dnes je 21.6.2024

Input:

Parametry venkovního a vnitřního prostředí

13.5.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.1
Parametry venkovního a vnitřního prostředí

ZÁKLADNÍ TEPELNÉ TECHNICKÉ NORMY

Požadavky na tepelně izolační vlastnosti stavebních konstrukcí se týkají širokého spektra stavebně fyzikálních vlastností stavebních konstrukcí. Přesné vymezení jednotlivých normových požadavků a jejich numerické hodnoty se v průběhu doby měnily tak, jak se měnil a vyvíjel náhled na závažnost jednotlivých normových kritérií, především z pohledu energetické náročnosti budov, vývoje cen energií a také i hledisek environmentálních.

Základním zákonným předpisem, který po dlouhou dobu určoval a i v současné době určuje tepelně technické požadavky na stavební konstrukce a objekty, je norma ČSN 73 0540, často nazývaná jako "tepelně technická norma“. Její název se z původního Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov změnil na současný Tepelná ochrana budov, který je bližší terminologii užívané v rámci Evropské unie. Poprvé byla norma Č SN 73 0540 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov publikována v roce 1963 a postupem doby prošla řadou doplňků, revizí a změn.

Tepelně technické normy

V současné době platí norma ČSN 730540: Tepelná ochrana budov, zahrnující:

  • část 1: Terminologie, publikovaná v červnu 2005 (1),

  • část 2: Požadavky, publikovaná v dubnu 2007,

  • část 3: Návrhové hodnoty veličin, publikovaná v listopadu 2005 (4),

  • část 4: Výpočtové metody, publikovaná v červnu 2005 (5).

Uvedený soubor norem je výsledkem jejich dlouhodobé revize, která přinesla řadu zásadních legislativních změn. Některé z nich podstatným způsobem mění základní pohled na principy návrhu a hodnocení stavebních konstrukcí a budov.

NÁVRHOVÁ TEPLOTA A VLHKOST VENKOVNÍHO VZDUCHU V ZIMNÍM OBDOBÍ

Venkovní teplota

Norma ČSN 73 0540-3 (4) specifikuje návrhovou teplotu venkovního vzduchu výrazně odlišným způsobem než normy předchozí. Udává, že teplota se stanoví v závislosti na příslušné teplotní oblasti a nadmořské výšce ze základního vztahu:

θe = θe,100 + Δθe

kde:

θe,100 je základní návrhová teplota venkovního vzduchu v příslušné teplotní oblasti, zeměpisně vymezené v mapovém schématu (viz obr. Teplotní oblasti v zimním období dle (4) ), určená pro nadmořskou výšku 100 m n. m.,
Δθe je výškový teplotní gradient.

Další podrobnosti přesného výpočtu návrhové teploty udává citovaná norma (4).

Teplotní oblasti v zimním období dle (4)

Pro vybrané lokality lze návrhovou teplotu venkovního vzduchu určit přímo z tabulky, kde je uvedena i jejich nadmořská výška a údaje o zatížení větrem. Při běžných výpočtech se obvykle využívá údajů z této tabulky a přesný výpočet návrhové teploty vnitřního vzduchu se neprovádí. Také většina používaných výpočtových programů umožňuje přímé stanovení teploty pomocí příslušné tabulky.

Základní parametrické údaje čtyř teplotních oblastí, na něž se území republiky pro tyto účely dělí, udává tabulka Teplotní

Nahrávám...
Nahrávám...