dnes je 28.5.2024

Input:

Podmínění rozhodování v území v územně plánovací dokumentaci - regulační plán a územní studie

27.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.19
Podmínění rozhodování v území v územně plánovací dokumentaci – regulační plán a územní studie

Mgr. Martina Pavelková

V zásadách územního rozvoje a územním plánu lze vymezit plochu nebo koridor, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno pořízením regulačního plánu. V územním plánu lze využití území také zpracováním územní studie nebo uzavřením smlouvy s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem (tzv. dohoda o parcelaci).

V následujícím textu bude pojednáno o základních principech a východiscích právní úpravy územní studie a regulačního plánu, coby podmínek pro rozhodování v území. Tématu dohody o parcelaci bude věnován samostatný článek, neboť se jedná o institut, který je pro svou soukromoprávní povahu zcela odlišný.

Regulační plán je upraven v § 61 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. Jedná se o jeden z typů územně plánovací dokumentace, tzn. že je vydáván ve formě opatření obecné povahy. Na rozdíl územního plánu pokrývá pouze část území obce a jeho pořízení zákon nepředepisuje, pouze umožňuje. Postup při pořízení regulačního plánu je obdobný, jako u ostatních typů územně plánovací dokumentace, včetně možnosti pořídit změnu regulačního plánu zkráceným postupem.

Regulační plán může být pořizován z podnětu nebo na žádost. O pořízení regulačního plánu z podnětu (vlastního nebo jiné osoby) rozhoduje zastupitelstvo, zatímco regulační plán pořizovaný na žádost je pořizován na základě této žádosti. Co se týče regulačního plánu pořizovaného z podnětu zastupitelstva, ten může být pořízen nezávisle na tom, zda je to stanoveno jako podmínka pro rozhodování v území v nadřazené územně plánovací dokumentaci. Na rozdíl od toho žádost o pořízení regulačního plánu může být uplatněna pouze v případě, kdy pořízení regulačního plánu vyplývá jako podmínka pro rozhodování v území z nadřazené územně plánovací dokumentace, a současně tato dokumentace stanoví zadání tohoto regulačního plánu. Významným rozdílem mezi regulačním plánem pořizovaným z podnětu a na žádost je způsob jeho financování. U regulačního plánu pořízeného na žádost zákon jasně stanoví, že náklady na zpracování dokumentace projektantem (pokud je potřeba tak i dokumentace posouzení vlivů záměrů na životní prostředí) mapové podklady i projednání dotčenými orgány hradí žadatel, a náklady spojené s vydáním regulačního plánu hradí obec nebo kraj příslušný k vydání regulačního plánu. Pokud je pořizován regulační plán z podnětu kvůli výhradní potřebě jiné osoby, v rozhodnutí o pořízení tohoto regulačního plánu může zastupitelstvo podmínit jeho pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů touto osobu. Prokázání této výhradní potřeby jiné osoby je však u regulačních plánů, jejichž pořízení vyplývá z územně plánovací dokumentace, problematické, neboť tuto podmínku stanovila v rámci své dokumentace příslušná obec nebo kraj.

Kromě regulačního plánu, který má povahu čistě územně plánovací dokumentace a pro rozhodnutí o umístění stavby je tedy pouze závazným "podkladem", upravuje stavební zákon také regulační plán, který územní rozhodnutí přímo

Nahrávám...
Nahrávám...