dnes je 23.5.2024

Input:

Požadavky na vlastnosti konstrukčních částí garáží

2.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5.2
Požadavky na vlastnosti konstrukčních částí garáží

Stavební řešení

Konstrukce stropu a stěn musí splňovat základní bezpečnostní předpisy. Při navrhování se vychází z nahodilého zatížení tlakovými silami kol vozidel podle ČSN EN 1991-1, část 7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení.

Podlahy

Podlahy musí být trvanlivé, mechanicky odolné proti působení minerálních olejů, pohonných hmot a nesmí umožnit vnikání vlhkosti do ostatních konstrukcí nebo pronikání do nižších podlaží. Vodotěsná vrstva musí být vytažena na všechny prostupující konstrukce do výšky alespoň 100 mm nad niveletu podlahy. Napojení podlahy na tyto konstrukce musí být vodotěsné. Povrchy podlahových konstrukcí musí být ošetřeny takovým způsobem, aby nemohlo dojít provozem ke zhoršení jejich vlastností. Nátěry do tloušťky 2 mm se nehodnotí. Vyrovnání podlah musí odpovídat ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení: 2012. Podlahové konstrukce musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (vč. podlahových krytin) podle ČSN EN 13501-1+A1 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň: 2010.

Voda vnesená vozidly v zimě se odstraňuje buď odvodňovacím systémem nebo vysátím při úklidu. V případě odvodnění musí být podlaha ve spádu minimálně 1 % směrem k odvodňovacím vpustím.

Lapáky pohonných hmot a olejů

Pro umývárny nebo vymezené plochy, kde se skladují minerální oleje nebo benzin, se zřizuje samostatná kanalizace opatřená lapákem pohonných hmot a olejů příslušné velikosti.

Obr. č. 1: Příklad řešení odlučovače benzinu a olejů

Lapač pohonných hmot a olejů se běžně zhotovoval z betonového zdiva, lze využít též svařované, resp. lepené konstrukce z vhodných desek z umělých hmot. Má pouze sběrnou kalovou jímku s nornou přepážkou před vtokem. Vtokové koleno tvoří zároveň zápachovou uzávěrku.

Ochrana životního prostředí

Garáže vestavěné nebo přistavěné k objektu sloužícímu k jinému účelu (např. bydlení) musí být odděleny od obytných a pobytových místností objektu tak, aby v nich nedocházelo k překročení stanovené přípustné hladiny hluku ( ČSN 73 0532 ) a pronikání škodlivin z výfukových plynů vozidel.

Akustické požadavky

V následující tabulce uvádíme nejnižší požadované hodnoty vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti R´w mezi místnostmi bytu v bytovém domě a garáží.

Chráněný prostor (přijímací)
Hlučný prostor (vysílací) Požadovaná hodnota R´w (dB)
Stropy Stěny
Všechny místnosti jednoho bytu
Garáže 57 57

Tab. č. 1: Požadavky ČSN 73 0532 na zvukovou izolaci

Osvtlení garáží

Osvětlení v garáži se navrhuje podle ČSN EN 12464-1 (360450) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory: 2012. Z hlediska ekonomiky i pohody prostředí se doporučuje zřizovat v garážích okna nebo otvory bez výplně.

Vytápění

Vytápění garáží se navrhuje zpravidla jen v garážích pro automobily určené ke speciálnímu účelu (požární, sanitní). V garážích, kde se trvale zdržují zaměstnanci, musí být hygienické zařízení pro zaměstnance navrženo podle ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny: 2013 a podle NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

TZB

V garážích mohou být vedena a instalována technická zařízení budov, mezi která mimo jiné patří:

 • vodovod, navrhuje se pouze v nejnutnějším rozsahu;

 • vnitřní kanalizace;

 • vytápění, vzduchotechnika jiných systémů než vlastního prostoru garáže;

 • plynovod;

 • ochrana před bleskem;

 • zařízení pro zásobování požární vodou;

 • zařízení elektroinstalací a telekomunikací.

Větrání garáží

Způsoby větrání

V prostoru garáží se všeobecně navrhují tři způsoby větrání

 • provozní větrání, které zajišťuje nepřekročení přípustných koncentrací škodlivin v ovzduší garáže;

 • havarijní větrání, které zajišťuje ředění hořlavých látek s nebezpečím výbuchu v garáži tak, aby nebylo dosaženo dolní meze výbušnosti;

 • požární větrání, které odvádí teplo a kouř při požáru z prostoru garáže. Navrhuje se podle ČSN 73 0804 , požární bezpečnost VZT systémů podle ČSN EN 15423 a ČSN 73 0872 .

Provozní a požární větrání může být přirozené nebo nucené. Havarijní větrání se navrhuje jako nucené. Doporučuje se propojení větrání všech tří systémů.

Provozní větrání se navrhuje provozidla se všemi druhy provozu podle normativní přílohy A ČSN 73 6058 :2011. Z rozsáhlé přílohy uvádíme požadavek na přirozené větrání jednotlivé a řadové garáže – nadzemní samoobslužné s pohybem vozidel vlastní silou. Celková volná plocha větracích otvorů pro jedno stání musí být minimálně

• v garáži provozidla skupiny 1 0,025 m2 /stání;
• v garáži provozidla skupin 2 a 3 0,045 m2 /stání.

Pro vyhrazená parkovací stání provozidla na plynná paliva se navrhuje systém havarijního větrání s výjimkou jednotlivých garáží s výjezdem přímo na volné prostranství.

Parkování vozidel s pohonem na plynná a ostatní alternativní paliva a energie

Parkování těchto vozidel v garáži je možné za splnění podmínek:

 • jsou splněny bezpečnostní a technické požadavky ČSN 73 0804 :2010 a vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění změny č. 268/2011 Sb;

 • provozní větrání provozidla na plynná paliva je navrženo podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění změny č. 268/2011 Sb. a ČSN 73 6058 (obdobně jako provozidla na uhlíkovodíková kapalná paliva;

 • havarijní větrání je navrženo podle ČSN 73 6058 .

Při detekci úniku plynného paliva musí být zajištěno:

 • do 10 % dolní meze výbušnosti aktivace provozního větrání (pokud je instalováno);

 • při 20 % dolní meze výbušnosti aktivace havarijního větrání;

 • při 50 % dolní meze výbušnosti vyhlášení požárního poplachu a zákaz vjezdu dalších vozidel do garáže.

V novostavbách hromadných garáží s počtem více než 27 parkovacích stání musí být nejméně 10 % parkovacích stání navrženo tak, aby umožňovala parkování vozidel s pohonem na plynná paliva. Pro parkování vozidel na plynná paliva je možné určit pouze vyhrazený prostor hromadné garáže a ten vybavit podle požadavků. Tento prostor musí být stavebně oddělen pro zabezpečení větrání a současně musí tvořit samostatný požární úsek.

Technická a technologická zařízení

Prostupy konstrukcemi

Technická a technologická zařízení, rozvody a instalace (např. vodovody, kanalizace, plynovody), elektrické rozvody (kabely, vodiče) apod. uvnitř stavebních objektů mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělicími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě se stejnou požární odolností, jakou má požárně dělící konstrukce. Prostupy požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny podle ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení: 2009. Utěsněný prostup musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupuje. U prostupů mezi skupinami výrob a provozů 1 až 4 postačuje požární odolnost do 60 minut.

Použité výrobky

Potrubní rozvody a jejich příslušenství sloužící k rozvodu hořlavých látek (včetně konstrukcí nesoucích tyto rozvody) musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1

Nahrávám...
Nahrávám...