dnes je 18.5.2024

Input:

Novela stavebního zákona: společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§ 94q až 94z)

12.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V již publikovaných textech je pojednáno o nových režimech povolování, resp. umísťování staveb, které novela přináší, a sice územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společném územním a stavebním řízení. Dalším novým typem řízení, které se ze všech ostatních jeví jako nejkomplexnější, je společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, které v sobě spojuje prvky obou řízení výše uvedených.

Na základě jedné žádosti podané v tomto režimu vydá za předpokladu splnění zákonných podmínek stavební úřad jedno rozhodnutí, kterým stavbu zároveň umístí, povolí, a současně dojde k posouzení jejích vlivů na životní prostředí. I v tomto společném řízení dochází k významným změnám příslušnosti, neboť i toto řízení bude možné vést u staveb, k jejichž povolení je příslušný jiný stavební úřad, než k jejich umístění (vyjma staveb leteckých a staveb dle ust. § 16 odst. 2 písm. a) až c) stavebního zákona). Příslušným k vydání společného povolení bude vždy stavební úřad příslušný k vydání stavebního povolení, tzn. např. v případě speciálních staveb to bude speciální stavební úřad. U souboru staveb se příslušnost stavebního úřadu určuje podle stavby hlavní, ostatní stavební úřady, stejně jako úřad příslušný k posouzení vlivů na životní prostředí, budou mít postavení dotčených orgánů vydávajících závazná stanoviska. Stavební úřad, který vydá společné povolení, provádí následně kontrolní prohlídky, povoluje změnu stavby před dokončením, případně může vést i řízení o odstranění stavby. Nevýhodou tohoto komplexního řízení může být skutečnost, že záměr je třeba již před podáním žádosti zpracovat v podrobnosti stavebního řízení, do čehož může být velmi problematické promítnout změny požadované závazným stanoviskem EIA.

Průběh řízení je obdobný, jako v případě územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. K žádosti o společné povolení přikládá žadatel kromě ostatních podkladů zejména dokumentaci pro vydání společného povolení a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, kterou je, stejně jako samotnou žádost, třeba přiložit rovněž v elektronické podobě. Počet vyhotovení předkládané dokumentace stanoví stavební zákon v ust. §

Nahrávám...
Nahrávám...