dnes je 21.7.2024

Input:

Posudkový závěr - zdravotně způsobilý s podmínkou

6.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6.2.2
Posudkový závěr - zdravotně způsobilý s podmínkou

JUDr. Eva Dandová

Posudek obsahující posudkový závěr "zdravotně způsobilý s podmínkou" bývá v praxi také velice častý. Podmínky mohou být různé, např. práce s brýlemi, ale i zákaz práce v hluku, horku, prachu apod. Zde pak záleží na konkrétních pracovních podmínkách zaměstnavatele, zda může zajistit, aby zaměstnanec práci vykonával za splnění podmínky.

Je však třeba důsledně rozlišovat danou medicínskou podmínku. V praxi se diskutoval posudkový závěr "zdravotně způsobilý s podmínkou" u řidičů tramvají a autobusů Dopravního podniku hl. m. Prahy, kdy podmínka spočívá v nošení brýlí, neboť samotné brýle nejsou překážkou výkonu povolání řidiče. Podmínka, která spočívá v nošení brýlí, není v praxi překážkou výkonu dané práce, protože brýle nosí více jak třetina populace. V praxi je však třeba pozorně zvažovat "podmínky" ostatní – např. různé alergie apod. nebo podmínky související s přiznáním ohrožením nemocí z povolání (zákaz práce v hluku, prachu apod.)

Vzhledem k tomu, že předchozí právní úprava stanovila právní účinky lékařského posudku s podmínkou dnem jeho prokazatelného předání a posudku o zdravotní způsobilosti až dnem uplynutí lhůty na jeho přezkoumání, navodila tím nerovné posuzování zaměstnanců "zdravých" (s posudkem o zdravotní způsobilosti) a zaměstnanců sice také zdravých, ale nosících určitou kompenzační pomůcku (viz řidiči z povolání). Novela ZoSZS provedená zákonem č. 202/2017 Sb. tento problém vyřešila, když lékařské posudky s posudkovým závěrem "zdravotně způsobilý s podmínkou" rozdělila do dvou skupin, a to na lékařské posudky

  • kde je podmínka stanovena poprvé – zde právní účinky nastávají dnem prokazatelného předání posudku a

  • kde je podmínka pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v užívání určitého kompenzačně upraveného zařízení – zde právní účinky nastávají dnem, kdy končí platnost předcházejícího posudku, s tím, že je možno se práva na odvolání vzdát.

Novou úpravou se tedy docílí rovný přístup k osobám se srovnatelnou funkční kvalitou zdraví, byť dosaženou při splnění určité podmínky. To, že příslušná podmínka byla již v lékařském posudku stanovena, je zjistitelné, neboť jak posuzovaná osoba (zaměstnanec), tak oprávněná osoba (zaměstnavatel), mají lékařské posudky uloženy.

Vyhovění "podmínce" podle zákoníku práce

Naproti tomu v řadě jiných, medicínsky závažnějších případů bude třeba, aby zaměstnavatel zareagoval postupem předvídaným v zákoníku práce. Zákoník práce ovšem není koncipován na posudkové závěry jmenované zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce i konstantní judikatura používají poněkud jiné terminologie. To však nesmí praxi mást a zaměstnavatel musí požádat lékaře, aby v posudkovém závěru blíže specifikoval onu medicínskou podmínku. Nejčastěji se bude jednat o převedení zaměstnance na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. b), c), d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

O případy podle citovaného § 41 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce se jedná

Nahrávám...
Nahrávám...