dnes je 13.4.2024

Input:

Obsluhy plynových zařízení

11.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5.1
Obsluhy plynových zařízení

Igor Lüftner – Martin Šturma

Požadavky na obsluhu řeší NV č. 191/2022 Sb. v § 12. Obsluhou PZ se rozumí pracovní činnost na zařízení, např. uvádění a odstavování z provozu, sledování provozu, vedení provozního deníku apod. Například i sestra v nemocnici či obsluha sanitního vozu mohou být obsluhy plynových (a tlakových) zařízení a musí být proškoleny.

Pracovníci pověření obsluhou PZ musí být provozovatelem seznámeni s předpisy pro obsluhu (místní provozní řád, návody a pokyny od výrobce atd.) a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, s poplachovými směrnicemi. Musí být prakticky zaškoleni v obsluze konkrétních PZ. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni.

Osnovu zaškolení a délku odborné praxe určí provozovatel vyhrazeného plynového zařízení ve spolupráci s revizním technikem, a to s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy vyhrazeného plynového zařízení.

Odborně způsobilá osoba k obsluze vyhrazeného plynového zařízení absolvuje pravidelné ověření znalostí v rozsahu vykonávaných činností při obsluze. Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného plynového zařízení provádí revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních pro danou skupinu a podskupinu vyhrazených plynových zařízení. Ověřování znalostí obsluhy se provádí u vyhrazených plynových zařízení I. třídy nejméně jedenkrát za 3 roky, u vyhrazených plynových zařízení II. třídy nejméně jedenkrát za 5 let. O výsledku ověření znalostí obsluhy musí být učiněn písemný záznam.

V případě změny na vyhrazeném plynovém zařízení, která má vliv na provozní požadavky, případně na provozní bezpečnost, je nutno provést bezodkladně doplnění a ověření znalostí obsluhy bez ohledu na výše uvedené lhůty.

Provozovatel musí uchovávat písemné záznamy o zkouškách pracovníků (zápis musí obsahovat identifikaci zkoušeného, zkušební otázky, celkové hodnocení zkoušky, rozsah předepsané odborné způsobilosti, číslo osvědčení revizního technika, text "Platnost odborné způsobilosti končí do tří/pěti let ode dne provedení zkoušky").

Ověřování znalostí revizním technikem se nepožadují pro obsluhu vyhrazeného plynového zařízení vykonávající činnosti na zařízení pro rozvod plynů s tlakem nepřesahujícím 0,05 baru a se spotřebiči s jednotlivými tepelnými výkony nižšími

Nahrávám...
Nahrávám...