapě kraje je reagováno na skutečnost, že v průběhu procesu vytváření digitálních technických map krajů byla zjištěna potřeba některých dílčích změn a zpřesnění v oblasti obsahu digitální technické mapy kraje, které jsou nezbytné k tomu, aby nově vytvářené digitální technické mapy krajů plnily svůj účel. Jedná se zejména o doplnění dalších objektů a vlastností objektů digitální technické mapy kraje, případně úpravu nebo rušení objektů, které se ukázaly jako nadbytečné nebo duplicitní.

Druhou významnou změnou je úprava poskytování údajů z veřejné části digitální technické mapy formou stahovacích služeb. Tuto změnu iniciovali zástupci Asociace kritické infrastruktury České republiky, z.s., a to z důvodu potřeby zajištění bezpečnosti provozu a ochrany sítí technické infrastruktury vedené pod povrchem.

Dále dochází k posunu data, ke kterému měla vyhláška č. 393/2020 Sb. nabýt účinnosti, a to s ohledem na posun účinnosti zákona č. 47/2020 Sb.

V průběhu přípravy digitálních technických map krajů byla identifkována celá řada požadavků na změnu vyhlášky, které se jeví jako vhodné. Do tohoto návrhu však byl zařazen pouze omezený okruh změn tak, aby údaje již pořízené pro vytvoření digitálních technických map bylo možné k tomuto účelu využít bez potřeby jejich významných úprav nebo doplnění a aby tyto změny neměly negativní vliv na realizaci projektů, v jejichž rámci jsou připravována řešení pro jednotlivé krajské digitální technické mapy.

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2023,

kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 písm. i) až m) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 380/2009 Sb. a zákona č. 47/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje se mění takto:

1. V § 3 odst. 5 se čárka za slovem "linie" nahrazuje slovem "nebo" a slova "nebo plocha s definičním bodem" se zrušují.

Na základě praktických zkušeností při vytváření informačních systémů digitálních technických map krajů bylo vyhodnoceno, že využití definičních bodů má význam pouze ve fázi vytváření obsahu digitálních technických map krajů, nikoliv ve fázi vedení již existujícího obsahu. To se promítá jak do textu ustanovení § 3 odst. 5, tak do přílohy č. 1, ze které se vypouštějí všechny položky, podle kterých by byla poloha objektu vyjádřena definičním bodem (současně s plochou). Naopak v příloze č. 3 definiční body zůstávají, neboť údaje předávané podle přílohy č. 3 jsou údaji, na základě kterých je obsah digitálních technických map krajů teprve vytvářen, a v tomto procesu mají nezastupitelný význam.

2. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7

Poskytování údajů z digitální technické mapy

(1) Na údaje z veřejné části digitální technické mapy lze nahlížet prostřednictvím aplikace dostupné na portálu. Údaje z veřejné části digitální technické mapy se dále poskytují formou prohlížecích služeb a formou stahovacích služeb. Formou stahovacích služeb se údaje z veřejné části digitální technické mapy poskytují po předchozí identifikaci a autentizaci osoby, které jsou údaje poskytovány.

(2) Údaje z neveřejné části digitální technické mapy se poskytují na základě žádosti; editorovi těchto údajů nebo osobě, která ohledně těchto údajů zajišťuje pro editora plnění jeho editorské povinnosti, se poskytují i bez žádosti. Údaje z neveřejné části digitální technické mapy se poskytují výhradně formou stahovacích služeb.

(3) Formou stahovacích služeb se údaje digitální technické mapy poskytují v souborech ve výměnném formátu, a to v členění podle území krajů a podle území obcí nebo území správních obvodů v hlavním městě Praze, není-li to v rozporu s jiným právním předpisem. Údaje digitální technické mapy poskytované formou stahovacích služeb se poskytují jako údaje s platností k prvnímu dni příslušného

Nahrávám...
Nahrávám...