dnes je 10.6.2023

Input:

Obecné požadavky na výstavbu

7.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem obecné požadavky na výstavbu se ve stavebním zákoně vyskytuje na více místech.

Základní definice tohoto pojmu je obsažena v ust. § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona, podle kterého se jedná o obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. V ust. § 169 stavební zákon upřesňuje, že obecné požadavky na výstavbu tvoří prováděcí předpisy upravující požadavky na územně plánovací a projektovou činnost, požadavky na využívání území, jakož i pro povolování, provádění a užívání staveb. Toto ustanovení upravuje v obecné rovině také možnost udělení výjimky z obecných požadavků. Výjimku lze udělit (formou rozhodnutí stavebního úřadu) pouze v těch případech, kdy to prováděcí předpis výslovně umožňuje (např. z přípustných vzdáleností staveb), a pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života a sousední pozemky nebo stavby. Zmocnění k vydání jednotlivých prováděcích právních předpisů stanovících obecné požadavky na výstavbu obsahuje ust. § 194 stavebního zákona. Kromě toho existují také jiné prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které vymezují obsah dokumentací apod.

Základní požadavky týkající se umisťování staveb jsou obsaženy ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která ve své první části stanoví požadavky na územně plánovací činnost a ve druhé části požadavky na umisťování záměrů. Charakterizuje jednotlivé druhy ploch s ohledem na stanovení jejich přípustného využití, stanoví požadavky na vymezování a využívání pozemků, a to zejména stavebních. Co se týče podmínek pro umisťování staveb, vyhláška se zabývá některými zvláštními druhy staveb, jako jsou studny, žumpy, stavby pro reklamu apod., a kromě toho stanoví i obecná pravidla, která se týkají staveb všech, jako je např., kromě již zmiňovaných odstupových vzdáleností, jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. U nástaveb, stavebních úprav, změn vlivu stavby na využití území, při vymezování pozemků veřejných prostranství a u zastavěných stavebních pozemků stavbami, které jsou kulturními památkami nebo jsou jinak památkově chráněny, nemusí být požadavky dodrženy v případě, že to vylučují závažné územně technické nebo stavebně technické důvody. Stejná úleva je obsažena i ve vyhlášce o technických požadavcích na stavby.

Technické požadavky na stavby, které jsou zkoumány především ve stavebním řízení, stanoví vyhláška č. 268/2009 Sb., a to pro stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů (tzn., že se nevztahuje např. na stavby pozemních komunikací, železnic, stavby letecké, vodní díla). V úvodu obsahuje vyhláška definici jednotlivých pojmů, jako budova, stavba pro obchod,

Nahrávám...
Nahrávám...