dnes je 13.4.2024

Input:

Právní prostředí

2.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3
Právní prostředí

Následující přehled právních předpisů uvádí vždy číslo a název předpisů v platném znění.

Právní předpisy obecně platné (pro všechny druhy staveb)

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy týkající se principů výkonu státní správy

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy týkající se pozemních objektů

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Právní prostředí týkající se dopravních staveb

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Právní předpisy, způsob práce

V následujícím textu jsou uvedeny některé důležité vybrané informace z právních norem a předpisů a některá doporučení pro práci. U všech právních norem je nutné vzít v potaz platné znění předpisu.

Především se jedná o upozornění na některé požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. týkající se bezbariérového řešení staveb. V § 159 je zahrnuta odpovědnost projektanta za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jeho návrhu a povinnost dbát obecných požadavků na výstavbu (bezbariérovost je definována vyhláškou č. 398/2009 Sb.). Povinnost dodržení obecných požadavků na výstavbu pro stavbyvedoucí a stavební dozor je specifikována v § 153. Povinnost respektování obecných požadavků na výstavbu všemi právnickými a fyzickými osobami a orgány veřejné správy je uvedena v § 169.

Ve správních řízeních týkajících se staveb je také nutné mít na zřeteli povinnosti státní správy uvedené v zákonu č. 128/2000 Sb. a č. 129/2000 Sb. V § 61 zákona o obcích se uvádí, že při výkonu přenesené působnosti se obec s rozšířenou působností řídí zákony a jinými právními předpisy. Tutéž povinnost mají kraje definovanou § 30 zákona o krajích.

Aplikace ustanovení právních předpisů

Pro aplikaci ustanovení právních předpisů při navrhování a schvalování bezbariérových úprav staveb je třeba mít na zřeteli

Nahrávám...
Nahrávám...