dnes je 18.5.2024

Input:

Návrh vyhlášky o dokumentaci staveb

6.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8
Návrh vyhlášky o dokumentaci staveb

Ministerstvo pro místní rozvoj

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána přijetím zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), který v § 333 odst. 1 obsahuje zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, který stanoví podrobnosti projektové dokumentace, dokumentace jednoduchých staveb, pasportu stavby a rozsah povinných průzkumů včetně druhu staveb, k jejichž projektové dokumentaci se závěry povinných průzkumů přikládají.

Nedílnou součástí navrhované vyhlášky jsou přílohy, ve kterých je podrobně stanoven rozsah a obsah jednotlivých dokumentací, resp. projektových dokumentací a obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

Návrh vyhlášky obsahuje 12 příloh:

1. v příloze č. 1 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby nejde-li o stavbu vodního díla, síť technické infrastruktury nebo stavbu dopravní infrastruktury,

2. v příloze č. 2 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů,

3. v příloze č. 3 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby sítí technické infrastruktury.

4. v příloze č. 4 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb,

5. v příloze č. 5 je stanoven rozsah a obsah dokumentace, pro rámcové povolení, nejde-li o záměry v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb,

6. v příloze č. 6 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro rámcové povolení v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb,

7. v příloze č. 7 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro povolení změny využití území,

8. v příloze č. 8 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o jednoduchou stavbu podle přílohy č. 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona,

9. v příloze č. 9 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro provádění jednoduché stavby podle přílohy č. 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona,

10. v příloze č. 10 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro odstranění stavby,

11. v příloze č. 11 je stanoven rozsah a obsah pasportu stavby,

12. v příloze č. 12 jsou stanoveny obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2024

o dokumentaci staveb

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 333 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 158 odst. 5 a 166 odst. 4 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví obsah

a) dokumentace pro povolení stavby,

b) dokumentace pro rámcové povolení,

c) dokumentace pro povolení změny využití území,

d) dokumentace pro provádění stavby,

e) dokumentace pro odstranění stavby a

f) pasportu stavby.

(2) Tato vyhláška dále stanoví obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě, způsob jejich vedení a rozsah povinných průzkumů a jejich závěrů.

Ustanovení vymezuje předmět úpravy této vyhlášky ve vazbě na § 158 a 166 stavebního zákona a v návaznosti na zmocnění vyplývající z § 333 odst. 1 stavebního zákona.

§ 2

Obsah dokumentace

(1) Obsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, charakteru navrhované změny v území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

(2) Dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb musí vždy obsahovat části A až C zpracované pro celý soubor staveb a část D zpracovanou pro jednotlivé stavby souboru staveb podle příslušné přílohy k této vyhlášce nebo podle jiných právních předpisů stanovujících rozsah a obsah dokumentace nebo projektové dokumentace.

Ustanovení v návaznosti na zákonné zmocnění stanoví obecná pravidla při zpracování dokumentace. Konkrétně odstavec 1 stanoví, podle jakých kritérií musí být dokumentace zpracována. Vzhledem k tomu, že odpovědnost za kvalitu zpracované dokumentace má projektant, je povinen při zpracování dokumentace podle uvedených kritérií postupovat. Současně je explicitně stanoveno, že při zpracování dokumentace projektant nevyplňuje jednotlivé části, které stavba neobsahuje. Z uvedeného vyplývá, že jednotlivé typy dokumentací podle vyhlášky stanoví maximální rozsah dokumentace, projektant však podle druhu stavby je odpovědný za rozhodnutí, které položky se ho netýkají, a v takovém případě je nevyplní.

Odstavec 2 stanoví, že v případě souboru staveb projektant vždy podle této vyhlášky vyplní část A, B a C. Část D však vyplní podle druhu stavby, které se dokumentace týká. Uvedené se uplatní i v případě jiných právních předpisů, tedy v případě zpracování dokumentace pro dopravní stavbu projektant část A, B a C vyplní podle této vyhlášky, část D však vyplní podle vyhlášky v gesci Ministerstva dopravy, která stanoví náležitosti dokumentace pro dopravní stavby.

§ 3

Rozsah průzkumů a jejich závěry

(1) Druh a rozsah průzkumů v závislosti na druhu stavby a stupni projektové dokumentace stanoví projektant nebo zpracovatel dokumentace jednoduchých staveb podle § 156 odst. 2 zákona.

(2) Projektant nebo zpracovatel dokumentace jednoduchých staveb podle § 156 odst. 2 zákona stanoví zejména

a) průzkum základových poměrů, kterým se rozumí souhrn specializovaných průzkumných činností horninového a půdního prostředí záměrem ovlivněné oblasti a s ním spolupůsobících konstrukcí nezbytných pro jeho návrh a provedení, které jsou vyhodnoceny ve vztahu ke splnění základních požadavků na stavby a na základě syntézy výsledků všech využitých průzkumných činností,

b) stavebně technický průzkum, kterým se rozumí systematický proces zkoumání a hodnocení stávající stavby za účelem ověření spolehlivosti existující konstrukce z hlediska jejího budoucího používání v souvislosti s návrhem a provedením záměru ve vztahu ke splnění základních požadavků na stavby,

c) stavebně historický průzkum, kterým se rozumí souhrn specializovaných výzkumných, průzkumných a jiných odborných činností zajišťujících poznání vzniku a změn stavby nebo její části za dobu její existence, který zahrnuje detailní průzkum stavby, shromáždění písemných, plánových a obrazových materiálů, které se vztahují k době existence stavby a odborné, vědecky podložené vyhodnocení zjištěných poznatků,

d) restaurátorský průzkum, kterým se rozumí u stavby, která je kulturní památkou, popis poznání vzniku a změn současného stavu stavby ve vztahu k dílům výtvarného umění nebo uměleckořemeslné práce, které jsou součástí této stavby; průzkum zahrnuje popsání a kvantifikaci rozsahu poškození, identifikaci jeho příčin, určuje klíčové materiálové charakteristiky, poznání kulturně historických okolností vzniku díla a jeho proměn v čase a další informace o konstrukci a technologii díla,

e) radonový průzkum, kterým se rozumí zjištění pronikání radonu z podloží a stanovení radonového indexu pozemku podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a získání číselných hodnot nezbytných k navržení optimálních protiradonových opatření.

Ustanovení stanoví, že rozsah povinných průzkumů musí být stanoven s ohledem na stupeň projektové dokumentace, tedy zda jde např. o dokumentaci pro povolení stavby nebo o dokumentaci pro provedení stavby a s ohledem na druh stavby, pro kterou se dokumentace zpracovává. Ustanovení obsahuje jednoznačné určení, kdo určuje rozsah povinných průzkumů. Rozsah povinných průzkumů musí být dostačující, aby na základě jejich závěrů bylo možné vytvořit odpovědný návrh stavby, který bude splňovat požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích právních předpisů a jiných právních předpisů.

Druh a rozsah provedených průzkumů i zpracovaných studií musí odpovídat druhu a významu povolované stavby, charakteru navrhované změny v území, charakteru navrhované změny vlivu užívání stavby na území, podmínkám v území včetně požadavků na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí, vlivu na charakter architektonického nebo archeologického dědictví a době trvání stavby tak, aby na podkladě jejich závěrů bylo možné zpracováním projektové dokumentace vytvořit komplexní návrh stavby, který bude splňovat požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích právních předpisů a jiných právních předpisů.

V odstavci 2 je uveden demonstrativní výčet průzkumů, které mohou být podle stupně projektové dokumentace a podle druhu stavby provedeny. V případě, že projektant nebo zpracovatel dokumentace jednoduchých staveb podle § 156 odst. 2 stavebního zákona určí, že konkrétní průzkum musí být proveden, vyhláška stanoví následně definici takového průzkumu a jeho základní náležitosti.

§ 4

Dokumentace pro povolení stavby

(K § 158 odst. 1 zákona)

(1) Obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce, nejde-li o

a) stavbu vodního díla,

b) síť technické infrastruktury nebo

c) stavbu dopravní infrastruktury.

(2) Obsah dokumentace pro povolení stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Obsah dokumentace pro povolení stavby sítí technické infrastruktury, je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Obsah dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury stanoví jiný právní předpis.

§ 5

Dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb

(K § 158 odst. 1 zákona)

(1) Obsah dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Jde-li o dokumentaci pro povolení stavby v případě souboru staveb, jejíž součástí je změna využití území vyžadující povolení, příloha č. 7 k této vyhlášce se použije přiměřeně.

§ 6

Dokumentace pro rámcové povolení

(K § 158 odst. 1 zákona)

(1) Obsah dokumentace pro rámcové povolení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce, nejde-li o záměry v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb.

(2) Obsah dokumentace pro rámcové povolení v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb, je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 7

Dokumentace pro povolení změny využití území

(K § 158 odst. 1 zákona)

Obsah dokumentace pro povolení změny využití území je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 8

Dokumentace pro provádění stavby

(K § 158 odst. 2 zákona)

(1) Obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce, nejde-li o jednoduchou stavbu podle přílohy č. 2 odst. 1 písm. a) zákona.

(2) Obsah dokumentace pro provádění jednoduché stavby podle přílohy č. 2 odst. 1 písm. a) zákona je stanoven v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 9

Dokumentace pro odstranění stavby

(K § 158 odst. 2 zákona)

Obsah dokumentace pro odstranění stavby je stanoven v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 10

Pasport stavby

(K § 158 odst. 3 zákona)

Obsah pasportu stavby je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 11

Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě

(K § 166 odst. 4 zákona)

Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení je stanoven v příloze č. 12 k této vyhlášce.

Ustanovení vymezují jednotlivé typy dokumentací v návaznosti na zákonné zmocnění s tím, že jejich obsah je určen přílohou k této vyhlášce. Odůvodnění jednotlivých typů dokumentací obsahuje odůvodnění konkrétní přílohy této vyhlášky.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Ustanovení stanoví účinnost vyhlášky, která se předpokládá 1. července 2024 s ohledem na plné nabytí účinnosti stavebního zákona.

Přílohy ke stažení zde.

K příloze č. 1

Příloha č. 1 obsahuje náležitosti dokumentace pro povolení stavby, nejde-li o stavbu vodního díla, stavbu sítí technické infrastruktury nebo stavbu dopravní infrastruktury.

Dle zmocnění § 158 stavebního zákona obsahuje dokumentace pro povolení stavby 4 části – průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a dokumentaci objektů. Příloha vychází z dosavadní právní úpravy obsahu dokumentace pro územní rozhodnutí a je rozšířena o technické řešení záměru umožňující posouzení jeho mechanické odolnosti a stability a požární bezpečnost.

Dokumentace pro povolení stavby je důležitým a základním podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení záměru, kdy se řízení zahajuje na základě žádosti podané místně a věcně příslušnému stavebnímu úřadu. Základní náležitosti žádosti jsou stanoveny přímo ve stavebním zákoně.

Oproti stávající právní úpravě rozsahu a obsahu dokumentací nebo projektových dokumentací dochází k výrazné redukci dosud duplicitně požadovaných údajů. Je nově zaveden popis technicko-ekonomických atributů budov vyplývajících z právních předpisů platných v oblastech statistiky a zeměměřictví.

Dokumentace obsahuje v části A průvodní list. Součástí průvodního listu jsou v části A1 nezbytné identifikační údaje o stavbě a zpracovatelích dokumentace.

Část A.2 obsahuje seznam vstupních podkladů použitých pro zpracovaní dokumentace.

Průvodní list dále v části A3 obsahuje technicko-ekonomické atributy budov (dále jen "TEA").

Jedná se o první sadu údajů, jejichž pořizování vyplývá ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné údaje v dokumentaci slouží pouze pro statistickou službu a základní registr. Detailní parametry stavby sloužící pro její povolení jsou obsaženy v dalších částech (B, C a D) dokumentace. Náležitosti jednotlivých atributů jsou uvedeny v tabulce níže.

 
Atribut (TEA) Popis
a) Obestavěný prostor Obestavěný prostor budovy je součet obestavěných prostor základů, spodní a vrchní části objektu a zastřešení. Obestavěný prostor základů je dán kubaturou základových konstrukcí. Obestavěný prostor objektu a zastřešení je ohraničen vnějšími plochami obvodových konstrukcí, dole rovinou spodní úrovně podlahové konstrukce a nahoře vnějšími plochami střechy.
b) Zastavěná plocha Zastavěnou plochou stavebního objektu se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají.
c) Podlahová plocha Podlahová plocha budovy představuje celkovou využitelnou podlahovou plochu budovy (vč. půdy). Do této plochy se nezahrnují stavební plochy (např. plochy nosných, dělících nebo jiných konstrukcí – sloupy, pilíře, příčky, komíny).
d) Počet podlaží Součet všech podlaží v budově. Je-li budova podsklepená, pak se započítávají i podzemní podlaží. Pro statistické účely se obyvatelné podkroví (zpravidla u rodinných domů) započítává jako samostatné nadzemní podlaží.
e) Celková hodnota investičních nákladů na výstavbu v mil. Kč (bez hodnoty pozemku) Celkové investiční náklady jsou veškeré náklady, které jsou nutné k výstavbě, a to v mil. Kč. Uvádí se bez hodnoty pozemku. Kromě nákladů na samotnou realizaci stavby obsahují také projektovou a inženýrskou činnost, přípravné práce a zabudované technologie.
f) Způsob využití Statistický znak vydává ve formě číselníku Český statistický úřad sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů.
g) Druh konstrukce Statistický znak vydává ve formě číselníku Český statistický úřad sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů.
h) Způsob vytápění Statistický znak vydává ve formě číselníku Český statistický úřad sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů.
i) Způsob vytápění Statistický znak podle číselníku RÚIAN.
j) Přípojka vodovodu Statistický znak podle číselníku RÚIAN.
k) Přípojka kanalizační sítě Statistický znak podle číselníku RÚIAN .
l) Přípojka plynu Statistický znak vydává ve formě číselníku Český statistický úřad sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů.
m) Výtah Statistický znak vydává ve formě číselníku Český statistický úřad sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů.
n) Počet vchodů

V části B je obsažena souhrnná technická zpráva. Ta obsahuje v části B.1 popis zásadních údajů o navrhované stavbě a území, do kterého se stavba umisťuje. Údaje o území musí obsahovat např. informace o navrhovaných a vznikajících ochranných a bezpečnostních pásmech, poloze vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, ochraně území podle jiných právních předpisů apod. Údaje týkající se navržené stavby popisují zejména její parametry a limitní bilance, základní časové údaje o realizaci a její vliv na okolní stavby a pozemky. Údaje musí mimo jiné reagovat i na provedené průzkumy související s návrhem stavby a územím, do kterého se stavba navrhuje. Součástí části B1 jsou i údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území. V případech změn staveb jsou vyžadovány údaje o současném stavu měněné stavby, kdy je akcentován stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum a taktéž výsledky statického posouzení stávajících nosných konstrukcí.

V části B.2 je řešeno urbanistické a základní architektonické řešení. Urbanistické řešení stavby by se mělo zabývat integrací stavby do širšího kontextu městského prostoru. Základní architektonické řešení se pak zabývá konkrétním návrhem stavby z pohledu architektury. Toto řešení by mělo respektovat estetické, kulturní a historické hodnoty dané lokality.

Část B.3 představuje informace o základním technickém a technologickém řešení záměru. To se skládá z celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení, přístupnosti stavby, zásad bezpečnosti při užívání stavby, základního technického popisu stavby, základního popisu technických a technologických zařízení, zásad požární bezpečnosti, popisu úspory energie a tepelné ochrany budovy, řešení hygienických požadavků na stavbu, požadavků na pracovní a komunální prostředí a popisu zásad ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. V této části by se měl objevit základní popis stavby s ohledem na možné vyhodnocení souladu se základními technickými požadavky na stavby.

Přístupnost stavby musí obsahovat celkové řešení podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a stavby osobami s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami a osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do 3 let s cílem bezbariérového užívání.

V zásadách požární bezpečnosti jsou definovány základní parametry pro správné nastavení požární bezpečnosti staveb. Jsou zde uvedena kritéria a charakteristiky stavby s vymezením kategorizace staveb podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Uvedeným zařazením staveb do kategorií se stanoví, ke kterým stavbám bude zpracováno požárně bezpečnostní řešení (pouze u staveb kat. I, II, III) – viz § 40 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Stavby kategorie 0 nemají požadavek na zpracování požárně bezpečnostního řešení. Z uvedených zásad požární bezpečnosti také vyplývá, ke kterým stavbám je potřeba závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva – viz § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně. V neposlední řadě z uvedených kategorií stavby také vyplývá oprávněnost osob ke zpracování požárně bezpečnostního řešení – viz § 40 odst. 3 a 4 zákona o požární ochraně.

Část B.4 představuje popis připojení na technickou infrastrukturu, kterou jsou myšleny zejména systémy a sítě technické infrastruktury a s nimi související stavby a zařízení pro zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, energetiku, včetně výroben a zdrojů energie, zařízení pro akumulaci energie, dobíjecích stanic a zásobníků plynu, produktovody a elektronické komunikace, a dále stavby a zařízení ke snižování nebezpečí v území a pro zlepšování stavu povrchových a podzemních vod nebo k nakládání s odpady. Požadovány jsou zejména informace o místech napojení, připojovacích rozměrech, kapacitách, délkách a vyvolaných přeložkách. Informace budou vyplývat z projednání s jednotlivými vlastníky a správci inženýrských sítí s ohledem na možnosti napojení.

Část B.5 popisuje dopravní řešení související se stavbou. Součástí dokumentace by měl být popis navrženého dopravního řešení vycházející z napojení území na stávající dopravní infrastrukturu a vyvolané přeložky dopravní infrastruktury. Dopravní řešení musí zahrnovat také návrh dopravy v klidu, aby byly stanoveny maximální kapacity stavby. Důležitou součástí, kterou musí brát návrh v úvahu, je doprava cyklistická a pěší.

Část B.6 popisuje navrhované terénní úpravy, použité vegetační prvky a biotechnická opatření související se stavbou.

Část B.7 řeší popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu, a to zejména z pohledu ochrany přírody a krajiny, soustav NATURA2000, hluku, vibrací, ochrany vod, půdy, ovzduší, vlivů na klima, odpadů, přítomnosti azbestu atd. Kapitola obsahuje taktéž požadavek na popis omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, a to i vzhledem k požadavku § 148 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, kdy stavba má být navržena takovým způsobem, aby neměla nepřípustný negativní vliv na kvalitu životního prostředí následkem emisí světla. Požadavek na zařazení stacionárních zdrojů je uveden z důvodu požadavků novely zákona o ochraně ovzduší, kdy pro konkrétní zdroj podle jeho zařazení a jeho umístění mohou být stanoveny požadavky v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší. Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví specifikaci opatření a území, na kterém mají být opatření prováděna.

Součástí požadavků kapitoly B.7 je taktéž nezbytná provázanost se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, jehož závěr zjišťovacího řízení, popř. závazné stanovisko, předcházejí povolení stavby podle stavebního zákona. V případě záměru, který spadá do režimu zákona o integrované prevenci, musí být uvedeny základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, pokud bylo vydáno.

Část B.8 řeší celkové vodohospodářské řešení, které souvisí nejen s napojením na technickou infrastrukturu, ale řeší i využití a nakládání se srážkovými vodami a případné související terénní úpravy v území.

Část B.9 řeší splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Obsahuje způsob varování a informování obyvatelstva, ochrany a ukrytí obyvatelstva.

Část B.10 představuje popis řešení staveniště a realizace výstavby ve formě zásad organizace výstavby. Jedná se zejména o požadavky na napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, ochranu okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáže, dekonstrukce, kácení dřevin, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, včetně požadavků na bezbariérové obchozí trasy a zajištění bezpečnosti provozu, maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě, bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin, limity pro užití výškové mechanizace, požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), návrh fází výstavby a provedení kontrolních prohlídek atd. Z popisu by měl jasně vyplynout rozsah vymezení staveniště a také soupis staveb, které vyžadují povolení, včetně stanovení doby jejich dočasnosti.

Část C tvoří situační výkresy. V části C.1 jsou předkládány situační výkresy širších vztahů, v C.2 katastrální situační výkresy, v C.3 koordinační situační výkresy, v C.4 speciální situační výkresy a v C.5 výkresy pro potřeby dělení a scelení pozemků podle požadavků stavebního zákona. Z výkresů musí vyplynout základní prostorové údaje navržené stavby (půdorysné rozměry, výška ve vztahu k upravenému terénu) a její umístění na pozemku (odstupové vzdálenosti, včetně vymezení požárně nebezpečných prostor). Měřítka výkresů jsou nastavena tak, aby bylo možné přizpůsobit je s ohledem na složitost stavby. Měřítko stanovené zlomkem 1:X je tím menší, čím větší je X ve jmenovateli zlomku (klesá podrobnost výkresu). Naopak čím je jmenovatel X menší, tím je měřítko větší a výkres je více podrobný.

Mezi speciální výkresy byl zahrnut také výkres ochranných a bezpečnostních pásem, a to jak stávajících, tak navrhovaných, aby byla zajištěna přehlednost při posuzování záměru.

Část D obsahuje dokumentaci objektů.

Část D.1 představuje řešení stavební a technologické části. Stavební i technologická část jsou v rámci kapitoly řešeny vždy samostatně a shodně obsahují technickou zprávu a výkresovou část.

Při zpracování technologických objektů a celků může být vyžadována zvláštní autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon).

Technická zpráva zahrnuje popis stavebního nebo technologického řešení včetně popisu od jednotlivých specialistů.

Výkresová část obsahuje jak pro stavební, tak i technologickou část charakteristické půdorysy, charakteristické řezy a základní pohledy. Charakteristické půdorysy obsahují požadavek na půdorysy všech podlaží s popisem funkčních ploch nebo technologie v případě technologické části. Některé stavby mohou vyžadovat vypracování samostatných výkresů půdorysu pro technologické části, na které bude navazovat stavební řešení budovy.

Charakteristické řezy stavebního řešení obsahují požadavek na typický svislý řez vedený schodištěm nebo řezy zejména s návazností na stávající zástavbu a s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících.

Vypracování těchto částí může být podmíněno příslušnou autorizací podle autorizačního zákona.

Část D.2 představuje základní statické posouzení, které je záměrně odděleno od stavební a technologické části, neboť se jedná o část projektové dokumentace, která se samostatně zabývá stabilitou konstrukce a má hlavní vliv na celkovou bezpečnost stavby. Obsahuje technickou zprávu, výkresovou část a předběžný statický výpočet.

Technická zpráva samostatně popisuje konstrukční část stavby. Výkresová část zahrnuje výkresy nosných konstrukcí objektu v případě, že je to potřebné, a tyto nejsou zahrnuty ve stavební a technologické části. Předběžný statický výpočet zahrnuje základní statické posouzení stability objektu a zabývá se předběžným návrhem a dimenzemi nosných konstrukcí objektů, které slouží pro stavební a technologickou část návrhu.

Část D.3 upravuje požárně bezpečnostní řešení. V této části bude pro stavbu zpracováno požárně bezpečnostní řešení. Samotný obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je v podrobnostech stanoven v § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

K příloze č. 2

Příloha č. 2 obsahuje náležitosti dokumentace pro povolení stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů.

Vodní díla jsou podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaných vodním zákonem.

Dokumentace pro povolení stavby je důležitým a základním podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení záměru, kdy se řízení zahajuje na základě žádosti podané místně a věcně příslušnému stavebnímu úřadu.

Podle zmocnění § 158 stavebního zákona obsahuje dokumentace pro povolení stavby 4 části – průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a dokumentaci objektů. Ustanovení § 158 dále stanoví, že dokumentace pro povolení záměru stanovená prováděcím právním předpisem musí obsahovat urbanistické a základní architektonické a technické řešení záměru umožňující posouzení jeho mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti a vlivů na území a životní prostředí.

Vyhláška o dokumentaci staveb toto zmocnění v této příloze naplňuje. Příloha vychází z dosavadní právní úpravy obsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou doplňuje o náležitosti potřebné pro posouzení veřejných zájmů při povolování vodních děl.

Dokumentace obsahuje v části A průvodní list. Součástí průvodního listu jsou nezbytné identifikační údaje o stavbě a zpracovatelích dokumentace a seznam vstupních podkladů pro zpracování dokumentace.

V části B je obsažena souhrnná technická zpráva. Ta se sestává z celkového popisu území a stavby, urbanistického a základního architektonického řešení a základního technického, hydrotechnického a technologického řešení záměru, jenž obsahuje stavebně technické a technologické řešení, řešení přístupnosti stavby, zásady bezpečnosti při užívání stavby, základní technický popis stavby včetně hydrotechnického řešení, návrhové kapacity a kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu, základní popis technických a technologických zařízení, zásady požární bezpečnosti, popis úspory energie a tepelné ochrany, hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí a zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. Souhrnná technická zpráva dále obsahuje popis připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochranu, celkového vodohospodářského řešení, ochranu obyvatelstva a zásady organizace výstavby.

Celkové

Nahrávám...
Nahrávám...