dnes je 29.5.2023

Input:

Pořizování kopií ze spisu vedeného stavebním úřadem

25.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.46
Pořizování kopií ze spisu vedeného stavebním úřadem

Mgr. Martina Pavelková

Podle ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. V praxi v souvislosti s pořizování kopií spisů nebo jejich částí nastávají poměrně často aplikační problémy, a to zejména v případě požadovaných kopií dokumentace stavby, a pokud účastník požaduje zaslání kopií na zvolenou adresu.

  1. Pořizování kopií dokumentace stavby

Speciální úpravu k výše uvedené obecné úpravě správního řádu obsahuje ve vztahu pořizování kopií ze spisu ust. § 168 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, podle kterého musí s poskytnutím kopie dokumentace stavby souhlasit osoba, která ji pořídila, příp. vlastník stavby. Judikatura, jež se v minulosti zabývala výkladem tohoto ustanovení, byla spíše nejednotná, neboť některé správní soudy vykládaly vztah příslušných ustanovení správního řádu a stavebního zákona tak, že se o vztah obecného a speciálního ustanovení nejedná, neboť stavební zákon se vztahuje pouze na pořizování kopií dokumentace mimo správní řízení (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2013, č. j. 5 A 241/2011 - 69, publ. ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 3018/2014; odlišný názor vyslovil např. Krajský soud v Hradci Králové v rozsudku ze dne 29. 7. 2016, č. j. 30 A 4/2015 – 70).

Ke sjednocení výkladu příslušných ustanovení přistoupil Nejvyšší správní soud v poměrně nedávném rozsudku ze dne 23. 7. 2019, č. j. 2 As 256/2017 – 48. Nejvyšší správní soud v rozsudku shrnul dosavadní judikaturu správních soudů, příslušnou právní úpravu a zabýval se charakterem práva na poskytování kopií dokumentace ze spisu a obecného práva na informace. Uvedl, že smyslem ust. § 168 odst. 2 stavebního zákona je chránit vlastníky stavby a projektanty před "kradením nápadů" a nikoliv omezit práva ostatních osob nahlížet do spisu.

Rozsah uplatnění § 168 odst. 2 věty druhé stavebního zákona je tedy třeba oproti jeho doslovnému znění teleologicky redukovat tak, aby na jedné straně bylo dosaženo, a to důsledně a efektivně, účelu daného ustanovení, tedy ochrany práv toho, jenž soukromoprávně disponuje dokumentací stavby, před jejím neoprávněným využitím, ale na druhé zůstala pokud možno nedotčena či jen minimálně dotčena jiná práva dalších osob. Jestliže tedy osoba požadující kopii dokumentace stavby

Nahrávám...
Nahrávám...