dnes je 2.7.2022

Input:

Novela stavebního zákona

7.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.4
Novela stavebního zákona

Ing. Bohumír Číhal

Stavební zákon patří k velmi rozsáhlým a složitým zákonům, které mají dopad na nejširší vrstvy obyvatel. Každý stavebník, ať je to občan, který chce stavět rodinný dům, nebo stát budující dálnice, se s ním dostává do kontaktu. Nebylo proto divu, že je neustále ve středu pozornosti zákonodárců a veřejnost měla po několik let možnost sledovat vyhlašované přísliby termínu jeho novelizace a optimistické předpoklady jeho přínosů pro investiční výstavbu.

Současná novela stavebního zákona zákonem č. 225/2017 Sb., která nabude účinnosti dnem 1. ledna 2018 je již druhá rozsáhlá novela od platnosti nového zákona z roku 2006.

První, velmi rozsáhlá novela zákona č. 183/2006 Sb. byla provedena zákonem č. 350/2012 Sb. Dotkla se ve svých téměř 250 novelizačních bodech, více či méně rozsáhle, přes poloviny stávajících ustanovení. Zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2013.

V souvislosti s touto novelou bylo konstatováno, že základní koncepce stavebního zákona nebyla již při jeho přípravě v letech 2000 až 2006 dostatečně koncepčně domyšlena, ani legislativně technicky provedena, a tento zákon nelze aktualizacemi zcela opravit. Ani tato novela tak neodstranila celou řadu koncepčních nedostatků. Nadále zůstala územně plánovací dokumentace koncipována na všech úrovních jako správní akt specifické povahy a zůstala zachována dvojí úroveň veřejnoprávního rozhodování o stavbách s mnoha obsahovými i formálními překryvy vícenásobného projednávání procesů prakticky obsahově shodných (zejména překryvy se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a zákonem o ochraně přírody a krajiny).

Odkaz na kapitolu

Více k této problematice vč. seznámení s řadou dosud platných ustanovení zákona, na které navazuje současná novela, uvádí kapitola SK Informace k rozsáhlé novele stavebního zákona, provedené zákonem č. 350/2012 Sb.

Novelizace zákona od poslední velké aktualizace

Od velké novely zákonem č. 350/2013 Sb. byl zákon zhruba po roce, zpravidla v souvislosti s úpravou dalších zákonů novelizován, s účinností od

  • 1. 1. 2014 zákonem č. 257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí.
    Změnu stavebního zákona obsahuje článek VI Části šesté. V ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. § 101 Předkupní právo, se upravuje část textu: Textovou část územního plánu nebo regulačního plánu obsahující vymezení nebo změnu vymezení předkupního práva zašle obec nebo kraj neprodleně osobě oprávněné z předkupního práva a osobám, jejichž nemovitosti předkupní právo zatěžuje. Osoba oprávněná z předkupního práva podá neprodleně návrh na zápis předkupního práva do katastru nemovitostí".

  • 1. 4. 2015 zákonem č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Odkaz na kapitolu

Části zákona, kterou se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí jsme věnovali viz Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (1. 4. 2015). Změnu stavebního zákona upravuje rozsáhlejší článek V Části čtvrté. V návaznosti na současnou novelu upozorňujeme na další informace viz Transpoziční novela zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) z 2. 6. 2016, které byly při projednávání současné novely zákona předmětem řady pozměňovacích návrhů.

  • 15. 4. 2016 zákonem č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
    Změnu stavebního zákona upravuje článek V Části čtvrté. V ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. § 196 zrušuje odstavec 2, který zní: Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.

  • 19. 9. 2016 zákonem č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
    Změna stavebního zákona spočívá ve zrušení slov "podepsané podle zvláštních právních předpisů58) včetně poznámky pod čarou č. 58" v ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. § 196 .

1. 1. 2017 zákonem č. 264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona.
Změnu stavebního zákona upravuje článek X. Změny se týkají působnosti stavebních úřadů a definice jaderných zařízení při rozhodování o umístění, povolení a ohlášení stavby.

Novela souvisejících zákonů

Se záměrem upravit podmínky pro přípravu staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury nabyl od 1. 5. 2016 účinnosti Zákon č. 49/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.

Novela si klade za cíl zlepšení procesu výkupu pozemků potřebných pro stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury. Místo maximálních limitů zavádí pevné ceny, výkupní cena jiných než stavebních pozemků je pevně stanovena jako osminásobek odhadní ceny (dříve 16x). U stavebních pozemků zůstává pevná cena stanovena vynásobením odhadní ceny koeficientem 1,15.

Při oceňování pozemků, které stát vykupuje, se nově do ceny nesmí započítávat zvýšení podle zákona (podle novely 8násobné navýšení). Pokud bude stát jako investor vykupovat pozemky od jiné státní organizace (např. Lesy ČR), nebudou se odhadní ceny nijak navyšovat.

Novela také umožní výkup pozemků, které jsou určené ke směně za jiné pozemky (obvykle zemědělská půda). Na výkup pozemků pro směny se však koeficienty vztahovat nebudou. Podle přechodných ustanovení se započatá řízení ukončí podle dosavadních předpisů.

Důvody pro přípravu další novely

Následná novela stavebního zákona měla za účel zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit povolování staveb, protože procesy jsou v naší zemi ve srovnání s evropskými zeměmi jedny z nejpomalejších. Zdlouhavost povolování navíc tlumí investice z evropských fondů a obecně brzdí rozvoj ekonomiky.

Povolovací procesy jsou v České republice jednou z kritických bariér investičního prostředí. Podle zprávy Doing Business 2017 je Česká republika v rychlosti povolovacích řízení až na 130. místě ze 190 sledovaných zemích. Modelový příklad ve zprávě Doing Business uvádí, že povolení menší budovy pro podnikání zabere 247 dní. Jenže to platí pouze v případě, že úředníci dodrží všechny lhůty a že do řízení nevstoupí různí "aktivisté“ či odpůrci. V praxi celý povolovací proces zabere jeden a půl až dva roky, v případě infrastruktury – dálnic, elektrických sítí či nových jaderných bloků – se běžně jedná o deset a více let.

Země Délka povolovacího řízení(počet dní)
Velká Británie 86
Německo 96
Litva 103
Polsko 153
Nizozemsko 161
Rumunsko 171
Francie 183
Maďarsko 202
Belgie 212
Rakousko 222
Česká republika 247
Slovensko 286

Délka povolovacího řízení u menšího objektu k podnikání podle zprávy Doing Business 2017

Současná velká novela stavebního zákona

Vláda ČR

Vláda schválila novelu stavebního zákona 21. 9. 2016. Hlasovala přitom cca o sedmi rozporech mezi ministerstvem životního prostředí a dalšími resorty. V návrhu bylo, aby veškerá vodní díla byla součástí koordinovaného řízení, vláda schválila, že budou součástí pouze u některého typu staveb. Oproti návrhu Ministerstva pro místní rozvoj ponechala zmocnění Prahy vydávat vlastní stavební předpisy. Změny ve stavebním zákoně se promítnou do souvisejících právních předpisů. Nabytí účinnosti se předpokládalo od poloviny roku 2017.

Poslanecká sněmovna ČR

Poslanecká sněmovna v úvodním kole projednávání podpořila vládní novelu stavebního zákona 27. října 2016.

Předkladatelka návrhu, ministryně pro místní rozvoj, uvedla při představování novely v poslanecké sněmovně, že návrh zákona obsahuje řadu nástrojů, které pomohou zrychlit územní přípravu, umisťování a povolování staveb a také přispějí ke zlepšení investičního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Hlavní pokrok se odehraje v oblasti aktualizací zásad územního rozvoje krajů a měst. Odpadne etapa zadání a bude sloučena etapa společného jednání s dotčenými orgány a veřejné projednání. Tím dojde k úspoře zhruba tři čtvrtě roku, přitom nikdo nebude krácen na svých právech. Další zmírnění slibuje novela u liniových staveb – dálnic, elektrických vedení či plynovodů. Pokud je nebude možné umístit do koridoru vymezeného v územním

Nahrávám...
Nahrávám...