dnes je 25.6.2024

Input:

Potrubí

13.5.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.4.2
Potrubí

Pro každý objekt se zpravidla buduje jedna plynovodní přípojka, která je vedena kolmo na plynovodní řad. Pokud je plynovod napojen výjimečně na více než jednu přípojku, musí být uveden v provozu kontrolní mechanizmus, který zajistí, že otevírání a uzavírání jakékoliv uzavírací armatury nepovede k nebezpečné situaci, kdy by mohl být plyn dodáván z více než jednoho předávacího místa plynu. Montáž plynovodů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba (oprávnění od ITI Praha). Plynovodní přípojka končí na hranici pozemku a zde je zpravidla osazen i hlavní uzávěr plynu (HUP). Plynovodní přípojky se zhotovují z lineárního polyetylenu nebo z ocelového potrubí, které je opatřeno bralenovou izolací. Dříve se užívalo ocelové potrubí opatřené asfaltjutovým pláštěm. Potrubí se montuje ve sklonu směrem k hlavnímu řadu a ukládá se do pískového lože. Proto v případě, kdy by došlo k poruše na tomto úseku potrubí, mohl by se unikající plyn dostat podél potrubí do objektu a tam vytvořit se vzduchem výbušnou směs. K takové vadě v provozu dochází zejména proto, že potrubí bývá vedeno v komunikacích, které jsou silně zatížené provozem. Následky pozdě objevené vady jsou velmi vážné. Naštěstí se plyn sytí látkou s intenzivním zápachem, takže i malé úniky plynu jsou čichem rychle zjistitelné.

Hlavní uzávěr plynu

Na každé plynovodní přípojce musí být namontován hlavní uzávěr plynu (HUP), přístupný z veřejného prostoru. V případě, že HUP není přístupný z veřejného prostoru, musí být zajištěno automatické uzavření přívodu plynu při požáru. HUP může být umístěn do společné skříně s regulátorem tlaku a plynoměrem. Pokud dojde v provozu k úniku plynu, lze jej zpravidla snadno odstranit a s ohledem na umístění HUP v dobře větrané skříni není riziko příliš vysoké.

Skříň pro HUP, regulátor tlaku a plynoměr

Vnější plynovod

Vnější domovní plynovod je část potrubí mezi HUP a objektem a je ve většině případů uložen v zemi. V případě, že je veden po povrchu konstrukce (např. oplocení) nesmí sloužit jako nosná konstrukce. Vnější plynovod musí být chráněn proti korozi a teplota potrubí nesmí překročit 50º C. Venkovní nadzemní kovové plynovody se chrání v případě potřeby proti účinkům atmosférické elektřiny. Volné konce potrubí a uzávěrů musí být vhodným způsobem těsně uzavřeny.

Při prostupu venkovního plynovodu obvodovou zdí musí být potrubí uloženo do chráničky, která přesahuje na každém konci min. 10 mm povrch zdi a umožňuje radiální posuv potrubí. Výběr materiálů pro potrubí a pro jeho součásti se musí zvážit vzhledem k požadavkům ohledně uložení plynovodu, ohledně ochrany proti požáru, a pokud je to nezbytné, také ohledně zabezpečovacích zařízení. Na potrubí venkovního plynovodu může dojít ke stejným závadám a ze stejných příčin jako v případě plynovodní přípojky, stejně se postupuje i při odstranění závad.

Vnitřní plynovod

Vnitřní plynovod slouží k zásobování plynových spotřebičů plynem. Pro jeho konstrukci a způsob vedení platí velmi přísné předpisy. Vnitřní plynovod je součástí vyhrazených zařízení, podléhajících státnímu odbornému dozoru. Potrubí vnitřního plynovodu musí mít co nejméně rozebíratelných spojů a má být co nejkratší. Plynovod musí být uložen tak, aby riziko jeho poškození (mechanické poškození, koroze, teplota okolí aj.) bylo minimální nebo musí být učiněna dodatečná bezpečnostní opatření. Vedení a uložení povrchově vedeného plynovodu musí být provedeno tak, aby bylo vyloučeno poškození od pohybu budovy. Plynovod uvnitř budov se vede přednostně větranými prostory.

Pokud je vedeno po povrchu musí být vizuálně odlišeno (např. nátěrem žlutou barvou) od jiných potrubních rozvodů, nesmí být tepelně namáháno a nesmí sloužit jako nosná konstrukce. Rozebíratelné spoje se umísťují přednostně ve větraných a snadno přístupných místech a musí odolávat mechanickému namáhání.

Vnitřní plynovod musí být chráněn proti korozi vhodným nátěrem nebo izolací. Pokud je uložen ve zdi, nesmí být k jeho zazdění užito materiálů, které by korozně napadaly potrubí.

Pro vedení plynovodu platí zvláštní předpisy a ve vyjmenovaných případech je bez zvláštních opatření vedení plynovodu zcela zakázáno:

  • obytnými místnostmi,

  • výtahovými šachtami, shozy odpadků, nevětranými šachtami,

  • komínovými průduchy a komínovým zdivem,

  • větracími šachtami o půdorysné ploše <1m2,

  • v podlahách, schodišťových stupních a stropech,

  • v chráněných únikových cestách,

  • v garážích, prádelnách a kotelnách, s výjimkou přívodu ke spotřebičům, se vedení plynovodu nedoporučuje.

Plynové spotřebiče

K vnitřnímu plynovodu se smí připojit jen plynové spotřebiče, které jsou určeny pro provoz na druh a tlak plynu v tomto plynovodu. Na spotřebičích nesmějí být prováděny jakékoli neodborné úpravy. Plynové spotřebiče smějí být užity pouze k účelu, k němuž jsou určeny. Musí být udržovány a provozovány v souladu s provozními předpisy výrobce. Plynové spotřebiče při provozu spotřebovávají kyslík, obsažený ve vzduchu. Z toho důvodu musí být spotřebiče umístěny podle zvláštních předpisů a nejdůležitějším požadavkem je zajištění odpovídajícího množství vzduchu, potřebného pro spalování. Tato podmínka je splněna dodržením projektu, ve kterém je uvedeno, jakým způsobem bude přívod vzduchu pro spalování zajištěn. V provozu pak musí být tyto podmínky bezpodmínečně dodrženy. U spotřebičů v provedení A (plynový sporák) musíme počítat nejen s přívodem vzduchu pro spalování, ale navíc s odvodem spalin. Podle požadavků technických předpisů G 704 01 – odběrná plynová

Nahrávám...
Nahrávám...