dnes je 1.3.2024

Input:

Podklady pro zpracování Plánu BOZP na staveništi

17.10.2012, , Zdroj: Společná vize / Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb - Fakulta stavební VUT v Brně (www.spolecnavize.cz)

Pro zpracování plánu BOZP a pro bezpečnou realizaci stavebního díla je hlavním podkladem kvalitní a ucelená projektová dokumentace. Za kvalitu projektu a proveditelnost stavby, podle jím zpracované projektové dokumentace, je zodpovědný projektant. Projektanta si vybírá investor (zadavatel) a jeho povinností je dle §14 zákona č. 309/2006 Sb. zároveň určit i koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Další povinností zadavatele je ve spolupráci s koordinátorem zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán BOZP).

Plán BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., a vyhlášky č. 499/2006 Sb., je živý a otevřený dokument zpracovávaný odborně způsobilou osobou pro fázi přípravy stavby a dopracovávaný ve fázi realizace stavby. Jeho hlavním úkolem je zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Pro kvalitní zpracování projektové dokumentace včetně Plánu BOZP je potřebná součinnost zadavatele stavby, projektanta a koordinátora BOZP již ve fázi projektové přípravy stavby.

 

Obr. 1 Činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby

Spolupráce koordinátora BOZP s projektantem od samého počátku vzniku projektu umožní včasné zdokumentování rizik a zapracováním potřebných opatření do projektu zajistí systémové zabezpečení stavby s co nejnižšími náklady tak, aby mohly být využívány společné ochranné prvky a jednotlivé činnosti prováděné na stavbě se vzájemně neohrožovaly. Pokud ohrožení nelze vyloučit, musí být navržena taková opatření, která jsou z hlediska bezpečné práce přijatelná a za daných podmínek se na staveništi dají realizovat. Připomínky a podněty koordinátora k řešenému projektu umožní projektantovi zapracovat bezpečnostní prvky a opatření přímo do projektu a tím následně zajistit, aby všichni zájemci na funkci zhotovitele stavby měli stejné výchozí podmínky ve výběrovém řízení.

Nejdůležitějším podkladem pro zpracování plánu BOZP je kvalitní zpracování zásad organizace výstavby (dále jen ZOV), které je součástí projektové dokumentace. Projekt ZOV zpracovává autorizovaná osoba (autor návrhu stavby či hlavní projektant stavby), nebo pro ni příslušný specialista a řeší základní koncepci zařízení staveniště. Východiskem pro zpracování ZOV je požadavek stavebního zákona 183/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Je v nich uveden obsah a rozsah dokumentace přikládané k žádosti pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Samotný projekt ZOV se skládá z technické zprávy a výkresové dokumentace v potřebném rozsahu podle typu řešeného objektu. Obsahuje popis řešení a rozsahu zařízení staveniště (využití existujících objektů, prostory pro administrativu, správu a sociální zázemí, skladovací prostory, přívody vody a energií pro potřeby zařízení staveniště, napojení na kanalizaci, oplocení staveniště, popis péče o životní prostředí a bezpečnostní opatření po dobu realizace stavby a předpokládané lhůty výstavby).

ZOV musí ve fázi přípravy stavby identifikovat možná nebezpečí a rizika na již vymezeném staveništi, která budou specifická pro realizaci navrženého stavebně konstrukčního a technologického řešení. A to s ohledem na další nebezpečí a rizika, jež by mohla nastat při zvoleném způsobu prováděných prací nebo při souběžném provádění prací.

Požadavky na podklady pro tvorbu a kvalitní zpracování plánu BOZP při přípravě stavby:

  • úplnost a přesnost všech vstupních podkladů včetně projektové dokumentace, která byla průběžně koordinována se všemi dotčenými orgány (informace o stávajících pozemcích, ochranných
Nahrávám...
Nahrávám...