dnes je 26.6.2022

Input:

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

12.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Ing. Bohumír Číhal

Pod názvem Zkrácené stavební řízení byl ve vyhlášeném znění ustanovení § 117 SZ uveden do praxe nový instrument, směřující k postupnému útlumu stavebního řízení, které v mnoha ohledech kopírovalo současné územní řízení. Sledovaným smyslem bylo vytvořit proces technického ověření způsobilosti dokumentace být provedena stavbou, a to v souladu s požadavky, uvedenými – mimo jiné – v ustanovení § 159 odst. 2 stavebního zákona, stanovující odpovědnost projektanta. V mnoha státech euroatlantické právní kultury existuje pouze jeden veřejnoprávní proces pro umístění a povolení stavby. Existuje však řada způsobů efektivní kontroly provádění výstavby.

Důvody změny právní úpravy

Uvedená právní úprava účinná od 1. ledna 2007 nazvaná poněkud nepřesně a nešťastně Zkrácené stavební řízení byla velmi problematická, legislativně technicky nezvládnutá a koncepčně nedotažená, s řadou sporných a kolizních míst. To sice nebránilo odpovědným autorizovaným inspektorům v odvádění kvalitní práce, avšak umožňovalo to zároveň některým nezodpovědným osobám obcházet smysl a účel právní úpravy, zejména účelově opomíjet účastníky řízení. I těm zodpovědným však nejasnosti koncepční a výkladové působily v praxi značné obtíže. Nejistá byla též povaha vydávaného certifikátu.

Tyto skutečnosti vedly k řadě soudních sporů, které posléze vyústily v usnesení kompetenčního senátu Nejvyššího správního soudu (NSS), vydaného pod č.j. Konf 25/2012-9 dne 6. září 2012, kterým byl proveden závazný výklad. Nejvyšší správní soud v něm dospěl k závěru, že certifikátu nelze přiznat charakter správního aktu (není rozhodnutím), a vztah mezi autorizovaným inspektorem a klientem/stavebníkem posoudil jako ryze soukromoprávní (nepřiznává tudíž autorizovanému inspektorovi postavení orgánu veřejné moci). Určité účinky veřejnoprávní má však oznámení certifikátu stavebnímu úřadu, neboť tímto okamžikem se stává stavba realizovatelnou, a to se všemi věcnými a právními důsledky, které z toho plynou. Byl-li certifikát vydán v rozporu s právem (například nezáměrným, nebo dokonce záměrným opomenutím dotčených osob, které by jinak byly účastníky řízení), nelze přezkum takového certifikátu vyloučit. NSS dospěl (obiter dictum) k závěru a doporučení, že v takových případech lze využít ustanovení § 142 SprŘ Řízení o určení právní vztahu: "Správní orgán v mezích své věcné a místní příslušnosti rozhodne na žádost každého, kdo prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv, zda určitý právní vztah vznikl a kdy se tak stalo, zda trvá, nebo zda zanikl a kdy se tak stalo."

S přihlédnutím ke skutečnosti, že již zahájení stavby často působí vážné důsledky pro dotčené osoby, resp. takovými důsledky hrozí, doporučil NSS v těchto případech navrhnout správnímu orgánu místně a věcně příslušnému vydání předběžného opatření dle ustanovení § 61 správního řádu. Stalo se tak nicméně již v čase legislativně projednávané první velké novely stavebního zákona, která – alespoň v nejpodstatnějších rysech – tyto problémy již řeší.

Tato prakticky nová právní úprava nabyla účinnosti 1. lednem 2013. Nebyla zcela bez kazů, avšak v základních parametrech staví výkon činnosti autorizovaných inspektorů na reálnější základ. Dosavadní název ustanovení § 117 SZ byl nahrazen skutečnosti lépe odpovídajícím Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Co se nezměnilo, byl vynalézavý přístup k aplikaci ustanovení zákona ze strany stavebníků a mocná loby "veřejnosti" postavené proti jejich zájmům. Nebylo divu, že spory o výklad platnosti certifikátu končily, podle doporučené praxe, opět přímo u soudů a dorazily postupně k soudu nejvyššímu.

Z nového rozhodnutí zvláštního senátu složeného ze soudců Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (NSS) vyplývá, že certifikáty autorizovaných inspektorů budou přezkoumávat nejprve stavební úřady, poté mohou případné spory řešit správní soudy. Jak jsme uvedli, dosud NSS razil jiný právní názor, podle kterého certifikáty řešily rovnou soudy.

Stavební úřad musí rozhodnout, zda autorizovaný inspektor postupoval při procesu povolení stavby v souladu s předpisy. Pokud dospěje k závěru, že certifikát je nezákonný, vydá rozhodnutí o tom, že stavebníkovi nevzniklo právo provést stavbu. Poté úřady mohou teoreticky žádat zjednání nápravy či odstranění stavby. Ať už stavební úřad rozhodne jakkoliv, nebude ve sporu poslední instancí. Protestujícím i stavebníkovi zůstanou další možnosti obrany. “Proti výsledku řízení, jehož zahájení není omezeno žádnou lhůtou, je dále možné se odvolat a případně následně podat žalobu ve správním soudnictví,“ uvedl NSS v tiskové zprávě.

Současná úprava ustanovení § 117

Současná novela zákonem č. 225/2017 Sb. koncepci ustanovení § 117 ponechává s upřesněním formulací požadavků a zkrácením některých lhůt, a poskytuje opomenutým účastníkům řízení větší garance jejich práv.

Ustanovení § 117 stavebního zákona stanoví základní požadavky a postupy pro řadu souvisejících úkonů v rámci stavebního řádu

podle ustanovení § 108 lze stavební povolení nahradit oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora za podmínek uvedených v § 117,

podle ustanovení § 118 změna stavby před jejím dokončením může být prováděna na základě oznámení stavebnímu úřadu za podmínek § 117,

podle ustanovení §126 u změny v užívání stavby, jež je podmíněná změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, stavební úřad podle charakteru změny dokončené stavby může postupovat podle § 117. V oznámení podle § 117 se současně uvede navrhovaná změna v užívání,

v ustanoveních § 119 Kolaudace byla, s ohledem na změny v ustanoveních § 103 a 104, vazba na ustanovení § 117 vypuštěna.

Kdo je autorizovaný inspektor

Osobu autorizovaného inspektora upravuje stavební zákon v hlavě III části čtvrté § 149 až 151. Autorizovaným inspektorem je osoba jmenovaná ministrem pro místní rozvoj, splňující požadovaná kritéria vzdělání, praxe a osobní způsobilosti. Pro výkon funkce je jmenován s působností pro celé území České republiky na dobu 10 let s možností prodloužení. Činnost autorizovaného inspektora není živností podle živnostenského zákona a může být vykonávána jako svobodné povolání. Vykonávat ji mohou osoby fyzické i právnické za podmínek stanovených stavebním zákonem. Autorizovaný inspektor vykonává svoji činnost za úplatu, která se sjednává písemnou smlouvou. Odpovídá za škodu způsobenou výkonem své činnosti.

Autorizovaný inspektor je oprávněn na základě smlouvy se stavebníkem a na jeho náklad osvědčit způsobem stanoveným v ustanovení § 117 stavebního zákona, že navrhovaná stavba nebo změna stavby před jejím dokončením může být provedena, zpracovat odborný posudek (certifikát) pro vydání kolaudačního souhlasu a dohlížet na provádění stavby. Působnost autorizovaných inspektorů zahrnuje též další úkony, zejména vedení a provádění kontrolních prohlídek stavby (které pochopitelně nevylučují výkon stavebního dohledu státem), ověřování způsobilosti provedené stavby k provozu a užívání a osvědčení této skutečnosti pro stavební úřad (i pro účely kolaudace). Na výzvu stavebního úřadu a na jeho náklad je povinen poskytnout v rozsahu své odborné kvalifikace expertní součinnost.

Spolupráce autorizovaného inspektora a stavebníka

Stavebník je oprávněn – nevylučují-li to zákonem stanovené skutečnosti – uzavřít soukromoprávní smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace stavby, kterou hodlá provést. Na tomto smluvním základu může autorizovaný inspektor posoudit projektovou dokumentaci místo stavebního úřadu z hledisek účinků budoucího užívání stavby. Vylučujícími skutečnostmi jsou případy, jedná-li se o stavbu, která je označena zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem, nebo u záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nebo u stavby, o které tak rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí v případě významných vlivů na jiné pozemky a stavby se společnou hranicí se stavebním pozemkem.

Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen oznámit bez zbytečného odkladu stavebnímu úřadu.

Stavebník je následně oprávněn provést stavbu vyžadující jinak stavební povolení

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...