dnes je 4.10.2023

Input:

Oznámení změny v užívání stavby

24.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.4
Oznámení změny v užívání stavby

Ing. Bohumír Číhal

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

podle ustanovení § 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

ČÁST A

I. Stavba, která je předmětem oznámení

(název, místo stavby, účel stavby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II. Osoba oznamující změnu

□ vlastník stavby

□ osoba, která prokáže právo změnit užívání stavby

(fyzická osob uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: ...................................................................................................................................................

Datová schránka: .............................................................................................................................................

Oznamuje-li změnu v užívání více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano □ ne

III. Oznamující osoba jedná

□ samostatně

□ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:...............................................................................................................................

Fax / e-mail: ..................................................................................................................................................

Datová schránka:............................................................................................................................................

IV. Údaje o navrhované změně

Dosavadní účel užívání: .................................................................................................................................

Navrhovaný účel užívání (popis navrhované změny v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a nebo změny v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Odůvodněné zamýšlené změny: ....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Statistické údaje:

Pokud navrhovanou změnou vznikají nebo se ruší byty:

počet nových bytů..........................................................................................................

počet zrušených bytů......................................................................................................

užitková plocha všech bytů v m2 (bez plochy nebytových prostor).................................................

Změna vyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu:

ne

□ ano, jedná se o tyto nové

Nahrávám...
Nahrávám...