dnes je 16.6.2024

Input:

Ploché střechy

8.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3
Ploché střechy

Úvod

Technický vývoj poznamenal celé stavebnictví a samozřejmě i střešní pláště. V posledních letech se objevují nové systémy technického řešení a také nové materiály a prvky střešních plášťů. Ruku v ruce s technickým pokrokem jde i rozvoj stavebních poruch, v našem případě jsou to poruchy plochých střešních plášťů. Tato část publikace by měla poskytnout základní technické informace k problematice plochých střech.

NORMATIVNÍ VYMEZENÍ

Normativní vymezení

Platné normy:

 • ČSN 64 6220 Fólie z měkčeného polvinylchloridu (PVC-P) – Technické požadavky,

 • ČSN 64 6223 Fólie z měkčeného polvinylchloridu (PVC-P) – Technické požadavky,

 • ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky,

 • ČSN EN 13956 (727611) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky (Včetně Opravy 1),

 • ČSN EN 13967 (727612) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky,

 • ČSN EN 13970 (72 7603) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové parozábrany – Definice a charakteristiky,

 • ČSN EN 1928 (727643) Hydroizolační pásy a fólie a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení vodotěsnosti,

 • ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení,

 • ČSN EN 12691 (727646) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti nárazu,

 • ČSN EN 13707 (72 7601) Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky,

 • ČSN EN 13897 (72 7655) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení vodotěsnosti po protažení při nízkých teplotách,

 • ČSN EN 495-5 (72 76445) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot – část 5 : Plastové a pryžové pásy fólie pro hydroizolaci střech,

 • ČSN EN 1107-2 (72 7631) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení rozměrové stálosti – část 2 : Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech,

 • ČSN EN 12311-2 (72 7637) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti protrhávání – část 2 : Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech,

 • ČSN EN 12316-2 (72 7638) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích – část 2 : Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech,

 • ČSN 73 3610 Klampiarske práce stavebné,

 • ČSN 73 0532 Akustická hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách – Požadavky,

 • ČSN 73 0540 Stavební tepelná technika I.–III. část,

 • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – část 1 : Základní požadavky,

 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty,

 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty,

 • ČSN P ENV 1991-1-5 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí

  • Část 1 : Zásady navrhování,

  • Část 2 -1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitné zatížení,

  • Část 2 -2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem,

  • Část 2 -3: Zatížení konstrukcí – Zatížení sněhem,

  • Část 2 -4: Zatížení konstrukcí – Zatížení větrem,

  • Část 2 -5: Zatížení konstrukcí – Zatížení teplotou.

 • Další potřebné normy ČSN i EN (zejména zabývající se materiálovými charakteristikami hydroizolací).

NÁZVOSLOVÍ PLOCHÝCH STŘECH

Termíny, definice názvosloví

Velmi významné je pojmenovávat věci správnými jmény, proto je nutné mít k dispozici určitý slovník výrazů, se kterými je možné se setkat, včetně odpovídajícího vysvětlení.

1 – Provozní vrstva Vrstva při vnějším povrchu střešního pláště, která umožňuje provozní využití střechy.
2 – Hydroizolační vrstva Vodotěsná izolace chránící podstřešní prostory a vrstvy střešního pláště, které jsou pod ní, před atmosférickými vlivy, popřípadě před provozní či technologickou vodou. Bližší označení se volí podle funkce a konstrukce či polohy ve střeše (např. hlavní hydroizolační vrstva, pojistná hydroizolační vrstva či provizorní hydroizolační vrstva).
3 – Roznášecí vrstva Vrstva zajišťující roznesení zatížení z provozu střešního pláště.
4 – Separační vrstva Vrstva oddělující dvě vrstvy střešního pláště z výrobních, mechanických, chemických či jiných důvodů.
5 – Tepelně izolační vrstva Vrstva omezující nežádoucí teplené ztráty či zisky objektů.
6 – Parotěsná vrstva Vrstva omezující či zamezující pronikání vodní páry z vnitřního prostředí do střešního pláště.
7 – Spádová vrstva Vrstva vytvářející potřebný sklon následujících vrstev střešního pláště.
8 – Nosná konstrukce střechy Část střechy přenášející zatížení od jednoho či několika střešních plášťů, doplňkových konstrukcí a prvků, vody, sněhu, větru, provozu apod. do ostatních nosných částí objektu.
9 – Vnitřní povrchová úprava Vrstva sloužící k estetickému ukončení střešního pláště z interiéru, může to být kromě tenkovrstvých materiálů i např. akustický podhled.

U střešních plášťů se používá i mnoho dalších pojmů:

Nevětraná střecha – střecha, v jejíž skladbě není větraná vzduchová vrstva napojena na vnější ovzduší (většinou jde o střechu jednoplášťovou).

Větraná střecha – střecha, jejíž jedna nebo více vzduchových vrstev je napojeno na vnější

Nahrávám...
Nahrávám...