dnes je 21.7.2024

Input:

Návrh vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

28.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3 Návrh vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Ministerstvo pro místní rozvoj

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána přijetím zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), který v § 333 odst. 2 obsahuje zmocnění pro Ministerstvo dopravy k vydání prováděcího právního předpisu, který stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace ke stavbám dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen „stavby pozemních komunikací”), stavbám drah a civilním leteckým stavbám.

Vyhláška obsahuje ustanovení, která primárně odkazují na jednotlivé přílohy, které obsahují samotné náležitosti jednotlivých dokumentací:

  • Obsah projektové dokumentace pro povolení dopravních staveb je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

  • Obsah projektové dokumentace pro provádění staveb pozemních komunikací je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce,

  • Obsah projektové dokumentace pro provádění staveb drah je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce,

  • Obsah projektové dokumentace pro provádění staveb civilních leteckých staveb je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

Pokud jde o:

  • Obsah projektové dokumentace pro odstranění stavby a

  • Obsahové náležitosti doplnění dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení podle § 329 odst. 1 písm. b) stavebního zákona,

odkazuje vyhláška na jiný právní předpis.

Komentář k ustanovením návrhu vyhlášky:

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2024

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 333 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 158 odst. 5 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro dopravní stavby, tedy pro stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen „stavby pozemních komunikací”), stavby drah a civilní letecké stavby

Ustanovení vymezuje předmět úpravy této vyhlášky ve vazbě na § 158 stavebního zákona a v návaznosti na zmocnění vyplývající z § 333 odst. 2 stavebního zákona.

§ 2

Projektová dokumentace

(1) Obsah projektové dokumentace pro povolení dopravních staveb je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Obsah projektové dokumentace pro provádění

  1. staveb pozemních komunikací je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce,
  2. staveb drah je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce,
  3. civilních leteckých staveb je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) Obsah projektové dokumentace pro odstranění stavby stanoví jiný právní předpis.

(4) Obsahové náležitosti doplnění dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení podle § 329 odst. 1 písm. b) zákona stanoví jiný právní předpis.

Ustanovení odstavců 1 a 2 v souladu se zákonným zmocněním vymezuje obsah:

a) projektové dokumentace společně pro povolení staveb pozemních komunikací, staveb drah a civilních leteckých staveb v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) projektové dokumentace pro provádění staveb pozemních komunikací v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c) projektové dokumentace pro provádění staveb drah v příloze č. 3 k této vyhlášce a

d) projektové dokumentace pro provádění civilních leteckých staveb v příloze č. 4 k této vyhlášce.

V ustanovení odstavce 3 se uvádí, že projektová dokumentace pro odstranění stavby je stanovena jiným právním předpisem (vyhláška o dokumentaci staveb MMR).

Následně v odstavci 4 se uvádí, že obsahové náležitosti doplnění dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení podle § 329 odst. 1 písm. b) zákona stanoví jiný právní předpis (vyhláška o dokumentaci staveb MMR).

§ 3

(1) Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

(2) K projektové dokumentaci se přikládá dokladová část.

Ustanovení v návaznosti na zákonné zmocnění stanoví obecná pravidla při zpracování dokumentace. Konkrétně stanoví, podle jakých kritérií musí být dokumentace zpracována. Vzhledem k tomu, že odpovědnost za kvalitu zpracované dokumentace má projektant, je povinen při zpracování dokumentace podle uvedených kritérií postupovat. Současně je explicitně stanoveno, že při zpracování dokumentace projektant nevyplňuje jednotlivé části, které stavba neobsahuje. Z uvedeného vyplývá, že jednotlivé typy dokumentací podle vyhlášky stanoví maximální rozsah dokumentace, projektant však podle druhu stavby je odpovědný za rozhodnutí, které položky se ho netýkají, a v takovém případě je nevyplní.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Ustanovení stanoví účinnost vyhlášky, která se předpokládá 1. července 2024 s ohledem na plné nabytí účinnosti stavebního zákona.

Přílohy ke stažení zde.

K příloze č. 1

Příloha č. 1 obsahuje náležitosti projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury.

Dle zmocnění v ustanovení § 158 stavebního zákona obsahuje projektová dokumentace pro povolení stavby 4 části – průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a dokumentaci objektů. Příloha vychází z dosavadní právní úpravy obsahu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a je rozšířena o technické řešení záměru umožňující posouzení jeho mechanické odolnosti a stability a požární bezpečnost.

Projektová dokumentace pro povolení stavby je důležitým a základním podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení záměru, kdy je řízení zahájeno na základě žádosti podané místně a věcně příslušnému stavebnímu úřadu. Základní náležitosti žádosti jsou stanoveny přímo ve stavebním zákoně.

Oproti stávající právní úpravě rozsahu a obsahu dokumentací nebo projektových dokumentací dochází k výrazné redukci dosud duplicitně požadovaných údajů. Je nově zaveden popis technicko-ekonomických atributů budov vyplývajících z právních předpisů platných v oblastech statistiky a zeměměřictví.

Dokumentace obsahuje v části A průvodní list. Součástí průvodního listu jsou v části A1 nezbytné identifikační údaje o stavbě a zpracovatelích dokumentace.

Část A.2 obsahuje seznam vstupních podkladů použitých pro zpracovaní dokumentace.

Průvodní list dále v části A3 obsahuje technicko-ekonomické atributy budov (dále jen „TEA”).

Jedná se o první sadu údajů, jejichž pořizování vyplývá ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné údaje v dokumentaci slouží pouze pro statistickou službu a základní registr. Detailní parametry stavby sloužící pro její povolení jsou obsaženy v dalších částech (B, C a D) dokumentace. Náležitosti jednotlivých atributů jsou uvedeny v tabulce níže.

  Atribut (TEA)   Popis  
a)   Obestavěný prostor   Obestavěný prostor budovy je součet obestavěných prostor základů, spodní a vrchní části objektu a zastřešení. Obestavěný prostor základů je dán kubaturou základových konstrukcí. Obestavěný prostor objektu a zastřešení je ohraničen vnějšími plochami obvodových konstrukcí, dole rovinou spodní úrovně podlahové konstrukce a nahoře vnějšími plochami střechy.  
b)   Zastavěná plocha   Zastavěnou plochou stavebního objektu se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají.  
c)   Podlahová plocha   Podlahová plocha budovy představuje celkovou využitelnou podlahovou plochu budovy (vč. půdy). Do této plochy se nezahrnují stavební plochy (např. plochy nosných, dělících nebo jiných konstrukcí – sloupy, pilíře, příčky, komíny).  
d)   Počet podlaží   Součet všech podlaží v budově. Je-li budova podsklepená, pak se započítávají i podzemní podlaží. Pro statistické účely se obyvatelné podkroví (zpravidla u rodinných domů) započítává jako samostatné nadzemní podlaží.  
e)   Celková hodnota investičních nákladů na výstavbu v mil. Kč (bez hodnoty pozemku)   Celkové investiční náklady jsou veškeré náklady, které jsou nutné k výstavbě, a to v mil. Kč. Uvádí se bez hodnoty pozemku. Kromě nákladů na samotnou realizaci stavby obsahují také projektovou a inženýrskou činnost, přípravné práce a zabudované technologie.  
f)   Způsob využití   Statistický znak vydává ve formě číselníku Český statistický úřad sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů.  
g)   Druh konstrukce   Statistický znak vydává ve formě číselníku Český statistický úřad sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů.  
h)   Způsob vytápění   Statistický znak vydává ve formě číselníku Český statistický úřad sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů.  
i)   Způsob vytápění   Statistický znak podle číselníku RÚIAN.  
j)   Přípojka vodovodu   Statistický znak podle číselníku RÚIAN.  
k)   Přípojka kanalizační sítě   Statistický znak podle číselníku RÚIAN .  
l)   Přípojka plynu   Statistický znak vydává ve formě číselníku Český statistický úřad sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů.  
m)   Výtah   Statistický znak vydává ve formě číselníku Český statistický úřad sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů.  
n)   Počet vchodů    

V části B je obsažena souhrnná technická zpráva. Ta obsahuje v části B.1 popis zásadních údajů o navrhované stavbě a území, do kterého se stavba umisťuje. Údaje o území musí obsahovat např. informace o navrhovaných a vznikajících ochranných a bezpečnostních pásmech, poloze vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, ochraně území podle jiných právních předpisů apod. Údaje týkající se navržené stavby popisují zejména její parametry a limitní bilance, základní časové údaje o realizaci a její vliv na okolní stavby a pozemky. Údaje musí mimo jiné reagovat i na provedené průzkumy související s návrhem stavby a územím, do kterého se stavba navrhuje. Součástí části B.1 jsou i údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území. V případech změn staveb jsou vyžadovány údaje o současném stavu měněné stavby, kdy je akcentován stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum a taktéž výsledky statického posouzení stávajících nosných konstrukcí.

V části B.2 je řešeno urbanistické a základní architektonické řešení. Urbanistické řešení stavby by se mělo zabývat integrací stavby do širšího kontextu městského prostoru. Základní architektonické řešení se pak zabývá konkrétním návrhem stavby z pohledu architektury. Toto řešení by mělo respektovat estetické, kulturní a historické hodnoty dané lokality.

Část B.3 představuje informace o základním technickém a technologickém řešení záměru. To se skládá z celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení, přístupnosti stavby, zásad bezpečnosti při užívání stavby, základního technického popisu stavby, základního popisu technických a technologických zařízení, zásad požární bezpečnosti, popisu úspory energie a tepelné ochrany budovy, řešení hygienických požadavků na stavbu, požadavků na pracovní a komunální prostředí a popisu zásad ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. V této části by se měl objevit základní popis stavby s ohledem na možné vyhodnocení souladu se základními technickými požadavky na stavby.

Přístupnost stavby musí obsahovat celkové řešení podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a stavby osobami s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami a osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do 3 let s cílem bezbariérového užívání.

V zásadách požární bezpečnosti jsou definovány základní parametry pro správné nastavení požární bezpečnosti staveb. Jsou zde uvedena kritéria a charakteristiky stavby s vymezením kategorizace staveb podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

Nahrávám...
Nahrávám...