dnes je 1.3.2024

Input:

Koordinovaná (závazná) stanoviska

8.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.23
Koordinovaná (závazná) stanoviska

Mgr. Martina Pavelková

Koordinované stanovisko upravuje § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. tak, že je-li dotčeným orgánem podle zvláštních právních předpisů tentýž orgán veřejné správy, vydává koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko, zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. Koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko lze vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. Ustanovení správního řádu o společném řízení se použijí přiměřeně.

Koordinované stanovisko zahrnuje dle jednotlivých úseků stanoviska nebo závazná stanoviska dotčených orgánů zmocněných k hájení jednotlivých veřejných zájmů v dané věci. Pokud je koordinované stanovisko tvořeno pouze závaznými stanovisky, nazývá se koordinované závazné stanovisko. Účelem tohoto institutu je provázat jednotlivá stanoviska a závazná stanoviska uplatněná jedním správním orgánem k jedné žádosti/dokumentaci formálně a obsahově tak, aby nebyly duplicitní, příp. ve vzájemném rozporu.

Pro žadatele v režimu stavebního zákona představuje tento institut výrazné zjednodušení, naopak administrativní nároky na správní orgán, který koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko vydává, jsou spíše větší. Základním předpokladem pro vydání koordinovaného (závazného) stanoviska na straně žadatele, je předložení bezvadné a úplné dokumentace, která obsahuje dostatek informací z hlediska ochrany jednotlivých veřejných zájmů, a je tedy způsobilým podkladem pro vydání jednotlivých stanovisek, resp. závazných stanovisek.

Na straně správního orgánu by měl být tzv. koordinací, tzn. formálním vyřízením žádosti o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska, pověřen jeden odbor, příp. oddělení, v návaznosti na vnitřní strukturu příslušného úřadu. Neupravuje-li organizační řád tyto pravomoci, bude k vydání a podepsání koordinovaného stanoviska příslušný starosta. Koordinátor rozešle žádost k vyřízení jednotlivým dotčeným orgánům a stanoví jim lhůtu pro vydání dílčích

Nahrávám...
Nahrávám...