dnes je 26.6.2022

Input:

Opatření na sousedním pozemku

10.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.24
Opatření na sousedním pozemku

Mgr. Martina Pavelková

Podle ustanovení § 141 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, může stavební úřad pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, udržovacích prací a k odstranění stavby nebo zařízení uložit těm, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě. Účastníkem řízení je ten, v jehož prospěch má být povinnost uložena, a ten, z jehož pozemku nebo stavby mají být práce prováděny. V odst. 2 je následně upřesněno, že ten, v jehož prospěch byla povinnost podle odstavce 1 uložena, musí dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po skončení prací je povinen uvést sousední pozemek nebo stavbu do předchozího stavu; nesplní-li tuto povinnost nebo nedojde k jiné dohodě, postupuje se podle obecných právních předpisů o náhradě škody. V souvislosti s citovanou právní úpravou vyvstávají v praxi na straně stavebníků a jejich sousedů nejasnosti, v jakých situacích lze opatření na sousedním pozemku vydat, a co všechno jsou sousedé ze zákona povinni na svých pozemcích strpět.

Uvedená právní úprava zakládá stavebnímu úřadu oprávnění rozhodnout z moci úřední v rámci jiného řízení anebo samostatným rozhodnutím o povinnosti strpět provádění prací z pozemku. Základním předpokladem pro vydání tohoto rozhodnutí je, že výsledku nelze dosáhnout jiným způsobem, především tedy, že příslušné práce nelze žádným způsobem provést z pozemku stavebníka, a že o vstupu na sousední pozemek nemohla být uzavřena dohoda. Obě tyto skutečnosti by měly být před vydáním rozhodnutí dle ustanovení § 141 stavebního zákona prokázány. Vlastníkovi sousedního pozemku lze ukládat pouze strpění provádění konkretizovaných stavebních prací z definované části jeho pozemku ve stanoveném časovém úseku, nic dalšího.

Nejčastějším případem, kdy stavební úřad vydává opatření na sousedním pozemku, je v rámci rozhodnutí zakládajícího oprávnění realizovat stavbu (většinou stavební povolení). Jestliže je tedy v rámci řízení o povolení, příp. umístění stavebního záměru, zjištěno, že stavbu nelze provést, aniž by byla využita sousední nemovitost, měl by stavební úřad vyzvat stavebníka, aby doložil snahu o uzavření dohody s vlastníkem sousedního pozemku, příp. aby doplnil konkrétní údaje k potřebnému využití sousedního pozemku. Pokud stavebník prokáže, že dohodu nebylo možné uzavřít, rozhodne stavební úřad o opatření na sousedním pozemku samostatným výrokem v rámci stavebního povolení (územního rozhodnutí). V žádném případě by se nemělo stávat, že stavební úřad vydá stavební povolení pro

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...