dnes je 24.4.2024

Input:

Právní stav územního plánu

10.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi stavebních úřadů, při projektové přípravě staveb, ale i v samotném stavebním zákoně se můžeme setkat s pojmem právní stav územního plánu, případně právní stav jiného opatření obecné povahy vydávaného podle stavebního zákona. Přestože se jedná o dokument, který bývá v souvislosti s agendou stavebního úřadu využíván zcela běžně, mnozí účastníci řízení neví, co si pod samotným pojmem v přímé konfrontaci s ním představit.

Tento pojem používá stavební zákon v souvislosti s pořizovanými změnami územních plánů. Protože jsou totiž změny vydávány rovněž formou opatření obecné povahy dle správního řádu, nevydávají se jako kompletní dokument, ale pouze označují měněné části (např. V tabulce u plochy Z2 se ve sloupci (další podmínky využití území) ve čtvrté odrážce za text „respektovat navržený koridor pro tech. infrastrukturu KT3“ doplňuje text „a KT4“.) Protože by bylo pro subjekty, kteří potřebují s územním plánem běžně pracovat, velmi obtížné posuzovat soulad záměru s původním územním plánem a následně s každou další změnou zvlášť, stanoví stavební zákon v ust. § 55 odst. 5 pořizovateli povinnost zajistit pro obec vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatřit záznamem o účinnosti. Jedná se o dokument, v němž je zachycen aktuální právní stav textové i grafické části územního plánu, do kterého jsou promítnuty všechny jeho změny. Práce s ním je tedy přehlednější, dle záznamu o

Nahrávám...
Nahrávám...