dnes je 26.6.2022

Input:

Právní rámec změny zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb.

26.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.5
Právní rámec změny zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb.

JUDr. František Nováček, DESS

Dlouho připravovaná a nejen odbornou veřejností snad ještě déle očekávaná novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, byla ve Sbírce zákonů zveřejněna v částce č. 82 pod zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon – dále též zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela zákona by měla vstoupit v účinnost dnem 1. 1. 2018. Souběžně s novelou stavebního zákona jsou novelizovány jiné, související zákony.

Novela zavádí řadu novinek – pouze namátkou lze uvést ustanovení § 42a – zkrácený postup při pořizování aktualizace zásad územního rozvoje, ustanovení § 55a – zkrácený postup při pořizování změny územního plánu, nové odstavce § 4 (odst. 9, 10 a 11 o závazných stanoviscích)
a mnohé další.

První změny lze najít již v úvodních ustanoveních zákona, a to v ustanoveních § 2, který vysvětluje základní pojmy. Provedenou úpravou se základní pojmy na úseku územního plánování konkrétně definují v právním předpisu s cílem dosáhnout jednotný výkon veřejné správy na úseku územního plánování a v dalších navazujících řízeních.

V ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) bylo vymezení pojmu "obecné požadavky na výstavbu", který je tak souhrnným pojmem a zahrnuje obecné požadavky na využívání území, doplněno o ustanovení rozvádějící požadavky zabezpečující bezbariérové využívání staveb, stanovené prováděcími předpisy.

Toto ustanovení je dále vymezeno vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, když "obecné technické požadavky" obsažené v této vyhlášce patří mezi obecné požadavky na výstavbu. Je zde popsán okruh osob, kterých se vyhláška týká. Jde zejména o osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku či dítě do tří let, popřípadě osoby s mentálním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace apod.

Do ustanovení § 2 zákona č. 183/2006 Sb. přibyly nové odstavce – odst. 8 a 9. Jde o ustanovení, která upřesňují a dále rozvádějí pojem "soubor staveb" a také pojem "stavba hlavní", přičemž definice pojmu "stavba" zůstává popsán v ustanovení odst. 3 beze změny. Jde tedy o doplnění, rozvedení stávajícího pojmu (stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií...). Soubor staveb předpokládá splnění několika zásadních podmínek, a to:

  1. musí jít o vzájemně související stavby,
  2. stavby jsou realizovány v rámci jednoho stavebního záměru,
  3. stavby jsou na souvislém území nebo jsou budovány za společným účelem.

Hlavní stavbou je chápána stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Není to tedy stavba svým rozsahem největší ani stavba na realizaci nejnáročnější, ale stavba z hlediska souboru staveb nejzásadnější, nejdůležitější, resp. stavba, bez níž by soubor staveb nebyl schopen provozu, pro jaký je vytvořen.

Tato změna by měla přinést kvalitativní posun a usnadnění realizace zejména liniových staveb – silnic a železnic, a to zejména s ohledem na snazší proces přípravy a povolování staveb.

Výkon veřejné správy

Výkon veřejné správy je upraven zákoně č. 183/2006 Sb. v ustanoveních § 4–18.

Na začátku je nutné zopakovat, že správní orgány na úseku stavebního práva (územní plánování, územní a stavební řízení) při své činnosti dodržují základní zásady činnosti správních orgánů, kterými jsou vázány i stavební úřady a které upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků. Pouze příkladem lze uvést:

  • - Správní orgán postupuje v souladu s právními předpisy a uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.
  • - Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
  • - Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.
  • -

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...