dnes je 19.6.2024

Input:

Podstatné náležitosti nájemní smlouvy k pozemku

17.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní smlouva by měla obsahovat mj. označení předmětu nájmu, označení nájemce a pronajímatele, dobu nájmu a další náležitosti.

Smlouva by měla mít písemnou formu a měla by obsahovat:

  • označení předmětu nájmu
  • označení subjektů nájemního vztahu tj pronajímatele a nájemce (v zásadě mohou být právnické i fyzické osoby.
  • označení doby nájmu
  • způsob výpočtu nájemného a jeho úhrady
  • práva a povinnosti nájemce a pronajímatele
  • způsoby skončení nájemního vztahu

Předmět nájmu

Jak již bylo výše uvedeno, předmětem nájemního vztahu je pozemek, který je ve smlouvě označen údaji z katastru nemovitostí tj. jako parcela nebo jsou hranice pozemku stanoveny jinak – např. fotbalové hřiště na části pozemku,je však třeba předmět nájmu a jeho hranice vymezit tak konkrétně, aby nemohla vzniknout pochybnost o předmětu nájmu, neboť ta by mohla mít za následek absolutní neplatnost smlouvy.

Užívání pozemku ve smlouvě by mělo být v souladu s jeho účelovým určením zapsaným v katastru nemovitostí.

Stanovení výše nájemného

Podle ustanovení paragrafu 671 ObčZ , je nájemce povinen platit nájemné podle smlouvy, jinak nájemné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k hodnotě pronajaté věci a způsobu jejího užívání.

Je tedy v prvé řadě věcí dohody, kterou si smluvní strany určí výši nájemného a případně i způsoby jeho zvyšování.

Nájemné z pozemků zásadně nepodlého regulaci s výjimkou omezení stanoveného v cenových předpisech ministerstva financí, které prostřednictví cenových výměrů, v souladu s ustanovením § 1 odst. 1, odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb. , o cenách, ve znění pozdějších předpisů, reguluje nájemné u vymezených druhů pozemků.

Doba nájmu

Nájemní smlouva může obsahovat ujednání o době, na kterou je nájem sjednán. Nájem lze sjednat na dobu určitou anebo bez určení délky užívání (doba neurčitá). Pokud není doba nájmu v nájemní smlouvě dohodnuta, má se za to, že smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. I takový nájem je však časově omezen v tom smyslu, že je jednostranně ukončitelný.

Doba určitá může být vyjádřena buď uvedením konkrétního data, kdy má nájem skončit (například 31. 12. 2005), anebo uvedením počtu měsíců nebo let (např. na dobu pěti let). Je-li doba určitá vyjádřena počtem měsíců nebo let, je třeba v nájemní smlouvě určit počátek běhu této lhůty; počátek běhu lhůty nemusí být shodný s datem, kdy byla podepsána nájemní smlouva.

Obnovení nájemního vztahu

V případě, že nájemce pokračuje dále v užívání pozemků i po uplynutí sjednané doby, nastupuje obecná úprava paragrafu 676 odst. 2. To znamená, že pokud pronajímatel nepodá ve lhůtě 30 dnů od uplynutí sjednané doby návrh k soudu na vyklizení a předání pozemku, obnovuje se sjednaná nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla původně sjednána. Obnovený nájem se liší pouze v tom, že pokud byl původně sjednán na dobu delší než rok, obnovuje se na dobu jednoho roku, pokud byl sjednán na kratší dobu, obnovuje se na tuto kratší dobu. Právní teorie se přiklání k názoru, že jde o opakované obnovování a nikoliv pouze jednorázové.

Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele

Pronajímatel je povinen odevzdat pozemek nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání a pokud nebyl způsob užívání sjednán ve stavu který odpovídá možnosti pronajatý pozemek užívat obvyklým způsobem.

Nájemní vztah je zásadně vztahem úplatným. Vlastník přenechává jedno ze svých vlastnických oprávnění (věc užívat), jiné osobě a za to má nárok na úhradu, která se nazývá nájemné. Neplacení

Nahrávám...
Nahrávám...