dnes je 19.7.2024

Input:

Odborné vedení provádění stavby

20.1.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.5 Odborné vedení provádění stavby

JUDr. Irena Novotná

Stavbyvedoucí

Věcná náplň pojmu „odborné vedení provádění stavby“, jako vybrané činnosti ve výstavbě dle § 158 odst. 1 , je konkretizována přes § 160 odst. 1 stavebního zákona, jako povinná činnost stavbyvedoucího uvedena v ustanoveních § 153 odst. 1 a odst. 2 .

Přítomnost stavbyvedoucího na stavbě

Stavbyvedoucímu ukládá zákon zejména odborně řídit provádění prací na stavbě, což představuje soubor konkrétních povinností k řádnému a bezpečnému provádění stavby odborné vedení a provádění staveb a jejich změn stavební zákon zahrnuje mezi vybrané činnosti ve výstavbě, které mohou vykonávat jen fyzické osoby se zvláštním oprávněním (autorizací) výčet konkrétních povinností stavbyvedoucího obsahují především odst. 1 a 2 § 153 zákona č. 183/2006 Sb. specifické povinnosti nebo požadavky pro výkon funkce stavbyvedoucího se pak většinou sjednávají mezi stavebníkem a stavbyvedoucím ve smlouvě, kterou spolu uzavírají. Podobně může stavbyvedoucí dostat specifické pokyny, povinnosti či požadavky od stavebního podnikatele jako svého zaměstnavatele. Rozsah a závažnost povinností a odpovědnosti stavbyvedoucího vyžaduje jeho přítomnost na staveništi v průběhu provádění stavby v takovém rozsahu, aby byly splněny úkoly v odst. 1 a 2 § 153 zákona č. 183/2006 Sb. Novinkou oproti dosavadní právní úpravě je nezařazení stavbyvedoucího mezi účastníky stavebního řízení. Pokud by stavbyvedoucí neplnil povinnosti při přípravě a provádění stavby stanovené v § 153 , dopouštěl by se přestupku ( § 178 odst. 4 ), za který lze uložit pokutu do 200 000. Kč. Kdyby prováděl svou činnost bez autorizace dopouštěl by se přestupku [ § 178 odst. 1 písm. d) ] – pokuta do 200 000 Kč. Pokud by právnická osoba prováděla vybrané činnosti ve výstavbě fyzickými osobami, které nejsou autorizované [ § 180 odst. 1 písm. d) ], dopustila by se správního deliktu, za který lze uložit pokutu taktéž do 200 000 Kč. Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, na stavbě musí být za podmínek stanovených v § 14-18 zákona č. 309/2006 Sb., povinně koordinátor bezpečnosti práce – nesmí to být stavbyvedoucí. V případě jednoho zhotovitele stavby zajišťuje dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů stavbyvedoucí.

Ukončení odborného vedení stavby mezi stavebníkem a stavbyvedoucím

Smluvní vztah mezi stavebníkem a osobou, která vykonává odborné vedení stavby či stavební dozor ( § 153 zákona č. 183/2006 Sb. ), je možné ukončit buď dohodou stran, popř. výpovědí podle právní úpravy smluvního vztahu. Jestliže se tak stane před začátkem užívání stavby ( § 119 stavebního zákona ) nebo v průběhu výstavby, je stavebník povinen výkon odborného vedení realizace stavby zabezpečit prostřednictvím jiné osoby tak, aby byl splněn cíl sledovaný ustanovením § 160 zákona č. 183/2006 Sb. Stavebník musí změnu nahlásit stavebnímu úřadu.

Provádění autorského dozoru v praxi a autorizace

U staveb, které nejsou financovány z veřejného rozpočtu, autorský dozor stavební zákon výslovně nepředepisuje. Autorský dozor je projektantem prováděn v případě, že je zajištěn smlouvou mezi stavebníkem a projektantem. Pokud projektovou dokumentaci pro stavbu financovanou z veřejného rozpočtu může zpracovat jen osoba oprávněna podle autorizačního zákona, je stavebník povinen zajistit autorský dozor projektanta ( § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. ) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Stavební úřad může ve stavebním řízení přizvat na svůj náklad projektanta, kterého stavebník pověřil koordinací autorského dozoru ( § 113 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ). Autorský dozor má oprávnění k provádění záznamů do stavebního deníku ( § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ). V případě, že se jedná o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím – osobou autorizovanou ( § 160 odst. 4

Nahrávám...
Nahrávám...