dnes je 25.4.2024

Input:

Vzorové dokumenty

27.9.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.4.1
Vzorové dokumenty

JUDr. Irena Novotná

Stáhnout vzor

VZOR Č. 1 SMLOUVA O DÍLO NA VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU

Číslo SOD objednatele:

Číslo SOD zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na výkon stavebního dozoru

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník) a zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění, zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) a předpisů souvisejících A Metodický pokyn - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, vyd. Ministerstvem dopravy České republiky, Odbor pozemních komunikací, č.j. MD ČR-OPK č.j. 21385/95-230 ze dne 28. 7. 1995 s účinností od 1. 8. 1995.

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel

Ředitelství silničního hospodářství

Krasova 455/12

145 05 Praha 4

Jehož jménem jedná: Ing. Jan Kabeláč, ředitel

Za zadavatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Mgr. Vlasta Jírovcová

ve věcech technických: Ing. Jan Bezoký

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha

číslo účtu: 100-23467875/0200

IČ: 77889988

DIČ: CZ 77889988

Dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel

Projektant, s.r.o.

Karmenská 677/12

140 00 Praha

Zastoupený: Ing. Jan Kabeláč, jednatel

Za zpracovatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Jana Hodáčová

ve věcech technických: Ing. Jiří Švehla

Registrován u : Krajský soud, Praha

Spisová značka: oddíl C, vložka 7867

Základní kapitál: 23 000 000 Kč

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Praha

číslo účtu: 345676545/0300

IČ: 89765678

DIČ: CZ 89765678

Dále jen zhotovitel stavebního dozoru (SD)

Článek 2 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je výkon stavebního dozoru na akci výstavba silnice I/67 v k.ú. Lhota.

V rámci výkonu stavebního dozoru se zabezpečuje zejména:

  • výkon stavebního dozoru dle Metodického pokynu MD ČR – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací čj. 21385/95-230 ze dne 28. 7. 1995 s účinností od 1. 8. 1995, dále dle Dodacích podmínek ŘSD ČR pro konkrétní stavbu, Technických kvalitativních podmínek, Smlouvy o dílo a pokynů vedoucího TDS odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku protokolární odevzdání směrového a výškového vytýčení stavby zhotovitelům zajištění vstupu na pozemky

  • účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací

  • dodržení podmínek rozhodnutí o jiném využití pozemků a opatření státního dohledu po dobu realizace stavby

  • dozorce stavby průběžně kontroluje práce tak, aby nedocházelo k vadám a nedodělkům

  • přejímka jednotlivých etap dokončeného díla

  • kontrola a odsouhlasení rozsahu provedených prací za dohodnuté časové období

  • připravení podkladů pro přejímky a kolaudace vč. jejich zajištění

Článek 3 Cena díla, fakturace a platební podmínky

3.1. Cena bez DPH: 500.000 Kč

DPH 20 %: 100.000 Kč

Cena s DPH: 600.000 Kč

Slovy: šest set tisíc korun českých

3.2. Způsob určení ceny

Cena je sjednána jako cena obvyklá v místě plnění podle § 6 zákona č. 40/2004 Sb., v platném znění. Cenová kalkulace, uvedená v příloze 1 této smlouvy, je její nedílnou součástí.

3.3. Platební podmínky

Úhrada ceny za dílo bude provedena po etapách. Měsíčně provedené práce budou fakturovány dílčími měsíčními fakturami. Zhotovitel SD ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a celkovou fakturovanou částku včetně DPH. Konečná faktura bude vystavena po řádném skončení a písemném převzetí díla objednatelem a to bez vad a nedodělků.

3.4. Fakturace

Faktury - daňové doklady – vystavené zhotovitelem SD, musí obsahovat náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (zákon o dani z přidané hodnoty).

Faktury jsou splatné do 60 dnů ode dne doručení na adresu:

Ředitelství silničního hospodářství

Krasova 455/12

145 05 Praha 4

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.

Zhotovitel SD je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu objednatele.

Článek 4 Dodací podmínky

4.1. Termíny plnění

Zhotovitel je povinen dodržet termín plnění dle pokynů stavebního dozoru.

4.2. Výchozí podklady

Projektová dokumentace stavby

4.3. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel SD je povinen postupovat podle předané projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných technických a právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a je oprávněn dát pracovníkům zhotovitelů příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li vážné škody. Není však oprávněn zasahovat do podnikatelské činnosti zhotovitelů.Veškeré pokyny dozorce stavby mají váhu rozhodnutí.

4.4. Ustanovení a řádné zmocnění zástupce zhotovitele na staveništi

Zástupce zhotovitele SD musí splňovat příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Objednatel má právo zástupce zhotovitele SD odmítnout potřeby i během provádění díla.

4.5. Způsob provedení díla

Zhotovitel SD je povinen provést dílo samostatně, na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době.

Zhotovitel SD se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele během provádění díla.

Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle této smlouvy.

Zhotovitel SD není oprávněn převést své závazky plynoucí ze smlouvy na jiný subjekt bez vědomí objednatele.

4.6. Soupis provedených prací

Stavební dozor kontroluje a odsouhlasuje rozsah prací provedených zhotoviteli za dohodnuté časové období. Soupis provedených prací předloží zhotovitelé na příslušných tiskopisech nejpozději poslední den běžného měsíce, které budou potvrzeny nejpozději do tří dnů od předložení.

4.7. Podmínky provádění díla

Zhotovitel SD je povinen dílo realizovat v souladu s předaným projektem díla, který bude ověřen příslušným stavebním úřadem, podmínkami pro jeho realizaci dohodnutými v této SOD a podmínkami smluvně dohodnutými formou dodatků. Zhotovitel SD se také bude řídit pokyny objednatele při prováděných průběžných kontrolách, uvedených v této smlouvě. Zhotovitel má oprávnění k provádění stavební činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění a předpisů souvisejících.

4.7.1. Řešení skrytých překážek

Zhotovitel SD je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že byly zjištěny skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla v určitém stupni jeho provádění. Po dobu, dokud překážky nebudou odstraněny, jsou zhotovitelé povinni práce na daném úseku přerušit podle § 552 Obchodního zákoníku. Účastníci se dohodnou v přiměřené lhůtě na změně smlouvy.

4.7.2. Kontroly provádění díla

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly. Kontroly se budou vykonávat průběžně během zhotovování díla a konečná kontrola před předáním díla. Kontroly se budou týkat jak průběhu prací, včetně dokladů, uvedených v předmětu díla. Zhotovitel SD má upozorňovací povinnost vůči objednateli, pokud zjistil při vynaložení odborné péče, že objednatel vydal nevhodné pokyny.

Zhotovitel SD je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a to písemně. Objednatel je povinen do tří pracovních dnů se dostavit a kontrolu provést. Její výsledek zaznamená do stavebního deníku, včetně data, kdy kontrolu provedl.

4.8. Staveniště

Zhotovitel SD objednatele provede předání staveniště zhotovitelům podpisem Protokolu o předání a převzetí staveniště. Staveniště bude zřízeno

Nahrávám...
Nahrávám...