dnes je 8.12.2023

Input:

Památky

5.5.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5
Památky

ÚZEMÍ S PAMÁTKOVOU OCHRANOU

Památkově chráněná území

Památkově chráněná území jsou památkové rezervace a památkové zóny. Tato forma je přímou ochranou památek, jejich souborů a jejich okolního prostředí. Všechny objekty a plochy ve chráněném území jsou předmětem památkové ochrany či zájmu památkové péče. Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen památkový zákon), jsou příslušné orgány státní památkové péče zmocněné vyjadřovat se k veškerým stavebním aktivitám v těchto územích, a tím ovlivňovat zachování jejich hodnot či vývoj zástavby. Památková rezervace a zóna jsou kategorie územní památkové ochrany a jednotlivé stavební akce musí být posuzovány vždy v kontextu daného chráněného území, tedy jak stavební činnost změní konkrétní objekt, ale rovněž jak ovlivní dochované památkové hodnoty chráněného území.

Památková rezervace

Památková rezervace je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů. Podle typu sídla rozlišujeme městské památkové rezervace (MPR) a vesnické památkové rezervace (VPR). Kromě toho existují rovněž technické památkové rezervace (TPR) a archeologické památkové rezervace (APR). Památkové rezervace představují vyšší kategorii ochrany památkově hodnotného území. Režimem památkové rezervace jsou chráněny nejen jednotlivé kulturní památky, ale i ostatní objekty a plochy. Památkově chráněné je tedy celé území vymezené hranicí.

Památková zóna

Památková zóna je území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem jednotlivých kulturních památek, ale s dochovanou urbanistickou strukturou. Památková zóna může být také vymezena pro ochranu dochovaného historického prostředí vážícího se k nějaké historické události nebo pro část krajinného celku, který vykazuje významné historické hodnoty. Kromě sídelních památkových zón – městských a vesnických (MPZ a VPZ) – jsou vyhlašovány i krajinné památkové zóny (KPZ), chránící rozsáhlejší úseky kulturní krajiny. Sídelní památkovou zónou je nebo mělo by být takové sídlo nebo jeho část, která má velmi dobře zachovanou půdorysnou a hmotovou strukturu, ale nižší podíl architektonicky intaktně dochovaných staveb. S ohledem na tuto skutečnost jsou území zón z hlediska památkové hodnoty obvykle členěna na tři pásma (území určující, doplňující a dotvářející). Území zóny je tedy z hlediska památkových hodnot diferencované a na vymezených plochách lze uplatňovat diferencovanou ochranu, tedy i odlišné posuzování zamýšlených stavebních aktivit.

Památkové ochranné pásmo

Památkové ochranné pásmo se vyhlašuje pro ochranu vnějšího obrazu kulturní památky – chráněného objektu či souboru objektů nebo jejich prostředí. Ochranné pásmo může být vymezeno také pro ochranu památkově chráněného území (památkové rezervace či zóny), pro zajištění urbanistické

Nahrávám...
Nahrávám...