dnes je 1.3.2024

Input:

Novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury

2.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 7. 2018 schválil senát již dlouho připravovaný a veřejně diskutovaný návrh novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Dne 18. 7. 2018 schválil senát již dlouho připravovaný a veřejně diskutovaný návrh novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Novela v původní podobě tak, jak byla předložena k projednání poslanecké sněmovně, měla dva zásadní momenty, a sice institut tzv. předběžné držby a povinnost vlastníků pozemků strpět provádění přípravných prací, včetně stanovení lhůty pro provádění souvisejících a vyvolaných přeložek. V rámci pojednání v poslanecké sněmovně však novela doznala ještě mnoha významných změn, tzn. že výsledná podoba návrhu zákona, v jaké jej obdržel k podpisu prezident republiky, je obsáhlejší.

Hned v úvodních ustanoveních je upřesněno, že se zákon vztahuje i na vyvlastňovací řízení. Následně je v ust. § 2 pro řízení podle stavebního zákona speciálně upraveno doručování a ustanovování opatrovníka v případě s mrti účastníka řízení. V případě, že je rozhodnutí stavebního úřadu podmíněno vydáním závazného stanoviska, uplatní se pro jeho vydání lhůta 60 dnů. Po jejím uplynutí se má za to, že rozhodnutí vydáním předmětného závazného stanoviska podmíněno není. To neplatí pro závazná stanoviska podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Významnou změnou je úprava příslušnosti k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění. Nově je příslušným k vedení těchto řízení krajský úřad kraje, na jehož území se má stavba uskutečnit. Na území Hl. města Prahy je příslušným Magistrát města Prahy. Odvolacím orgánem je pak v případě dopravních staveb Ministerstvo dopravy a v ostatních případech Ministerstvo pro místní rozvoj.

Nová ust. § 2f stanoví každému vlastníku pozemků dotčených stavbou dopravní infrastruktury povinnost strpět provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy stavby dopravní infrastruktury prováděné oprávněným investorem, a to i před zahájením řízení, kterým se stavba umisťuje nebo povoluje. Provádění těchto činností musí být vlastníkům pozemků písemně oznámeno min. 14 dnů předem. Po skončení prací musí být dotčené pozemky uvedeny do předešlého stavu, a to s přihlédnutím k charakteru provedených činností. Za případná omezení či újmu náleží vlastníkům pozemků jednorázová náhrada ve stanovené výši.

Další zásadní problém, který novela řeší v ust. § 2g je provádění přeložek dopravní nebo technické infrastruktury v případě, že tyto jsou vyvolány stavbou dopravní nebo energetické infrastruktury. Přeložku je vlastník, provozovatel nebo správce dopravní nebo technické infrastruktury povinen provést do 12 měsíců ode dne, kdy jej k tomu vyzve stavebník stavby dopravní infrastruktury nebo vybrané stavby energetické infrastruktury, pokud jsou v okamžiku provedení výzvy zajištěna nezbytná věcná práva k

Nahrávám...
Nahrávám...