dnes je 16.6.2024

Input:

VZOR č. 1 Zápis o předání a převzetí staveniště/pracoviště

30.6.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.7.1.1
VZOR č. 1 Zápis o předání a převzetí staveniště/pracoviště

stáhnout vzor

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ/PRACOVIŠTĚ

(sepsaný podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

           
Zadavatel – předávající
Název:
Sídlo:
Oprávněný zástupce:Kontakt:
Koordinátor BOZP pro přípravu:Kontakt:
Koordinátor BOZP pro realizaci:Kontakt:
Název:
Sídlo:
Stavbyvedoucí:

.
Kontakt:
Údaje o předávaném staveništi/pracovišti
Předmět plnění:
Umístění staveniště:
Umístění pracoviště:

Vymezení staveniště

Zhotoviteli bylo předáno staveniště v rozsahu (podrobnosti na plánku/nákresu):

         
a) hranice staveniště:
b) pozemky zadavatele:
c) pozemky cizí:
d) zábory veřejných ploch:
e) objekty:

Vymezení pracoviště

Zhotoviteli bylo předáno pracoviště v rozsahu (podrobnosti na plánku/nákresu):

         
a) hranice pracoviště:
b) stavěný objekt:
c) objekty ZS:
d) skladovací plochy:
e) zařízení BOZ:

Trasy technické infrastruktury

Na staveništi/pracovišti jsou uvedené inženýrské sítě.

Jejich umístění je na předávaném plánu (označení)

                         
Síť podzemní nadzemní
a)
b)
c)
d)

Místa napojení energií a jejich hlavní uzávěry

V prostoru staveniště je možné využít k napojení

               
a) pitná voda:
b) užitková voda:
c) elektrická energie:
d) kanalizace:
e) tlakový vzduch:
f) ostatní:

Místa napojení a hlavní uzávěry jsou vyznačeny na předávaném plánku (označení):

Příjezdové a přístupové komunikace

Přístup na staveniště:

         
a) komunikace pro dopravu:
b) komunikace pro pěší:
c) ostatní:

Podrobnosti jsou vyznačeny na předávaném plánku (označení):

Přístup na pracoviště:

         
a) komunikace pro dopravu:
b) komunikace pro pěší:
c) ostatní:

Podrobnosti jsou vyznačeny na předávaném plánku (označení):

Další zpráva ke staveništi:
........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................

Další ujednání

Zhotovitel zajistí vymezení staveniště a provede všechny práce pro zajištění staveniště požadované přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. část I. Požadavky na zajištění staveniště, zejména zabránění vstupu nepovolaných osob.

V případě, že je zadavatelem na danou stavbu určen koordinátor BOZP, zavazuje se zhotovitel k součinnosti s tímto koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby.

11. Souběh činností zadavatele a zhotovitele

Zadavatel provedl před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného staveniště/pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci zhotovitele nebyli ohroženi probíhajícím provozem vlastního pracoviště.

Zadavatel seznámil zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro předávané staveniště/pracoviště závazné (viz Seznam předané dokumentace).

Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení mimořádných událostí (požár, pracovní úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení zadavatele apod.), se způsobem zajištění první pomoci a s dopravně bezpečnostními opatřeními,

Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné způsobilosti a bez předchozího seznámení všech pracovníků, kterým povolí vstup na předané staveniště/pracoviště s tímto zápisem a s další předanou

Nahrávám...
Nahrávám...