dnes je 2.4.2023

Input:

Novela katastrálního zákona 2017

4.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11.1
Novela katastrálního zákona 2017

Ing. Bohumír Číhal

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nabyl účinnosti od 1. 1. 2014. Od té doby byl sedmkrát novelizován, vždy v souvislosti s novelami souvisejících zákonů.

Poslední změnu katastrálního zákona, účinnou od 1. 1. 2017, upravuje Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Zákon zahrnuje změny 251 (slovy dvě stě padesát jedna) zákonů. Změnu katastrálního zákona obsahuje část dvě stě dvacátá čtvrtá.

Zákon č. 183/2017 Sb.

Změna katastrálního zákona

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto:

Terminologie

Část změn je rázu terminologického a stylistického. Nadpis části čtvrté zákona, jednající o přestupcích se zcela logicky přejmenovává ze Správních deliktů na Přestupky. Obdobně se v textu ustanovení slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".

Koncepční úprava

Podle upraveného ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. se dopustí přestupku tím, že užije údaje katastru k jinému účelu, než je ustanovením zákona vymezeno nebo šíří údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, fyzická a též právnická nebo podnikající fyzická osoba.

Podle ustanovení odst. 2. se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník, nebo jiný oprávněný, dopustí přestupku tím, že se na výzvu katastrálního úřadu nezúčastní jednání nebo na toto jednání nevyšle svého zástupce, neoznačí ve stanovené lhůtě trvalým způsobem nesporné hranice svého pozemku, nedoplní ve stanovené lhůtě od doručení výzvy chybějící údaje nebo neodstraní chyby ve vyhotovených listinách, které předkládá k zápisu do katastru, resp. neohlásí katastrálnímu úřadu ve stanovené lhůtě změny údajů katastru týkající se jeho nemovitosti.

Rozšíření okruhu osob v uvedených odstavcích umožnilo zrušení ustanovení § 58, které by přestupky pro tento okruh osob prakticky duplikovalo.

Za přestupek lze i nadále uložit pokutu do 50 000 Kč. Je-li přestupek spáchán právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Zrušení promlčecí lhůty

Dříve platnou promlčecí lhůtu 3 roky od spáchání přestupku novela zrušuje.

Úprava odpovědnosti

Podstatnou změnu přináší zrušení převážné části § 59, týkající se odpovědnosti právnické osoby za přestupky. Nelze se již vyhnou odpovědnosti jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Při určení výměry pokuty zákon neukládá přihlédnout k závažnosti správního deliktu (zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán). Odpovědnost právnické osoby za správní delikt nezaniká. Ruší se lhůta splatnosti do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni i nadále projednává katastrální úřad.

Změny zavedené předchozími aktualizacemi

Podrobné informace ke všem oblastem katastrálního zákona ve vyhlášeném znění obsahuje viz Katastr nemovitostí v roce 2014. Jak jsme uvedli výše, novely zákona od vyhlášeného znění vycházely ze změn souvisejících zákonů. Pro představu předkládáme souhrn těchto novel a následně shrnujeme změny, které od uveřejněného textu přinesly .

Novely před účinností zákona č. 183/2017 Sb.
Účinnost Předpis
1. 6. 2015 – 30. 6. 2015 zákon č. 86/2015 Sb.,kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 zákon č. 139/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
1. 1.2016 – 30. 6. 2016 zákon č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
19. 9. 2016 – 31. 12. 2017 zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Nahrávám...
Nahrávám...