dnes je 20.6.2024

Input:

Příklady bazénů a sportovních plaveckých zařízení

1.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.6.2
Příklady bazénů a sportovních plaveckých zařízení

Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana

ŠKOLNÍ VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE)

Orientační údaje stavby

Účel stavby:

- novostavba, školní víceúčelový bazén pro školní plavecký výcvik, plavecký trénink

Členění stavby:

- vlastní objekt bazénu

- exteriérové rekreační plochy

- komunikace, parking, chodníky

- přípojky inženýrských sítí; VO

Kapacity stavby:

počet návštěvníků 120 000 / rok

vodní plocha 319 m²

objem vody celkem 414 m³

zastavěná plocha 1248 m²

plocha objektu 3482 m²

obestavěný prostor 12 260 m³

plocha pozemku 2806 m²

předpokládané náklady vč. DPH 150 mil. Kč

Dispoziční a provozní řešení

Dispozičně jsou jednotlivá podlaží obsazena takto:

1. podzemní podlaží (P.P.)

- strojovna filtrace

- sklad

- instalační chodba

- úklid

- instalační kanál

- hala sauny

- akumulační jímky bazénů

- schodiště výtah

- strojovna rekuperace

- obsluha sauny

- AT stanice

- sklady prádla

- rozvodna el. energie

- bar sauny

- náhradní zdroj

- sklad

- sklady chemikálií

- šatny, WC, sprchy návštěvníci

- sklad chlóru

- odpočívárna

- vým. stanice

- potírna sauny

- vodoměr

- masáže

- manipulace s chem. látkami

- úklid

- strojovna VZT

- ochlazovna

- dílna a sklad údržby

- vertikální solárium

- šatny, WC personálu

- denní místnost

1. nadzemní podlaží (N. P.)

- zádveří

- hlavní plavecký bazén

- hala bazénu

- prostor dětského brouzdaliště

- pult občerstvení

- "mokrá" kavárna

- šatna, WC

- WC + předsíň děti

- sklad

- exteriérové opalovací terasy

- úklid

- vstup do zázemí občerstvení

- hlavní recepce

- velín

- plavčík

- ošetřovna

- sklad pl. pomůcek

- úklid

- prostor šaten – převlékáren, kabin

- WC, Ž, M, návštěvníci

- úklid

- osušovna, sprcha, WC muži

- osušovna, sprcha, WC ženy

- ohřívárna

- ochlazovna

- prostor whirlpoolu

- prostor výukového bazénku

2. N. P. – střecha

- tělocvična

- trenéři, plavecký oddíl

- sklad

- čaj, kuchyňka

- rozvaděč

- WC M, Ž

- 2x kancelář

- úklid

- parkovací stání 36; pro auta

- schodiště, výtah

- VZT střešní agregáty

- solární fotovoltaické panely

- rampa nájezdu na střechu

Provozní řešení je založeno na snadném a bezbariérovém přístupu návštěvníků do bazénové haly. Návštěvník je z přehledné haly, která má přímý pohled na bazén, veden přes recepci a převlékací kabiny ke skříňkám.

Hygienickým filtrem - WC, sprcha je přístup do bazénové haly, která má zónu hlavního plaveckého bazénu, zónu dětí, zónu výuky a zónu zábavy (whirlpool). V zóně dětí je spojení s Wellness – saunou. Bazénová hala je přímo propojena s venkovní opalovací terasou. Schodiště a výtah dále umožní přístup do 2.NP, které je obsazeno tělocvičnou a administrativou. Suterén objektu (1. PP) je věnován technickému zázemí bazénu, které je přístupné též z exteriéru pod výstupní rampou střešního parkingu.

Suterén dále obsahuje zázemí personálu a prostory sauny, které jsou též malým schodištěm propojeny s hlavní bazénovou halou. Vertikální komunikace (schodiště a výtah) vyúsťuje na střeše, kde je parkovací stání pro 36 aut.

Předpokládané kapacity

- počet návštěvníků (účelové jednotky)

bazény 120 000/rok

80 návš./hod.

wellness 20 návš./hod.

- počet zaměstnanců 20

- plocha vodní hladiny 319 m²

- objem vody celkem 414 m³

- počet parkovacích stání v areálu a na střeše 46

Stavebně technické řešení

Objekt bazénu bude železobetonový skelet s kulatými sloupy, větší rozpon bazénové haly a situování parkingu na střeše určí větší dimenze hlavních nosných konstrukcí. Obvodové zdivo bude monolitický železobeton s vyzdívanými částmi a zatepleno. Založení objektu bude hloubkové, vlastní vana bazénu není podsklepena, nerezová ocel bazénu bude vložena do železobetonové vany. Výplně otvorů budou mít charakter strukturální fasády. Některé konstrukce (rampa k parkingu, věž schodiště a výtahu) budou tvořeny pohledovým železobetonem.

Navržené vodní prvky

- plavecký výcvikový plocha vody 262,5 m²

(závodní) bazén hloubka 1,2 – 1,8 m

objem vody 380 m³

- malý výukový bazén plocha vody 18 m²

hloubka 0,9 m

objem vody 16 m³

perlová masáž

vodní masážní lavice

chrlič

- brouzdaliště pro děti plocha vody 17 m²

hloubka 20 – 35 cm

objem vody 5 m³

malá skluzavka

vodní hříbek

vodní malý chrlič

- whirlpool ø 3,0 m plocha vody 7 m²

hloubka 1,0 m

objem vody 7 m³

- whirlpool v sauně ø 2,4 m plocha vody 4,5 m²

hloubka 0,9 m

objem vody 4 m³

- očistné brouzdaliště – letní terasa plocha vody 10 m²

hloubka 0 – 20 cm

objem vody 2 m³

Plocha vody celkem 319 m²

Objem vody celkem 414 m³

Vlastní bazénová technologie bude situována v 1. PP ve strojovně filtrace a ostatních prostorách pro chemickou úpravu vody a zpětné získávání tepla. Jednotlivé bazény budou mít vlastní vodní okruhy. Spotřeba vody a energií jednotlivých okruhů je orientačně vyčíslená jako podklad pro řešení jednotlivých profesí.

Návrh řešení bazénové technologie

Navrhované řešení předpokládá rozdělení úpravy vody do 5-ti samostatných cirkulačních okruhů. Okruhy bazénové vody se liší dle teploty vody a účelu využití.

Rozdělení bazénů

Okruh Popis bazénů Teplota Plocham2 Objemm3 Zatřídění (135/2004)
a Plavecký bazén 25m 28ºC 250,0 350 plavecký b.
b Masážní bazén 32ºC 13,5 16,2 koupelový b.
c Brouzdaliště 30ºC 16,0 6,4 koupelový b.
d Whirlpool Ø 3,6m 35ºC 10,17 9,15 koupelový b.
e Whirlpool Ø 2,4m 35ºC 4,5 1,72 koupelový b.

Úprava vody v bazénech

Úprava vody je navržena v souladu s platnou vyhláškou MZ č. 135/2004 "Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch“ s přihlédnutím k západním normám DIN 19643 a zkušenostem při výstavbě vodních areálů u nás.

Úprava bazénové vody je navržena klasickým, ověřeným způsobem jednostupňové koagulační filtrace s automatickým dávkováním příslušných chemických činidel a zdravotním zabezpečení vody.

Úprava vody v každém bazénovém okruhu spočívá v následujících úkonech:

Odvod vody z bazénů – voda bude svedena gravitačně z přelivných žlábků do akumulačních jímek

Předčištění vody – bude probíhat na lapačích nečistot předřazených všem cirkulačním čerpadlům

Recirkulace vody – pomocí cirkulačních vertikálních, resp. horizontálních čerpadel

Koagulační filtrace – bude probíhat na tlakových pískových filtrech s ozonutvornou úpravou, při filtrační rychlosti ~30m/hod. Náplň bude tvořit křemičitý písek různé zrnitosti.

Jako koagulační činidlo bude používán síran hlinitý nebo tekutý vločkovač. Množství dávkované chemikálie je závislé především na kvalitě napouštěcí vody a množství vnášeného znečištění.

Korekce pH – bude kontinuálně sledována a udržována za použití alkalických, případně kyselinových prostředků dle hodnoty vstupní vody. Hodnota pH bude udržována v rozmezí 6,7-7,2 , dle hygienické směrnice pro dosažení vysokého desinfekčního účinku chlóru.

Zajištění bakteriologické nezávadnosti vody – bude provedeno desinfekcí chlóru. Navrhovaný systém průběžného sledování hodnot aktivního chlóru s automatickým dávkováním, zaručuje v každém provozním režimu udržování požadované hodnoty aktivního (volného) chlóru ve vodě v rozmezí 0,3-1,1mg/l (dle charakteru bazénu) při hodnotě pH vody 6,5 – 7,6.

Ohřev vody – bude probíhat v nerezových protiproudých ohřívačích. V návrhu se uvažuje s tepelným spádem 80/60.

Ozonizace - do vody bude dávkován plynný ozón O3, vyráběný pomocí elektrických vysokonapěťových výbojů v ozongenerátoru. Účinkem ozónu dojde k dokonalému hygienickému zabezpečení vody.

UV záření – do okruhů, především "b", "c", "d" a "e" budou zařazeny  UV lampy, které zabezpečují hygienickou nezávadnost vody fyzikálním působením UV záření.

Nedílnou součástí provozu bazénu ve smyslu péče o kvalitu vody je pravidelné doplňování objemu bazénů vodou v množství:

30 l/návštěvníka a den (u plaveckých bazénů)

45 l/návštěvníka a den (u koupelových bazénů)

Technologické zařízení úpraven vod

Technologické zařízení úpraven vod bude umístěno v prostoru 1. PP, kde bude umístěna kompletní úprava, ohřev i desinfekce bazénové vody, včetně akumulačních jímek.

V technologických prostorech kolem bazénů bude též umístěno strojní zařízení pro vodní atrakce.

Kvalita a množství vypouštěných vod

Prací voda z filtrů

BSK5 max. 5mg/l

CHSK max. 10 mg/l

Nerozpuštěné látky 500 mg/l

Rozpuštěné látky max. 600 mg/l

Vypouštěná bazénová

CHSKMn max. 10 mg/l

Nerozpuštěné látky max. 10 mg/l

Chloridy max. 150 mg/l

Amoniakální dusík (N-NH4) 0,5 mg/l

Volný chlór 0,3 – 1,1 mg/l

Teplota 28 - 35oC

WELLNESS

Klasická finská sauna

Tato sauna je obvykle provozována s teplotami od 90ºC do 110ºC a vlhkostí 3% až 12%. Nejčastěji se realizují jako dvoustupňové s výškou 2,1 až 2,5m. Zdrojem tepla jsou obvykle elektrická kamna s kamennou vystýlkou.

18m3 obestavěného prostoru 15 kW

Použité materiály – používají se klasický smrk, topol, popř. kanadská jedle – hemlock. Sedací plochy jsou zpravidla z abachi.

BAZÉNOVÁ TĚLESA

Navrhované řešení bazénové části

Všeobecné informace

Provozní soubor zahrnuje kompletní dodávku nerezových bazénů, které se na místě montáže svařují z jednotlivých dovezených dílů a osadí se na předem připravené základové pásy a konstrukce dle požadované stavební připravenosti.

Bazénové dno bude položeno na předem připravený hutněný štěrkopískový podklad. Nerezový bazén tvoří samonosná nerezová konstrukce, stěny bazénu s přelivnou hranou navazující na přelivný žlábek po obvodu bazénového tělesa a dnové přívodní kanály kotvené na předem připravené základové patky, resp. podkladní betonovou desku. Takto svařená ocelová konstrukce tvoří absolutně vodotěsnou vanu bez jakýchkoliv spár a netěsností. Sváry nad hladinou vody budou přiznány, broušení se z estetických a technologických důvodů nedoporučuje /svary na místech s předivnými hranami jsou broušeny cca 5 cm pod hladinou/, ostatní sváry se pouze chemicky očistí-mořením.

Hladký povrch nerezových plechů a provedení spojů zajišťuje potřebnou hygienickou i vysokou estetickou kvalitu díla.

Patentovaný systém dnového rozvodu upravené vody pomocí kanálků s vodorovně směrovanými tryskami ve spojení s obvodovým přelivným žlábkem zaručuje důkladné a rovnoměrné promísení bazénové vody v celém objemu bazénu.

Součástí dodávky bazénového tělesa jsou i potrubí a napojovací armatury ve vzdálenosti cca 0,5m od bazénového tělesa pro potrubní systém úpravy bazénové vody a vodní atrakce. Tyto jsou vyvedené přes prostupy v základových pásech za bazénové těleso. Součástí dodávky jsou rovněž vodní atrakce konstrukčně navazující na bazénové těleso a plastová roštnice z PP po obvodu bazénu.

Rozvod technologické vody je pomocí dnových rozvodů, odvod vody pak pomocí přepadového žlábku po obvodu víceúčelového bazénu.

Konstrukce bazénu

Hlava bazénu

Směr ohybu hlavy bazénu probíhá z vnější strany po celém obvodu tak, že vytváří záchytnou hranu a současně slouží k nepřetržitému odvodu vody do přepadového žlábku, který je krytý roštnicemi. Přepadový žlábek je k hlavě bazénu přivařen a jeho dimenze zaručuje 100% odvod vody vytlačené při běžné cirkulaci i při maximálním zatížení

Nahrávám...
Nahrávám...