dnes je 21.3.2023

Input:

Novela vyhlášek o územně analytických podkladech a o obecných požadavcích na využívání území

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5
Novela vyhlášek o územně analytických podkladech a o obecných požadavcích na využívání území

redakce StavebniKlub.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 418/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022 Sb.

Dne 26. února 2020 nabyl platnosti zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Tímto zákonem byla do právního řádu České republiky zavedena komplexní právní úprava tvorby a správy digitálních technických map, do stavebního zákona byla zavedena úprava jednotného standardu územně plánovací dokumentace a úprava národního geoportálu územního plánování, který je informačním systémem veřejné správy na úseku územního plánování. Součástí tohoto informačního systému bude též evidence územně plánovací činnosti. V rámci národního geoportálu územního plánování budou zveřejňovány mj. výstupy z územně plánovací činnosti Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva obrany, krajů a obcí. Pro efektivní práci s předávanými daty v prostředí národního geoportálu územního plánování je třeba stanovit jednotné požadavky na jejich zpracování a následné předání.

Jednotný standard územně plánovací dokumentace je upraven zejména v § 20a stavebního zákona, který mj. stanovuje, že vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění územně plánovací dokumentace se zpracovávají v jednotném standardu a že jednotný standard územně plánovací dokumentace stanoví standardizované části územně plánovací dokumentace a požadavky na strukturu standardizovaných částí územně plánovací dokumentace, grafické vyjádření standardizovaných částí územně plánovací dokumentace, výměnný formát dat a metadata.

Ve stavebním zákonu (§ 159 odst. 2) je zároveň stanovena povinnost projektantů územně plánovacích dokumentací zpracovávat a předávat vybrané části územně plánovacích dokumentací v jednotném standardu, přičemž porušení této povinnosti je kvalifikováno jako přestupek (§ 180 odst. 2 stavebního zákona). Nedodržení jednotného standardu územního plánu znamená nedodržení zákonných požadavků na územně plánovací dokumentaci.

Jednotný standard územního plánu v žádném případě nevyžaduje, aby byly využity všechny typy standardizovaných ploch s rozdílným způsobem využití v jednotlivých územních plánech. Je na dané obci a projektantovi, jaké typy ploch s rozdílným způsobem využití pro území řešené v územním plánu využije.

Projektant bude spolu s návrhem územně plánovací dokumentace předávat pořizovateli vždy také doklad z elektronického kontrolního nástroje o kontrole souladu jím zpracovaného návrhu s jednotným standardem. Doklad bude součástí odůvodnění příslušné územně plánovací dokumentace. Elektronický nástroj zpřístupní všem projektantům a pořizovatelům Ministerstvo pro místní rozvoj bezplatně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Prvním krokem k zavedení standardu územně plánovací dokumentace, a to konkrétně územního plánu, byla novela vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, provedená vyhláškou č. 360/2021 Sb., která vstoupila v platnost 4. října 2021 a s výjimkou změny § 20 odst. 5 písm. c) nabude účinnosti 1. ledna 2023 (dle novely provedené vyhláškou č. 164/2022 Sb.). Vyhláškou č. 360/2021 Sb. byla zejména zavedena povinnost vymezovat v územním plánu plochy s rozdílným způsobem využití v podrobnějším členění a stanoveno podrobnější členění pro jednotlivé kategorie ploch s rozdílným způsobem využití.

Dále je Ministerstvu pro místní rozvoj stavebním zákonem uloženo stanovit vyhláškou podrobnosti jednotného standardu územně plánovací dokumentace. Hlavním cílem navrhované změny vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "změna vyhlášky"), je tedy stanovení podrobností jednotného standardu územně plánovací dokumentace se specifikací požadavků pro územní plán. Změna vyhlášky č. 500/2006 Sb. vychází v oblasti standardu územního plánu z dosavadní metodické úpravy dané problematiky, konkrétně z metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj Standard vybraných částí územního plánu, verze 24. 10. 2019.

Změnou vyhlášky č. 500/2006 Sb. je podrobněji stanoven standard územního plánu, podrobná standardizace ostatních územně plánovacích dokumentací bude implementována později na základě vytvořených jednotných standardů a jejich ověření v praxi.

V průběhu přípravy změny vyhlášky č. 500/2006 Sb. ve věci zavedení jednotného standardu územního plánu vyvstala potřeba změnit rovněž vyhlášku č. 501/2006 Sb. tak, aby obě vyhlášky byly harmonizovány. Podle vypořádání meziresortního připomínkového řízení ke změně vyhlášky č. 500/2006 Sb. je změněna i vyhláška č. 501/2006 Sb., kdy se do podrobnějšího členění ploch v jednotlivých kategoriích využití doplňují plochy všeobecné. Stejně tak je třeba harmonizovat přechodná ustanovení navrhované změny vyhlášky č. 500/2006 Sb. a změny vyhlášky č. 501/2006 Sb. s přechodnými ustanoveními dosud neúčinné části vyhlášky č. 360/2021 Sb. (změna vyhlášky č. 501/2006 Sb.), aby bylo zřejmé, ve kterých případech je třeba platnou územně plánovací dokumentaci, resp. její změnu, uvést do souladu, resp. zpracovat, v souladu s požadavky na jednotný standard územně plánovací dokumentace.

Dalším cílem novely jsou dílčí úpravy vyhlášky č. 500/2006 Sb. související se změnami v oblasti mapových a dalších podkladů pro územně plánovací činnost, které vyplývají jak ze zákona č. 47/2020 Sb., tak také z aplikační praxe. V souvislosti s požadavky aplikační praxe dochází dále k úpravám obsahu zprávy o uplatňování zásad územní rozvoje a územního plánu a obsahu a struktury vyhodnocení předpokládaných vlivů územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Změny ve vyhlášce č. 500/2006 Sb.

§ 1 Předmět úpravy

Doplňuje se předmět úpravy v souladu s ustanovením § 20a stavebního zákona.

§ 2 Základní pojmy

Upravuje se, v jakém souřadnicovém systému se pořizují a předávají prostorová data pro potřeby územně plánovací činnosti (výškový systém je uváděn z důvodu vazby na databázi územně analytických podkladů, případně se využije v regulačních plánech).

§ 3 Mapové a další podklady pro územně plánovací činnost

Upravuje se výčet využitelných podkladů pro územně plánovací činnost. Nově je ve výčtu uvedena základní báze geografických dat a tematická státní mapová díla s ohledem na účelnost jejich využití pro územně plánovací činnost. V souvislosti se zákonem č. 47/2020 Sb., který do právního řádu zavádí komplexní právní úpravu tvorby a správy digitálních technických map a digitální mapu veřejné správy, se zavádí možnost jejich využití jako podkladu při územně plánovací činnosti.

§ 9

S ohledem na požadavky aplikační praxe v rámci výkonu územně plánovací činnosti dochází k úpravě požadovaného obsahu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje tak, aby byla přehledná a zároveň obsahovala náležitosti potřebné k dosažení jejího účelu, tj. zajistila v pravidelných intervalech vyhodnocování potřeby aktualizace či pořízení nových zásad územního rozvoje. Nově se bude zpráva skládat ze 7 základních bodů:

a) vyhodnocení uplatňování zásad územního rozvoje, jehož obsahem je v souladu s požadavkem § 5 odst. 6 stavebního zákona i vyhodnocení změn podmínek, na jejichž základě byly zásady územního rozvoje vydány;

b) problémy k řešení v zásadách územního rozvoje, které byly identifikovány v rámci zpracování územně analytických podkladů;

c) vyhodnocení souladu zásad územního rozvoje s územním rozvojovým plánem (který byl v podobě nadřazené územně plánovací dokumentace do právního řádu zaveden zákonem č. 403/2020 Sb.) a politikou územního rozvoje;

d) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyplývajících z uplatňování zásad územního rozvoje z hlediska jejich možných nepředvídaných dopadů, včetně potřeby opatření na jejich odvrácení, zmírnění nebo kompenzaci. Toto písmeno zajišťuje naplnění požadavků článku 10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí na monitoring významných nepředpokládaných vlivů zásad územního rozvoje na životní prostředí. Ve vazbě na následující písmeno e) je zároveň zajištěn požadavek téhož článku směrnice přijmout vhodná nápravná opatření v případě zjištění těchto vlivů. Obě písmena tak ve vztahu k vlivům na udržitelný rozvoj území spojují obsah původního písmene a) a písmene g) včetně požadavku na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci uvedených vlivů;

e) vyhodnocení potřeby pořízení aktualizace zásad územního rozvoje nebo nových zásad, které se zpracovává na základě výsledků vyhodnocení dle předchozích bodů a zohlední se v něm rovněž výsledky projednání návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje; součástí tohoto bodu bude dále vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci zásad územního rozvoje. Pokud z tohoto vyhodnocení vyplyne potřeba:

− pořízení aktualizace zásad územního rozvoje, bude součástí tohoto bodu také stanovení požadavků a podmínek pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li vyžadováno,

− pořízení nových zásad územního rozvoje, bude součástí tohoto bodu také stanovení požadavků a podmínek pro zpracování návrhu nových zásad územního rozvoje včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území;

f) požadavky na zpracování aktualizace zásad územního rozvoje, nových zásad územního rozvoje, popřípadě požadavky na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území;

g) návrhy na aktualizaci územního rozvojového plánu nebo politiky územního rozvoje, které jsou nadřazenými nástroji územního plánování.

§ 15

S ohledem na požadavky aplikační praxe v rámci výkonu územně plánovací činnosti dochází k úpravě požadovaného obsahu zprávy o uplatňování územního plánu tak, aby byla přehledná a zároveň obsahovala náležitosti potřebné k dosažení jejího účelu, tj. zajistila v pravidelných intervalech vyhodnocování potřeby změny či pořízení nového územního plánu. Nově se bude zpráva skládat z 8 základních bodů:

a) vyhodnocení uplatňování územního plánu, jehož obsahem je v souladu s požadavkem § 5 odst. 6 stavebního zákona i vyhodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl územní plán vydán;

b) problémy k řešení v územním plánu, které byly identifikovány v rámci zpracování územně analytických podkladů;

c) vyhodnocení souladu územního plánu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a politikou územního rozvoje;

d) vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona;

e) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyplývajících z uplatňování územního plánu z hlediska jejich možných nepředvídaných dopadů, včetně potřeby opatření na jejich odvrácení, zmírnění nebo kompenzaci. Toto písmeno zajišťuje naplnění požadavků článku 10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí na monitoring významných nepředpokládaných vlivů územního plánu na životní prostředí. Ve vazbě na následující písmeno f) a písmeno g) je současně zajištěn požadavek téhož článku směrnice přijmout vhodná nápravná opatření v případě zjištění těchto vlivů. Nová formulace písmen e) až g) tak ve vztahu k vlivům na udržitelný rozvoj území nahrazuje původní písmena a), f), g) a i) včetně požadavku na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci uvedených vlivů;

f) vyhodnocení potřeby pořízení změny územního plánu nebo nového územního plánu;

g) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu nebo nového územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu nebo zadání územního plánu, pokud tato potřeba vyplyne z výše uvedeného vyhodnocení;

h) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje, které jsou pro územní plán nadřazenou územně plánovací dokumentací.

§ 21

V návaznosti na novelu stavebního zákona, provedenou zákonem č. 403/2020 Sb., která doplnila do § 71 stavebního zákona odstavec 10 ve znění "Změna regulačního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.", se pro nadbytečnost vypouští § 21 vyhlášky znějící "Změna regulačního plánu se vydává v rozsahu měněných částí regulačního plánu.".

§ 21a

§ 21b Jednotný standard územního plánu

Ustanovení § 21a v souladu s ustanovením § 20a stavebního zákona stanoví, které části územně plánovacích dokumentací jsou standardizovány (odstavec 1). Ustanovení dále upřesňuje společné požadavky na tyto standardizované části pro všechny územně plánovací dokumentace včetně jejich aktualizací, změn a úplných znění (odstavce 2 až 4) a způsob prokázání souladu územně plánovací dokumentace s jednotným standardem prostřednictvím tzv. ETL nástroje (odstavec 5). Předmětem standardizace jsou jevy územně plánovací dokumentace a předávaná data, tj. textová a grafická část s jasně definovaným členěním jednotlivých souborů dat a stanoveným výměnným formátem pro tato data.

Rozsah standardizovaných částí vychází zejména z potřeby jejich využití pro navazující rozhodovací praxi, budoucí využití těchto dat v prostředí připravovaného informačního systému územního plánování (národního geoportálu územního plánování) a jejich následné sdílení jak v rámci ČR, tak v rámci evropské infrastruktury INSPIRE.

S ohledem na rozdílný obsah jednotlivých územně plánovacích dokumentací je nutné stanovit podrobné náležitosti jednotného standardu pro jednotlivé druhy dokumentací samostatně. Návrh vyhlášky řeší zatím z hlediska podrobné specifikace pouze požadavky na jednotný standard územního plánu (v § 21b a přílohách č. 19 až 23), podrobné požadavky na jednotný standard územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje ani regulačního plánu nejsou stanoveny.

Z hlediska řešení problematiky metadat je definován požadovaný rozsah předávaných údajů (odstavec 4). Pro jednotlivé dokumentace bude připravena elektronická šablona zefektivňující předávání těchto dat a jejich následné využití pro potřeby evidence územně

Nahrávám...
Nahrávám...