dnes je 4.2.2023

Input:

Novela stavebního zákona – územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§ 94a – 94i)

17.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 27. 6. 2017 schválila Poslanecká sněmovna návrh velké novely stavebního zákona, který jí byl předtím dne 7. 6. 2017 navrácen Senátem s pozměňovacími návrhy. Prezident ČR podepsal novelu dne 13. 7. 2017. Předpokládaný termín účinnosti tohoto rozsáhlého novelizačního zákona, který společně se stavebním zákonem novelizuje dalších 43 právních předpisů, je 1. 1. 2018. V tomto textu bude představen zcela nový režim, kterým je územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, které stavební zákon upravuje v ust. § 94a a násl.

Tento režim územního řízení je dobrovolný, tzn., že je na vůli žadatele, zda si z důvodu jistoty nejprve obstará závazné stanovisko EIA a teprve podá klasickou žádost o vydání územního rozhodnutí, anebo zda zvolí režim právě územního řízení s integrovaným posouzením vlivů na životní prostředí. V případě druhé možnosti představuje poměrně velkou míru rizika situace, kdy v průběhu řízení vyplyne na základě posouzení vlivů záměru na životní prostředí potřeba upravit (změnit) žádost, což správní řád v současné podobě bez dalšího neumožňuje, tedy může to vyvolat potřebu zpětvzetí žádosti a zopakování všech kroků s žádostí upravenou.

Příslušným k vedení územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je obecný stavební úřad dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, který však postupuje v součinnosti s příslušným úřadem, který vydává závazné stanovisko o posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Závazné stanovisko EIA, které vydá příslušný úřad v průběhu řízení, je podkladem územního řízení. I v tomto územním řízení, které posouzení vlivů na životní prostředí integruje, je stavební úřad povinen postupovat podle ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o navazujícím řízení.

Účastníky řízení jsou osoby uvedené v ust. § 85 (účastníci územního řízení). Toto ustanovení rovněž prošlo poměrně zásadní změnou, na základě které již účastníky územních řízení nejsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo bude omezeno vznikem ochranného pásma podle zvláštního právního předpisu, a zejména osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis (spolky podle zákona o ochraně přírody a krajiny). Vzhledem k tomu, že stavební úřad je však současně povinen postupovat podle ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o navazujícím řízení, lze předpokládat, že do okruhu účastníků zařadí také obce dotčené záměrem a dotčenou veřejnost.

Žádost o vydání územního rozhodnutí v řízení spojeném s procesem EIA obsahuje stejné náležitosti a připojují se k ní tytéž přílohy, jak je tomu u standardního územního řízení (ust. § 86). Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí žadatel ve třech vyhotoveních. Nad rámec tohoto připojí žadatel také dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, kterou stejně jako samotnou žádost předloží také v elektronické podobě.

Stavební úřad, stejně jako v řízení klasickém, nejprve vyhodnotí, zda má žádost všechny předepsané náležitosti (ust. § 88 o přerušení řízení se použije obdobně), a to v součinnosti s příslušným úřadem, kterému je stavební úřad povinen žádost do pěti dnů ode dne jejího podání zaslat. V případě negativního zjištění vyzve žadatele k doplnění žádosti a řízení přeruší. Usnesení o zastavení řízení bez předchozího projednání stavební úřad vydá, pokud není k žádosti

Nahrávám...
Nahrávám...