dnes je 15.7.2024

Input:

Novela stavebního zákona – změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

11.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizovaný stavební zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2018. Jedním z měněných zákonů je rovněž zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Měněna jsou ustanovení o posuzování vlivů záměrů s cílem tento proces zkrátit a doplněno je ustanovení týkající se nových řízení podle stavebního zákona, která posuzování vlivů na životní prostředí integrují (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí).

Dle důvodové zprávy byla původně cílem novely také transpozice směrnice 2014/52/EU, kterou byla revidována směrnice 2011/92/EU (tj. směrnice EIA), z legislativně technických důvodů a zejména rozdílných účelů obou novel bylo nakonec rozhodnuto provést transpozici samostatnou novelou, ve které mají být dle důvodové zprávy rovněž obsaženy další úpravy reflektující snahu o zjednodušení a zkrácení procesu EIA, původně obsažené v novele stavebního zákona.

Změny v ustanoveních § 6 zákona o posuzování vlivů reagují na nová řízení dle stavebního zákona integrující posuzování vlivů tak, aby v případě záměrů s vlivy na NATURU 2000 bylo zajištěno provedení zjišťovacího řízení před předložením dokumentace k posouzení vlivů, včetně případného zpracování variant. Nově je upraveno, že pokud stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i ZOPK nevyloučí významný vliv na naturová území, je oznamovatel povinen opatřit posouzení provedené osobou se zvláštní autorizací a přiložit jej k oznámení. V rámci úprav zjišťovacího řízení dochází k prodloužení lhůty o 25 dnů pro zvlášť složité případy. U jednodušších záměrů zůstává lhůta 45 dnů. V ust. § 7 odst. 7 zákon zavádí možnost požadovat, aby bylo naturové posouzení součástí dokumentace EIA, přestože v něm byl významný negativní vliv záměru vyloučen. Dále je novelou zakotveno, že byl-li záměr předložen ve variantách, je součástí závěru zjišťovacího řízení i výsledek vyhodnocení jednotlivých variant. V ustanoveních § 8 dochází k technickým úpravám týkajícím se zajišťování zpracování dokumentace a jejího zveřejňování. Zákon nově stanoví, že se dokumentace zpracovává se zohledněním současného stavu poznatků a metod posuzování a případných výsledků jiných environmentálních hodnocení podle

Nahrávám...
Nahrávám...