dnes je 2.12.2023

Input:

Nosné konstrukce betonové

8.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.3
Nosné konstrukce betonové

Beton jako stavební technologie se výrazně prosadil zejména ve vícepodlažní zástavbě. V současných trendech se upřednostnila kombinovaná technologie litého a prefabrikovaného betonu před jednostrannou prefabrikací. Kombinovanou technologií je provádění litého betonu do bednění při současném použití prefabrikovaných prvků, jako jsou schodiště, balkony, zavěšené fasády apod. Vývoj souvisí s rozvojem bednicích systémů a technologií. Zčásti umožňuje tato kombinace důslednější uplatnění požadavků na odhlučnění, tj. zvukové izolace (výtahové šachty, schodiště apod.).

Betonové a železobetonové stěny monolitické

Betonové a železobetonové stěny monolitické

Úvodem lze uvést, že stěny v tomto smyslu jsou deskové konstrukce převážně namáhané na tlak:

  1. nosné stěny na přenášení svislých účinků zatížení, např. zatížení od stropů, resp. vertikální desky k přenášení horizontálních účinků – např. od větru,

  2. ztužující stěny k vyztužení nosných stěn, zde mohou být samozřejmě využity samotné nosné stěny,

  3. nenosné stěny namáhané víceméně pouze vlastní tíhou, mohou však přenášet svoji plochou vodorovné účinky zatížení na další nosné stěny.

Ztužení nosných stěn

Ztužení nosných stěn

Podle počtu pevně spojených hran ztužující stěny s okolními nosnými konstrukcemi lze stěny rozdělit na dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát kotvené. Jako neposuvné spojení lze považovat spojení s jinou plnou stěnou nebo jiným masivním prvkem. Ztužující stěny je nutno provádět současně s hlavními nosnými stěnami při důsledném vzájemném kotvení. Ztužující stěny musí mít délku min 1/5 výšky podlaží, pokud není proveden zvláštní výpočet na ztužení. Pokud mají čtyřikrát spojené ztužující stěny otvory, jejichž světlá výška je větší než 1/3 výšky podlaží nebo její celková plocha je větší než 1/10 plochy stěny, pak je nutno uvažovat ztužující stěny pouze jako třikrát kotvené, resp. dvakrát kotvené. Minimální tloušťky pravoúhlých nosných stěn lze odvodit z hodnot tabulky, pokud nejsou na tyto stěny kladeny zvláštní požadavky statické, tepelné, hlukové nebo požární.

   
1 2 3 4 5 6
Pevnostní třída betonu Provedení Minimální tloušťky stěn v mm pro
nevyztužený beton železový beton
stropy nad stěnami
nespojité spojité nespojité spojité
1 až po C10 monolit 200 140 - -
2 od C15 monolit prefa 140 120 120 100
120 100 100 80

Tabulka Minimální tloušťky pravoúhlých nosných stěn

Hodnoty sloupců 4 a 6 platí též pro nespojité stropy, pokud lze prokázat, že

výstřednost od svislého zatížení

Ztužující stěny musí mít min. tloušťku b = 80 mm.

Přenesení vodorovných účinků zatížení do ztužujících stěn je nutné

Nahrávám...
Nahrávám...