dnes je 21.5.2024

Input:

Návrh novely vyhlášky o digitální technické mapě kraje

27.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11
Návrh novely vyhlášky o digitální technické mapě kraje

Český úřad zeměměřický a katastrální

V současné době probíhá vytváření digitálních technických map krajů na základě čl. II zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to jak na straně krajských úřadů, tak na straně vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury.

Předkládaným návrhem novely vyhlášky o digitální technické mapě kraje je reagováno na skutečnost, že v průběhu procesu vytváření digitálních technických map krajů byla zjištěna potřeba některých dílčích změn a zpřesnění v oblasti obsahu digitální technické mapy kraje, které jsou nezbytné k tomu, aby nově vytvářené digitální technické mapy krajů plnily svůj účel.

Jedná se zejména o změnu způsobu vedení údajů o kritické infrastruktuře, kdy zneužití těchto údajů by mohlo mít vliv na bezpečnost státu. Není žádoucí, aby byly údaje o kritické infrastruktuře veřejně přístupné. Současně se ukázalo, že pro kritickou infrastrukturu není vhodné řešení vést údaje na základě dohod podle § 4b odst. 6 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zeměměřictví"), jak bylo původně předpokládáno. Ve spolupráci se zástupci provozovatelů kritické infrastruktury, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu bylo proto nalezeno jiné řešení, které je součástí návrhu novely vyhlášky.

Dále je třeba vyřešit problém spočívající v tom, že nové stavebněprávní předpisy již nepočítají s tím, že by měla vznikat dokumentace skutečného provedení stavby. Tomu je třeba uzpůsobit obsah vyhlášky, neboť podle jejího současného znění má být tato dokumentace jedním z podkladů pro aktualizaci digitální technické mapy.

VYHLÁŠKA

ze dne ...2024,

kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 písm. f) až j) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 47/2020 Sb., zákona č. 88/2023 Sb. a zákona č. 202/2023 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se slova "§ 20 odst. 1 písm. i) až m)" nahrazují slovy "§ 20 odst. 1 písm. f) až j)".

Zákonem č. 88/2023 Sb., kterým došlo k novele zákona o zeměměřictví, se změnila ustanovení, na základě kterých Český úřad zeměměřický a katastrální vydává předmětnou vyhlášku. V návaznosti na tuto novelu se mění úvodní věta vyhlášky.

2. V § 2 odst. 1 písm. b), § 2 odst. 3 písm. b) a § 2 odst. 5 písm. b) se před slovo "vlastnosti" vkládají slova "popis a další".

Ustanovení se upravují tak, aby bylo možné vypustit z příloh ty položky, které se opakují pro všechny objekty, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje. Účelem příloh je stanovit to, co je třeba vést o jednotlivých objektech specificky, naopak údaje, které se opakují a lze je popsat obecně, mají být uvedeny v textové části vyhlášky.

3. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) U objektů a zařízení technické infrastruktury se dále vede údaj o tom, zda se jedná o kritickou infrastrukturu.".

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

S ohledem na možnost zneužití údajů o kritické infrastruktuře se navrhuje, aby u objektů a zařízení technické infrastruktury byl v digitální technické mapě veden údaj o tom, zda se jedná o kritickou infrastrukturu. To rozlišení pak umožní, aby údaje o přesném průběhu kritické infrastruktury nebyly součástí veřejné části digitální technické mapy kraje.

4. V § 2 odst. 5 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".

5. V § 2 odst. 7 se číslo "5" nahrazuje číslem "6".

6. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Je-li technická infrastruktura kritickou infrastrukturou podle jiného předpisu, vedou se údaje o její poloze pouze v neveřejné části digitální technické mapy. Ve veřejné části digitální technické mapy se v takovém případě namísto údajů o poloze vedou údaje o přibližném umístění technické infrastruktury; údaje o přibližném umístění technické infrastruktury přitom musí vymezovat území tak, aby se v jeho rámci příslušná technická infrastruktura skutečně nacházela, údaje o výšce se ve vztahu k údajům o přibližném umístění technické infrastruktury nevedou.".

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

Návrh novely vyhlášky nově upravuje způsob vedení údajů o kritické infrastruktuře tím způsobem, že přesné údaje o kritické infrastruktuře budou obsahem neveřejné části digitální technické mapy kraje. Ve veřejné části pak budou pouze údaje o přibližném umístění kritické infrastruktury tak, aby při přípravě stavby nemohlo dojít k situaci, že existence takové infrastruktury bude pominuta.

7. V § 5 odstavec 2 zní:

"(2) Došlo-li vznikem, změnou nebo zánikem objektu nebo zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy, ke změně údajů o jejich poloze nebo výšce, předají se údaje prostřednictvím geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy. Obsah geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.".

8. V § 5 se odstavec 4 zrušuje. Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

9. V § 5 odst. 4 se vypouštějí v první větě slova "a geodetická část dokumentace skutečného provedení

Nahrávám...
Nahrávám...