dnes je 24.4.2024

Input:

PažIcí systémy

11.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.3.2
PažIcí systémy

S přibývajícími zkušenostmi prováděcích firem jsou překonány zakořeněné představy, že pažení je drahé a výrazně zpomaluje práci. V dnešní době jsou již na trhu k dispozici moderní systémy pažení, které jsou spolehlivé, rychlé a hlavně umožňují bezpečné zapažení před vstupem pracovníků do výkopu. Navíc pažení v mnoha případech šetří náklady provádějící organizace. Tyto úspory je možno rozdělit do dvou skupin:

 • úspory dosahované během stavby – zkrácením doby provádění, snížením nákladů nerealizovaných převozů výkopků, úspory pracovních sil, pažicího řeziva apod.;

 • úspory po dokončení stavby podzemní sítě – úspory např. menším rozsahem rekonstrukcí ploch poškozených komunikací, minimalizací počtu reklamací a oprav z důvodů propadajících se vozovek apod.

Hlavní nosné dílce

Hlavní nosné dílce pažicích systémů jsou pažicí desky, kluznice a rozpěrné dílce.

Především pro stavbu a obnovu kanalizací jsou užívány pažicí systémy z ocelových dílců, které umožňují jejich mnohonásobné použití. Použité rozpěry jsou mechanické nebo (častěji) hydraulické a pro osazování se obvykle užívá hydraulických rypadel s hloubkovou lžicí (podkopem).

Obr. č. 1: Výkop rýhy roubené systémovým pažením

Pažicí systém pro výkopy, tak jak ho definuje ČSN EN 13331-1 (738121) Pažicí systémy pro výkopy – Část 1: Požadavky na výrobky: říjen 2003, je konstrukce z předem zhotovených dílců, která je určena pro zajištění svislých výkopových stěn. Uvedená norma stanovuje požadavky na kovové pažicí systémy pro výkopy, které jsou kompletně sestaveny z předem zhotovených dílců. Obsahuje požadavky na materiály, konstrukční a stavební provedení.

Návod k používání

Potřebné údaje pro bezpečné používání pažicího systému pro výkopy musí obsahovat návod k používání, povinně dodávaný s každým pažicím systémem. Musí obsahovat minimálně údaje požadované kapitolou Návod na používání ČSN EN 13331-1 . Návod na používání musí být k dispozici v jazyce země, ve které se bude pažicí systém pro výkopy používat.

Návod na používání musí obsahovat minimálně následující základní údaje:

 • označování pažicího systému pro výkopy;

 • návody na postup montáže a demontáže dílců a návod na jejich obsluhu;

 • plné údaje o zdvihání, manipulaci, vytažení a vlečení a o potřebném vybavení pro tyto práce;

 • podrobné údaje o osazení a vytažení;

 • všechna omezení při sestavováni dílců a při používání pažicího systému pro výkopy;

 • opatření k minimalizaci rizik, která vznikají například:

  • možnou nestabilitou při zatížení větrem;

  • pokud je sestava uložena na nakloněném nebo nerovném terénu;

  • na měkkém terénu;

  • při neúmyslném nárazu;

 • všechny možné sestavy s jejich rozměry a charakteristickými únosnostmi v nejnevýhodnější pozici;

 • informace o závislostech mezi charakteristickou únosností systému a podmínkami zatížení po zapuštění znázorněné pomocí diagramu nebo jiným rovnocenným způsobem;

 • síly, které mohou působit na oka pro připojení, vytažení nebo vlečení;

 • kritéria pro vyřazení opotřebovaných nebo poškozených dílců;

 • pokyny pro skladování, přemisťování, údržbu a opravy;

 • údaje o průhybu, které jsou stanoveny;

 • moment u spojení rozpěry a pažicí desky nebo kluznice;

 • údaje o pevnostní třídě a utahovacích momentech čepů a šroubů;

 • údaje o nejvyšším počtu modulů, pro které je systém navržen.

DRUHY PAŽICÍCH SYSTÉMŮ

U pažicích systémů a jejich způsobů uspořádání uvádíme v závorce zkratku označení podle citované normy (bližší vysvětlení dále v textu). Na schematických zobrazeních, které znázorňují uspořádání nosných dílců a jejich tvaru, upozorňujeme zejména na vyznačení vertikální vzdálenosti spodní hrany rozpěrného dílce od spodní hrany pažicí desky (v normě označená jako hc), která má zásadní význam při výběru dílců pažení, neboť rozhoduje nejen o maximálních rozměrech kladené sítě, ale též o možnostech strojního těžení.

Norma ČSN EN 13331-1 uvádí následující druhy pažicích systémů, lišících se uspořádáním hlavních nosných dílců:

Pažicí systém pro výkopy se středovým rozepřením (typ CS) (centre-supported trench lining systém) je systém, u něhož je dvojice pažicích desek rozpírána rozpěrami, které jsou kolmo připojeny k deskám v jejich střední svislé ose.

Obr. č. 2: Pažicí systém se středovým rozepřením

Pažicí systém pro výkopy s rozepřením na okrajích (typ ES) (edge-supported trench lining systém) je systém, u něhož je dvojice pažicích desek rozpírána rozpěrami, připojenými kolmo k svislým okrajům desek. Pažicí modul se předem sestaví na povrchu, podkopáváním a zatlačováním se spouští.

Obr. č. 3: Pažicí systém s rozepřením na okrajích

Kluznicový pažicí systém pro výkopy (typ R) – jednoduchý (RS), dvojitý (RD) nebo trojitý (RT) (slide rail trench lining system single, double, triple). Je to systém, u něhož se pažicí desky mohou pohybovat nahoru a dolů v jedné nebo více drážkách dvojice kluznic, které jsou rozpírány rozpěrami nebo rozpěrnými rámy.

Postup výkopových prací: umístí se kluznice (ližiny), vykope se záběr a spustí postranní panely. Při dalším záběru se postup (s menší šířkou výkopu) opakuje.

Obr. č. 4: Kluznicový pažicí systém dvojitý (RD)

Vlečný box (typ DB) (drag box ) je pažicí systém pro výkopy s rozepřením na okrajích, uzpůsobený k vodorovnému přemísťování vlečením.

Obr. č. 5: Princip vlečného boxu

Rozpěrné dílce

Používané typy rozpěr uvádíme s kódovým označením, užívaným v systému značení pažicích systémů.

Rozpěra (S) v obecném pojetí odolává tlakovým a tahovým silám a může přenášet momenty do připojovacích bodů.

Rozpěra (SN) je rozpěra s pevnou délkou.

Rozpěra (SV) se spojitým délkovým nastavením se skládá ze šroubového vřetena, matic a prodlužovacích dílců. Hrubého nastavení se dosáhne přidáním nebo odebráním prodlužovacích dílců, jemné nastavení se provede pomocí šroubového vřetena.

Rozpěra (SI) s krokovým délkovým nastavením se skládá z profilů nasazených do sebe, případně z dalších prodlužovacích dílců. Profily jsou opatřeny otvory a vůči sobě se zajišťují kolíkem. Délkové nastavení je možné pouze po krocích.

Rozpěrný rám (FR) je dílec pažicího systému pro výkopy, který může být osazen v libovolné výšce nad dnem výkopu. Přenáší tlakové i tahové síly a momenty.

Svislá výztuha je dílec sloužící k přenesení zatížení mezi pažicí deskou a rozpěrou.

Kluznice je samostatný svislý dílec, který má na dvou stranách jednu nebo více drážek pro osazení a vedení pažicích desek.

Spojení mezi rozpěrou a pažicí deskou nebo rozpěrou a kluznicí může být:

 • kloubové (A) – připojení rozpěry pomocí mechanického zařízení a omezení pootočení rozpěry v místě, kde se stýká s pažicí deskou nebo skluznicí;

 • částečně pohyblivé (C) – pootočení je vymezeno pomocí předem stanovených vůlí;

 • tuhé spojení (F) – není přípustné žádné volné pootočení.

Označení dílců sytému

Pro navržený pažicí systém se použije označení podle Tabulky č. 2 ČSN EN 13331-1 , ve které jsou jednotlivým typům systému a jejich požadovaným vlastnostem přiřazeny kódové znaky (jak jsme si v některých vybraných případech uvedli).

Příklad označení

Označení základního modulu s rozepřením na okrajích s rozpěrami s krokovým délkovým nastavením, částečně pohyblivým připojením mezi rozpěrou a pažicími deskami, rozměrem pažicích desek 3,50 x 2,40 x 0,10 m, rozsahem světlé šířky výkopu 1,00/2,80 m, rozsahem výšky ke spodnímu okraji rozpěry 1,20/1,50 m, rozsahem charakteristické únosnosti systému 60/30 kN/m2 a rozsahem hmotnosti (2,20/2,30 t) je následující:

ES – B – SI – C – XX – 3,50 x 2,40 x 0,10 – 1,00/2,80 – 1,20/1,50 – 60/30 – 2,20/2,30

Údaje od výrobce

Výrobce musí udat charakteristickou únosnost pažicího systému a jednotlivých dílců. Tato musí být uvedena v nejnepříznivějším uspořádání dílců (dolní rozpěra základního modulu je v nejvyšší poloze, největší délka rozpěry daná pro systém).

Nejmenší charakteristická únosnost musí být Rkmin = 30 kN/m2. Sledují se též údaje o průhyb desek.

Každý dílec musí být trvalým způsobem (např. vyražením) označen:

 • číslem normy;

 • symbolem nebo písmenem k identifikaci výrobce;

 • symbolem k identifikaci dílce;

 • rokem a měsícem výroby (dvě dvojčíslí: rok, měsíc).

Použití pažicích systémů

Z hlediska stavebního použití dělíme uvedené pažicí systémy na příložné a zátažné.

Příložné pažení se používá tam, kde stěny výkopu zůstanou alespoň několik hodin po vytěžení stabilní, není však obvyklé používat příložné pažení do výkopů hlubších než 4 m; v takových případech se používá pažení zátažné.

PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ

Hydraulické systémy příložného pažení jsou používány jak pro liniové stavby, tak pro pažení šachet. Jedná se o ocelové nebo hliníkové rámy, rozpírané hydraulickými písty. Tlak do 20 atm je obvykle vyvíjen ruční obousměrnou pumpou.

Vodorovné pažicí rámy

Systém s vodorovnými rámy se používá tam, kde jsou prováděny pažicí stěny, zapažené buď plně nebo částečně. Tento rozpěrný systém je obecně použitelný pro téměř každou situaci (zejména je vhodný pro pažení v městských částech, kde je mnoho křižujících vedení v různých výškových úrovních). Rámy jsou osazovány před vstupem pracovníků do výkopu. Hydraulické rozpěry se tlakují pomocí ruční pumpy směsí vody a hydraulické kapaliny.

Vodorovné pažicí hydraulické rámy WALER

Příklad pažení

Hliníkové nebo ocelové rámy WALER jsou určeny pro horizontální rozepření svislých pažnic (např. Union). Vyrábějí se v délkách od 3 do 5 m, šíře výkopu je od 55 do 540 cm. Bezpečný zemní tlak zeminy je 17 až 57 kN/m2.

Hlavní výhodou hliníkových rámů je jejich nízká hmotnost, umožňující spuštění rámu do výkopu mezi dvěma pracovníky i bez použití mechanizace. Ocelové hydraulické rámy jsou vhodné pro stavební práce ve velkých hloubkách, při působení velkých půdních tlaků a při požadavku na velký pracovní prostor v pažicím systému. Standardně jsou u každého rámu dvě rozpěry, jejichž umístění může být měněno tak, aby odpovídalo požadavkům na pracovní prostor, příp. předpokládaným tlakovým poměrům. Kolejnice jsou široké pouze 116 mm, čímž zajišťují dostatečný manipulační prostor při zachování minimální šířky výkopu.

Obr. č. 6: Příložné

Nahrávám...
Nahrávám...