dnes je 19.7.2024

Input:

Obsahové náležitosti podnětu k pořízení regulačního plánu

1.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2.1.2 Obsahové náležitosti podnětu k pořízení regulačního plánu

Ing. Bohumír Číhal

Obsahové náležitosti podnětu k pořízení regulačního plánu

Adresa pořizovatele

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

V .................................... dne .......................................

Věc: Podnět k pořízení regulačního plánu

podle ustanovení § 64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 17 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST A

I. Identifikační údaje o osobě / správním orgánu, která / který podala / podal podnět k pořízení regulačního plánu

fyzická osoba

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě jiná adresa pro doručování)

fyzická osoba podnikající - – podnikání souvisí s její podnikatelskou činností

Jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo osoby, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popřípadě jiná adresa pro doručování)

právnická osoba

název nebo obchodní firma, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj, adresa sídla (popřípadě jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

správní orgán

označení správního orgánu, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Podalo-li podnět k pořízení regulačního plánu více osob, popř. správních orgánů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze: ano □ ne

II. Základní údaje o požadovaném záměru

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

III. Identifikace pozemků

obec   katastrální území   parcelní číslo  
     
     
     
     
     

Výčet pozemků lze nahradit přesným zákresem hranice řešené plochy na podkladu katastrální mapy, který se připojí v samostatné příloze: □ ano □ ne

IV. Údaje o dosavadním využití vymezené plochy

Nahrávám...
Nahrávám...