dnes je 17.6.2024

Input:

Obvodové pláště – zabudování oken a vnějších dveří

27.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Technické požadavky na výstavbu (www.dashofer.cz/bbs2)

Znáte všechny požadavky na návrh, provedení a funkčnost připojovací spáry? Víte jaké jsou tolerance stavebního otvoru? Informace naleznete zde. Upozorníme Vás také na chyby při utěsnění připojovací spáry, kterým byste se měli vyhnout.

Obvodové pláště – zabudování oken a vnějších dveří

Požadavky na návrh připojovací spáry

Návrh zabudování výrobku do stavby musí být součástí projektové dokumentace, ze které vyplývá:
–   poloha výrobku ve stavebním otvoru;
–   tvar, rozměry a tolerance stavebních otvorů;
–   způsob upevnění výrobku;
–   provedení připojovací spáry;
–   provedení vnitřního a vnějšího ostění, parapetů, nadpraží.

Za provedení stavby je podle zákona 183/2006 Sb. odpovědný stavebník nebo jím pověřený odborný projektant. V případě, že neexistuje projektová dokumentace, je možné využít typizované detaily dodavatele systému.

Způsob zabudování výplně otvoru do stavby a samotné provedení stavební konstrukce významným způsobem ovlivňuje průběh izoterm. Při návrhu je nutné posoudit a prokázat, že kritické izotermy nebudou na vnitřním povrchu výplně otvoru.

Na vnitřním povrchu výplní otvorů by mělo být zabráněno vzniku kondenzátu, takže teplota vnitřního povrchu bude vyšší než teplota 10°C, stanovená podle okrajových podmínek dle ČSN 730540.

Na vnitřním povrchu připojovací spáry a okolní stavební konstrukce musí být zabráněno růstu plísní, takže  teplota vnitřního povrchu bude vyšší než teplota 14°C, stanovená podle okrajových podmínek dle ČSN 730540.

Při návrhu provedení připojovací spáry se musí zohlednit:
–   návrhové okrajové podmínky vnitřního a venkovního prostředí;
–   materiál rámu profilu;
–   druh stavební konstrukce;
–   rozměry připojovací spáry;
–   stav povrchu navazujících stavebních konstrukcí;
–   vnější a vnitřní uzávěr;
–   vyplnění připojovací spáry;
–   způsob kotvení výrobku;
–   předpokládané dilatační pohyby výrobku;
–   rozměrové tolerance stavebního otvoru a výrobku.

Požadavky na funkčnost připojovací spáry:
-    vzduchotěsnost – připojovací spára musí téměř nulovou průvzdušnost, zvláště u budov s nucenou výměnou vzduchu;
-    vodotěsnost – připojovací spára musí být odolná proti hnanému dešti a v parapetní části vodotěsná, aby nedocházelo k zatékání do stavební konstrukce;
-    tepelná izolace – provedení připojovací spáry musí vykazovat takový teplotní faktor (viz ČSN 73 0540-2), respektive zajistit takovou teplotu vnitřního povrchu připojovací spáry a přilehlého prvku (např. rámu okna), aby při návrhových okrajových podmínkách (teplota vnějšího vzduchu, teplota vnitřního vzduchu, relativní vlhkost vnitřního vzduchu) nedocházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti;
-    aktivní bilance vlhkosti v připojovací spáře - utěsnění připojovací spáry musí být provedeno tak, aby vnitřní uzávěr měl řádově vyšší difuzní odpor než uzávěr vnější;
-    vzduchová neprůzvučnost – provedení připojovací spáry musí vykazovat vyšší neprůzvučnost, než jaká je požadovaná na výplň otvoru; vhodnější je provedení zalomeného ostění, případně překrytí připojovací spáry vhodnou tepelnou izolací (tvrdou minerální vatou);
Podmínky vnitřního a venkovního prostředí jsou stanoveny projektantem v souladu s platnými technickými předpisy, především ČSN 73 0540-3.

Z projektové dokumentace musí být zřejmé detailní zobrazení polohy připojovací spáry.

Stavební otvory

Podle geometrického tvaru ostění a polohy otvorové výplně rozlišujeme tyto základní způsoby osazení:

–   do rovného ostění;
–   do zalomeného ostění. V případě vrstvené stěny s jádrovou izolací, je nutné osadit okno do roviny této izolace;     
–   předsazení otvorové výplně.
Předsazení výrobku před stavební konstrukci se používá pro osazení výrobku do provětrávaného fasádního pláště. Je nutné zajistit dostatečnou tepelnou izolaci ostění rámu a zvláště v horní hraně hydroizolační utěsnění tepelné izolace.

Povrch ostění stavebních otvorů musí být připraven pro montáž výplně otvoru. U zděných konstrukcí musí být spáry mezi cihlami či bloky vyplněny maltou, při nerovném povrchu je nutné ostění omítnout.

Při výměně oken v rekonstruovaných objektech je nutné po vybourání starých oken odstranit staré nevyhovující dřevěné či kovové osazovací rámy, včetně původních kotvicích prvků, ostění stavebního otvoru sanovat, dutiny po vybouraných a odstraněných uvolněných částech stavební konstrukce vyplnit a zarovnat maltou, vhodnou pro danou stavební konstrukci. Výplňová malta musí trvale přilnout ke stavební konstrukci. Ostění nově vybouraných stavebních otvorů musí být rovně a čistě omítnuto v tolerancích uvedených níže.

Před montáží rámu výplně otvoru je nutné zajistit, aby povrch ostění byl čistý, suchý, nosný, hladký, nezvlněný, pevný, bez trhlin a bez materiálů snižujících přilnavost izolačních materiálů. Je doporučeno povrch ploch ošetřit penetračním nátěrem.

Zarovnání, očištění a penetrace ostění jsou nezbytné pro zajištění důsledné tepelné izolace a dokonalého vzduchotěsného a vodotěsného uzavření.

Jmenovité rozměry stavebního otvoru

Při zaměření a výrobě oken se stanovují všechny rozměry podle jmenovitých rozměrů stavebního otvoru.

Mezní tolerance jsou určené podle jmenovitých rozměrů v souladu s technickými předpisy výrobce systému a stavební praxí. Tolerance rozměru, tvaru a polohy je nutné posuzovat odděleně. Pokud nejsou k dispozici jiné tolerance (lícování) použijí se hodnoty z tabulky 1, 3 a 4.

Tolerance rozměrů a tvaru stavebního otvoru

Mezní tolerance délky a šířky stavebního otvoru by měly odpovídat údajům uvedeným v tabulce 1, pokud není dohodnuto jinak. Pokud dojde k překročení doporučené tolerance s ohledem na specifické stavební technologické postupy, je doporučeno provést dodatečnou úpravu ostění před zahájení montážních prací.

Tabulka 1 – Mezní tolerance pro rozměry stavebního otvoru

Jmenovité rozměry stavebního otvoru

do 3 m

Více než 3 m až 6 m

Nahrávám...
Nahrávám...