dnes je 22.4.2024

Input:

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.2
Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA

Ing. Bohumír Číhal

Předmět posuzování

Koncepcí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se rozumí strategie politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané. Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody, koncepce, u nichž nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní prostředí, vyplývá ze zvláštního právního předpisu, a dále koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropské unie. Tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce.

Dále jsou předmětem posuzování záměry uvedené koncepce nebo změny koncepcí, u nichž je dotčené území tvořeno územním obvodem pouze jedné obce, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Předmětem posuzování nejsou

  • koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany státu,

  • koncepce zpracovávané pro případ mimořádných událostí, při kterých dochází k závažnému a bezprostřednímu ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob;

  • finanční a rozpočtové koncepce.

Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (SEA)

Způsob posuzování

Stejně jako v případě posuzování záměru EIA, je třeba navrhnout a posoudit opatření, včetně vyhodnocení jejich předpokládané účinnosti

  • k předcházení nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví;

  • k vyloučení, snížení, zmírnění nebo kompenzaci těchto vlivů, popřípadě

  • ke zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedením koncepce.

Posuzování koncepce představuje komplexní přístup, zahrnující zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění. Je-li koncepce řešena ve variantách, je nutné posuzování provést pro všechny varianty.

Při posuzování se primárně vychází z aktuálního stavu životního prostředí v době kdy je podáváno oznámení o zpracování koncepce, přičemž se přihlíží k vlivům jiných relevantních koncepcí, které budou uskutečněny před provedením posuzované koncepce nebo v průběhu jejího provádění, popřípadě, jejichž provedení je zamýšleno. Mohou být též využity údaje z jiného posuzování, pokud odpovídají požadavkům zákona.

Oznámení koncepce

Každý podnět ke zpracování koncepce je třeba oznámit předložením koncepce příslušnému úřadu. Oznámení se předkládá v listinné a v elektronické podobě. Náležitosti oznámení koncepce stanoví příloha č. 7 k zákonu.

Pokud předložené oznámení splňuje požadované náležitosti, zašle příslušný úřad do 10 dnů od jeho obdržení kopii oznámení k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní oznámení na internetu a zajistí zveřejnění informace o oznámení. Orgán kraje v téže lhůtě zašle kopii oznámení ministerstvu.

Své písemné vyjádření k oznámení koncepce může zaslat každý příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Zjišťovací řízení

Primárním cílem zjišťovacího řízení je, obdobně jako v případě zjišťovacího řízení u záměru (EIA), upřesnění obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. U určených druhů koncepcí je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda koncepce nebo změna koncepce bude posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb., či nikoliv.

Na podkladě oznámení, obdržených vyjádření k němu a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu provede příslušný úřad zjišťovací řízení a ukončí je nejpozději do 35 dnů ode dne zveřejnění oznámení koncepce písemným závěrem zjišťovacího řízení. V závěru navrhne průběh posuzování koncepce včetně konání veřejného projednání.

Pokud koncepce podléhá posuzování, stanoví příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení obsah a rozsah vyhodnocení, včetně požadavku na zpracování v úvahu přicházejících variant koncepce a v jakém počtu vyhotovení má být příslušnému úřadu předán návrh koncepce. V opačném případě je povinen uvést důvody, pro které není posuzování požadováno.

Závěr zjišťovacího řízení zašle příslušný úřad neprodleně předkladateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zároveň jej zveřejní.

Obr. č. 1: Průběh zjišťovacího řízení

Vyhodnocení

Osoba  oprávněná ke zpracování vyhodnocení

V případě, že podle závěru zjišťovacího řízení daná koncepce bude podléhat procesu posuzování, je předkladatel koncepce povinen do 30 dnů od obdržení závěru zjišťovacího řízení zajistit osobu  oprávněnou ke zpracování vyhodnocení (posuzovatel, autorizovaný podle ustanovení § 19 zákona) a informovat o tom příslušný úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní na internetu. Seznam oprávněných osob lze nalézt např. (poměrně skrytou cestou) na webu MŽP pod sekcí Informační systém EIA, kde jsou také zveřejňovány všechny informace, vyžadované zákonem.

Za úplné a objektivní zpracování vyhodnocení je odpovědný posuzovatel, se kterým je předkladatel povinen spolupracovat a předávat mu informace nezbytné pro zpracování vyhodnocení a vyjádření došlá v průběhu zpracování návrhu koncepce.

Informace nezbytné pro zpracování vyhodnocení je oprávněn požadovat posuzovatel též u příslušného úřadu, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků (poskytnout informace mohou pouze za splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy). Náležitosti vyhodnocení jsou uvedeny v příloze č. 9 k zákonu.

Návrh koncepce

Návrh koncepce předává předkladatel

Nahrávám...
Nahrávám...