dnes je 19.7.2024

Input:

Přestupky podle SZ

12.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.15.3 Přestupky podle SZ

Ing. Bohumír Číhal

Přestupky podle stavebního zákona se projednávají podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ale skutkové podstaty přestupků a horní hranici výše pokut za ně stanoví  SZ  v hlavě V, ustanoveních § 178 až 181 . Skutkové podstaty porušení zákona jsou ve stavebním zákoně rozděleny v jednotlivých ustanoveních podle postavení osob ve stavebním procesu. Přestupku se dopustí podle

 • ustanovení § 178 fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba

  • v obecném postavení (odst. 1),

  • jako stavebník (odst. 2),

 • ustanovení § 179  fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako

  • vlastník stavby (odst. 1),

  • vlastník zařízení (odst. 2),

  • vlastník technické infrastruktury (odst. 3),

  • autorizovaný inspektor (odst. 4),

 • ustanovení § 180 fyzická osoba

  • tím, že provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu (odst. 1),

  • jako stavbyvedoucí tím, že poruší některou z povinnost (odst. 2),

  • vykonávající stavební dozor tím, že poruší některou z povinnost (odst. 3),

 • ustanovení § 181 právnická nebo podnikající fyzická osoba jako stavební podnikatel pokud poruší některou z povinností stanovených stavebním zákonem.

Skutkové podstaty přestupků v ustanovení § 178 odst. 1 se vztahují obecně na osoby, které zde vyjmenované činnosti vykonávají bez oprávnění k nim, např. užívají stavbu bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, nebo takové užívání umožní jiné osobě, odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu, nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

Ustanovení § 182 upravuje příslušnost k některým případům projednávání přestupku. Přestupky podle stavebního zákona v prvním stupni projednává stavební úřad příslušný, jak je uvedeno pro jednotlivé případy v ustanoveních § 13, 15 a 16 (obecný, speciální, vojenský a jiný). Přestupek vlastníka technické infrastruktury, kterého se dopustí nesplněním některé z povinností podle ustanovení § 27 odst. 3 (poskytování údajů o území), dopustí-li se jej právnická nebo podnikající fyzická osoba, v prvním stupni projednává stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona. Dopustí-li se přestupku podle stavebního zákona obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem příslušným vést řízení o přestupku, určí nadřízený orgán, který jiný obecní úřad, který je stavebním úřadem, provede řízení a vydá rozhodnutí.

Vymezení, resp. označení uvedených osob souvisí s pojmy stavebního zákona. Je proto třeba připomenout, že

 • stavebníkem se rozumí osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby (zjednodušeně se jedná o osobu, realizující legálně svou představu o stavebním záměru),

 • stavebním podnikatelem se rozumí osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • stavebním dozorem se rozumí odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb,

 • autorizovaným inspektorem se rozumí fyzická osoba splňující požadavky ustanovení § 143 SZ , jmenovaná po vyjádření Komory Ministrem pro místní rozvoj,

 • stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Výše pokut

Za výčtem sankcionovaných porušení ustanovení SZ  jsou v každém paragrafu stanoveny maximální výše pokut rozdělené podle závažnosti postihovaného chování. Jak již bylo uvedeno, nejsou stanoveny nejnižší hranice, nýbrž jen hranice nejvyšší, které se pohybují od 200 tis. Kč do 2 mil. Kč.

Pokuty do 2 mil Kč

Za nejzávažnější přestupek může být uložena nejvyšší pokuta až 2 mil. Kč stavebníkovi, který

 • provede stavbu, terénní úpravy nebo udržovací práce v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území bez souhlasu stavebního úřadu,

 • provede stavbu bez stavebního povolení nebo společného povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území,

 • provede stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu, stavebním povolením, společným povolením, veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením nebo s dodatečným povolením stavby v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území.

Pokuty do 1 mil Kč

Pokutou až do výše 1 mil. Kč může být potrestána osoba, která užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, nebo takové užívání umožní jiné osobě, a stavebník, který

 • provede stavbu bez stavebního povolení nebo společného povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora, nebo

 • poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle ustanovení 176 odst. 1, týkající se nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologických nálezů.

Pokuty do 500 000 Kč 

Pokutou až do výše 500 000 Kč může být potrestána osoba která

 • v rozporu s ustanovením § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán,

 • provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,

 • užívá stavbu v rozporu s účelem vymezeným v kolaudačním rozhodnutí, v kolaudačním souhlasu nebo v oznámení o užívání stavby, nebo s účelem vymezeným v povolení stavby (nevyžaduje-li stavba kolaudaci), nebo takové užívání umožní jiné osobě,

 • užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu nebo povolením, nebo takové užívání umožní jiné osobě,

 • užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby, nebo takové užívání umožní jiné osobě,

 • provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím o povolení předčasného užívání stavby.

Stejná výše pokuty do 500 000 Kč hrozí fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě, dopustí-li se přestupku jako

 • stavebník tím, že

  • provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo společného povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora,

  • provede stavbu v rozporu se stavebním povolením nebo společným povolením, veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením anebo s dodatečným povolením stavby,

 • vlastník stavby, tím že

  • odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím o odstranění stavby,

  • neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby resp. nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím o neodkladném odstranění stavby,

  • neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím o nařízení nezbytných úprav,

  • vlastník zařízení, tím že

   • odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím o odstranění stavby,

   • neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v rozporu s rozhodnutím o neodkladném odstranění stavby,

   • neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím o

Nahrávám...
Nahrávám...