dnes je 22.4.2024

Input:

Oznámení užívání stavby a kolaudační souhlas

8.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle současné úpravy stavebního zákona (ust. § 119) lze dokončenou stavbu užívat na základě jejího faktického dokončení, oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu.

Kolaudační souhlas, jako nejpřísnější forma „povolení“ k užívání stavby, je ve stavebním zákoně upraven v ust. § 122, a je vyžadován u staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnic, škol, bytových domů, staveb pro obchod a průmysl, staveb pro shromažďování většího počtu osob, staveb dopravní a občanské infrastruktury, staveb pro ubytování odsouzených a obviněných, dále staveb, u kterých bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změn stavby, která je kulturní památkou. Podmínku kolaudačního souhlasu může stavební úřad určit i ve stavebním povolení dle okolností případu. Oznámení užívání pak postačí u těch staveb, které vyžadovaly pro svou realizaci stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle ust. § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k), u staveb ohlašovaných podle zvláštního právního předpisu (např. zákona o pozemních komunikacích) anebo u staveb prováděných na podkladě veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného inspektora, dokončovaných podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby. Ostatní stavby, tedy ty, které byly realizovány pouze na základě územního rozhodnutí režimu oznámení užívání ani kolaudačního souhlasu nepodléhají, s výjimkou záměrů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního zákona (technická infrastruktura). Původní kolaudační rozhodnutí vydávané v kolaudačním řízení již stavební zákon v současném znění nezná. Ve všech případech, které ust. § 119 stavebního zákona upravuje, musí jít o stavbu již dokončenou. Možnost užívání nedokončené stavby upravuje pouze institut předčasného užívání stavby (ust. § 123 stavebního zákona).

Obecnými kritérii, jejichž naplnění stavební úřad zkoumá při „kolaudaci“ stavby (oznámení užívání nebo kolaudační souhlas) je soulad stavby s územním rozhodnutím, stavebním povolením, soulad s dokumentací nebo ověřenou projektovou dokumentací, se stanovisky, závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů, a dodržení obecných požadavků na výstavbu. Stavební úřad rovněž ověřuje, zda skutečné provedení nebo užívání stavby nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Povinností stavebníka je před započetím s užíváním stavby zajistit provedení zkoušek a měření podle zvláštních právních předpisů (např. tlakové zkoušky vodotěsnosti potrubí, revizní zprávy apod.). Dojde-li během provádění stavby ke změně českých technických norem nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována dokumentace nebo projektová dokumentace, posuzuje se stavba podle technických norem nebo

Nahrávám...
Nahrávám...