dnes je 13.4.2024

Input:

Návrh novely vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí

16.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12
Návrh novely vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální

Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. (dále jen "vyhláška"), je prováděcím předpisem k zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších zákonů. Předkládaný návrh vyhlášky reaguje na postupující elektronizaci postupů při poskytování údajů z katastru a stejně tak na stále významnější míru elektronizace na straně uživatelů údajů katastru, která vytváří tlak jednak na vhodnější úpravu některých parametrů stanovených vyhláškou, a také na vytvoření nových možností při poskytování údajů katastru v elektronické podobě. Cílem návrhu vyhlášky je tak odstranit v praxi identifikované dílčí problémy související s poskytováním údajů katastru v elektronické podobě, zejména:

  • upravit výši úplat za údaje v elektronické podobě tak, aby byli žadatelé motivování získávat údaje katastru předavším v elektronické podobě,

  • sjednotit úplaty za obsahově shodné výstupy v elektronické podobě napříč poskytovanými formáty,

  • zvýšit úplatu za ty údaje v elektronické podobě, které jsou významné z pohledu ochrany soukromí a osobních údajů, a posílit tak její regulační funkci,

  • zavést novou bezúplatnou webovou službu dálkového přístupu, prostřednictvím které by byly poskytovány vybrané údaje o nemovitostech a o řízeních bez osobních údajů v aktuálním čase,

  • umožnit šíření údajů katastru získaných webovou službou dálkového přístupu.

Přehled navrhovaných ustanovení s komentářem

VYHLÁŠKA

ze dne ...2023,

kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. a vyhlášky č. 256/2018 Sb., se mění takto:

1. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

"§ 11a

Šíření údajů katastru získaných dálkovým přístupem

(1) Údaje získané webovou službou dálkového přístupu podle § 11 lze šířit takovým způsobem, že osoba, které byl udělen souhlas s šířením údajů (dále jen "šiřitel") opatří údaje katastru svým jménem na svůj účet a tyto údaje předá osobě, které jsou údaje šířeny (dále jen "uživatel údajů"), prostřednictvím k tomu určené webové aplikace. Má-li dojít k šíření totožného údaje katastru více uživatelům údajů, musí šiřitel opatřit tento údaj pro každého uživatele údajů zvlášť. Šiřitel smí údaje katastru, které šíří, uchovávat pouze po dobu nezbytnou k předání údajů uživateli údajů a pouze za tímto účelem.

(2) Souhlas s šířením údajů katastru získaných webovou službou dálkového přístupu udělí Úřad na základě písemné žádosti, kterou lze podat na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu. Pro získání dálkového přístupu pro účely šíření se podává samostatná žádost.

(3) Souhlas s šířením údajů katastru získaných webovou službou dálkového přístupu se uděluje na dobu jednoho roku.

(4) Šiřitel je oprávněn šířit údaje katastru získané webovou službou dálkového přístupu za podmínky, že

a) vyžaduje prokázání totožnosti všech uživatelů údajů s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci s úrovní záruky alespoň značnou při každém přihlášení do webové aplikace, jejímž prostřednictvím jsou údaje katastru šířeny, při kterém má dojít k šíření údajů katastru,

b) vede evidenci uživatelů údajů, kterým rozšířil údaje katastru, včetně údajů o tom, jaké údaje a kdy rozšířil, po dobu 5 let od data, kdy byly údaje rozšířeny,

c) na vyzvání Úřadu umožní kontrolu toho, že dodržuje podmínky podle odstavce 1 a podle odstavce 4 písm. a) a b).".

Navrhuje se zavést možnost šíření údajů katastru také pro údaje, které jsou získávány s využitím webové služby dálkového přístupu. Doposud byla možnost šíření údajů katastru vyhrazena pouze pro údaje získávané v podobě výměnného formátu podle § 15 vyhlášky. To však není vyhovující v případech, kdy má být s údaji katastru pracováno v rámci různých portálových řešení (webových aplikací), která kromě vlastní práce s údaji katastru nabízejí řadu dalších užitečných služeb a funkcionalit. Aby bylo možné s údaji katastru v rámci takových webových portálů legálně pracovat, a podpořit tak využívání údajů katastru v elektronické podobě, bude nově možné, aby provozovatel portálu příslušné údaje katastru poskytované webovou službou dálkového přístupu získal svým jménem a dále je poskytl – rozšířil – uživateli svého portálu. Podmínky tohoto typu šíření údajů katastru jsou přitom navrhovány tak, aby byla co nejvíce eliminována možnost případného nelegálního využívání údajů katastru poskytnutých pro účely šíření.

Mezi podmínky, které bude muset provozovatel příslušného portálu jako šiřitel dodržet, patří i to, že bude vyžadovat prokázání totožnosti všech uživatelů údajů a vést jejich evidenci po dobu 5 let od data, kdy byly údaje rozšířeny. Tato povinnost šiřitele je nezbytná, neboť odpovídá povinnosti katastrálních úřadů vyplývající z § 52 odst. 3 a 5 katastrálního zákona. Fakticky se tak nejedná o povinnost novou, nýbrž o přenesení stávající povinnosti z katastrálního úřadu na šiřitele. Bez toho by nebylo možné v případě, kdy dojde ke zneužití osobních údajů, zjistit, které konkrétní osobě byly tyto údaje poskytnuty, a byl by tak zmařen účel ustanovení § 52 odst. 3 a 5 katastrálního zákona.

2. V § 12 odst. 1 se za slova "údajů z katastru" doplňují slova ", nedodržuje podmínky stanovené pro šíření údajů katastru získaných webovou službou dálkového přístupu".

V návaznosti na doplnění nového § 11a se v § 12 odst. 1 upravuje, jak bude postupováno v případě, že šiřitel nebude plnit podmínky šíření údajů katastru stanovené v § 11a.

3. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

"§ 14a

Bezúplatná webová služba dálkového přístupu

Úřad poskytuje bezúplatně webovou službou vybrané základní údaje souboru popisných informací a vybrané základní údaje o řízeních; osobní údaje se neposkytují. Ustanovení § 11 až 14 se nepoužijí. Technické podrobnosti bezúplatné webové služby, její rozsah a podmínky jejího užívání Úřad zveřejní na internetových stránkách Úřadu.".

Navrhuje se zavést novou bezúplatnou webovou službu dálkového přístupu, prostřednictvím které budou poskytovány vybrané základní údaje o nemovitostech a o řízeních bez osobních údajů [například o pozemku budou poskytovány následující údaje: údaje, které umožňují pozemek identifikovat (systémový identifikátor parcely, typ parcely, parcelní číslo, kód a název obce, kód a název katastrálního území, číslo listu vlastnictví), výměra včetně způsobu jejího určení, druh pozemku a způsob využití, způsoby ochrany, BPEJ, údaje o budově, která se na pozemku nachází, nebo o právu stavbu, kterým je pozemek zatížen, souřadnice definičního bodu parcely a údaj tom, zda je k pozemku vyznačena plomba; o řízení budou poskytovány následující údaje: systémový identifikátor řízení, typu řízení, pořadové číslo řízení, rok, ve kterém bylo řízení zahájeno, katastrální pracoviště, které řízení vede, a údaj o skartaci; v případě, že skartace dosud neproběhla, pak také údaje o datu zahájení řízení, stavu řízení, o úhradě správního poplatku a o katastrálních územích, ve kterých se nacházejí nemovitosti, které jsou předmětem řízení]. Smyslem zavedení této služby je poskytnout klientům, kteří mají zájem o základní údaje katastru bez osobních údajů, jednoduchý způsob, jak tyto údaje získat v aktuálním čase. Tyto údaje je možné již v současnosti získat v podobě otevřených dat, která jsou publikována s periodicitou kalendářního měsíce. To je však pro řadu účelů nedostatečné. Zavedením nové webové služby bude nejen vyhověno požadavkům celé řady uživatelů na aktuální údaje, ale zároveň tím dojde i ke snížení zatížení webové aplikace umožňující bezúplatné nahlížení do katastru.

Technické podrobnosti týkající se webové služby a podmínky užívání budou zveřejněny na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

4. Za § 15 se vkládají nové § 15a až 15c, které včetně nadpisu znějí:

"§ 15a

Šíření údajů katastru poskytnutých podle § 15 odst. 2

(1) Údaje poskytované podle § 15 odst. 2 lze šířit při splnění dále stanovených podmínek. Údaje podle § 15 odst. 2 se k šíření poskytují v datových souborech členěných podle katastrálních území.

(2) Souhlas s šířením údajů podle odstavce 1 udělí Úřad na základě písemné žádosti o udělení souhlasu s šířením údajů a o poskytnutí údajů, které mají být šířeny. Žádost lze podat na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu. Žádost musí kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahovat

a) označení uživatelů údajů,

b) rozsah údajů katastru, které budou jednotlivým uživatelům údajů šířeny, a

c) označení smluv mezi žadatelem a uživateli údajů, na základě kterých jim budou údaje šířeny.

(3) Rozsah údajů katastru požadovaných k šíření musí odpovídat rozsahu vyplývajícímu ze smluv mezi žadatelem a uživateli údajů.

(4) Šiřitel je oprávněn předávat údaje katastru pouze uživatelům údajů, které uvedl v žádosti podle odstavce 2. Šiřitel není oprávněn používat takto získané údaje katastru pro svou vlastní potřebu.

§ 15b

Šíření údajů katastru poskytnutých podle § 15 odst. 2 za úplatu

(1) Žádost o udělení souhlasu s šířením údajů za úplatu se podává nejpozději 1 týden před začátkem kalendářního měsíce, ve kterém budou údaje šířeny poprvé.

(2) Souhlas s šířením údajů se uděluje vždy pro konkrétní datový soubor údajů katastru, který je poskytován na základě žádosti podle odstavce 1. Společně se souhlasem se poskytnou údaje, které mají být šířeny.

(3) Úplata za šíření odpovídá úplatám za poskytnutí údajů katastru ve formě, ve které šiřitel údaje šíří.

(4) Šiřitel je oprávněn šířit údaje katastru za podmínky, že

a) v kalendářním měsíci, ve kterém mu byl udělen souhlas, rozšíří údaje z každého datového souboru poskytnutého k šíření,

b) nejpozději 2 týdny po uplynutí každého kalendářního měsíce, ve kterém byly údaje šířeny, předloží hlášení o rozsahu šířených údajů za tento kalendářní měsíc; hlášení lze podat na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu,

c) včas uhradí úplatu za šíření,

d) na vyzvání Úřadu předloží elektronické kopie smluv uzavřených s uživateli údajů nebo potvrzení uživatelů údajů dokládající rozsah údajů katastru požadovaných k šíření ve formátu PDF, a to do 2 týdnů od doručení výzvy.

(5) Nesplní-li šiřitel některou z podmínek podle odstavce 4, nebo bude-li údaje užívat pro vlastní potřebu, uhradí úplatu za poskytnuté údaje tak, jakoby mu byly poskytnuty podle § 15.

§ 15c

Bezúplatné šíření údajů katastru poskytnutých podle § 15 odst. 2

(1) Žádost o udělení souhlasu s šířením údajů osobám, které mají nárok na bezúplatné poskytnutí údajů katastru, se podává nejpozději 1 měsíc před začátkem období, ve kterém budou údaje šířeny. Společně s žádostí musí být předloženy elektronické kopie smluv uzavřených s uživateli údajů nebo potvrzení uživatelů údajů dokládající rozsah údajů katastru požadovaných k šíření ve formátu PDF.

(2) Souhlas s bezúplatným šířením údajů se uděluje do konce kalendářního roku, ve kterém budou údaje šířeny, v rozsahu daném výčtem katastrálních území. Společně se souhlasem se poskytnou údaje, které mají být šířeny. Aktualizované údaje v rozsahu, ke kterému byl udělen souhlas s šířením údajů, se poskytují v intervalech vyplývajících ze smluv uzavřených mezi šiřitelem a uživateli údajů, nejvýše však jednou za kalendářní měsíc na základě žádosti odkazující na udělený souhlas s šířením údajů.".

Úprava šíření údajů katastru obsažená v § 23 až 23b byla doposud obecnou úpravou šíření údajů katastru. V důsledku zavedení nové možnosti šíření údajů katastru pro údaje získávané webovou službu dálkového přístupu se však fakticky stala úpravou zvláštní, neboť řeší pouze šíření údajů získaných ve výměnném formátu. Její dosavadní systematické zařazení se v důsledku toho stalo nevhodným, a proto je navrhováno přesunutí obsahu dosavadních ustanovení § 23 až 23b do nových, obsahově odpovídajících ustanovení § 15a až § 15c. Tato ustanovení budou zařazena za ustanovením § 15, které upravuje problematiku získávání údajů katastru ve výměnném formátu.

5. § 23 až 23b se zrušují.

6. V příloze č. 4 u položky č. 4001 ve sloupci "Měrná jednotka (MJ)" se slova "formát A4" nahrazují slovem "list vlastnictví" a ve sloupci "Úplata za MJ" se číslo "50" nahrazuje číslem "100".

V důsledku technologicky odlišných metod pro stanovení měrných jednotek u výstupů v listinné podobě a výstupů v elektronické podobě došlo k nežádoucímu stavu, kdy v některých případech jsou úplaty za údaje v elektronické podobě vyšší než za údaje v listinné podobě.

Nahrávám...
Nahrávám...