dnes je 14.6.2024

Input:

Příklady ochrany vnitřního vodovodu

4.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.6.5.1
Příklady ochrany vnitřního vodovodu

Ing. Bohumír Číhal

Jak jsme uvedli v předchozí kapitole, ochranu vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody řeší podrobně ČSN EN 1717. Tato problematika je obsažena také v ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody, ČSN 75 5490 Stavby pro hospodářská zvířata a v některých dalších normách týkajících se výrobků pro zdravotně technické instalace. Při rozhodování, jakou ochrannou jednotku použít v konkrétních případech, se proto musí projektanti zdravotně-technických instalací řídit všemi příslušnými normami a používat jen výrobky (armatury a další) odpovídající výrobkovým normám.

Napojení vnitřního vodovodu na vodovodní přípojku

V místě napojení vnitřního vodovodu na vodovodní přípojku musí být, kromě jiných armatur vodoměrné soupravy, osazena také kontrolovatelná zpětná armatura, což je zpětný ventil (zpětná klapka) se zkušebním kohoutem, jak je uvedeno na následujícím obrázku. Jedná se o ochranu veřejného vodovodu.

Obr. č. 1: Vodoměrná souprava s prvky ochrany veřejného vodovodu

Zpětné armatury

Mezi zpětné armatury patří zpětný ventil a zpětná klapka. Umožňují průtok jen v jednom směru. Zpětný ventil má podobné součásti jako obyčejný průtokový ventil. Průtok armaturou se uvolní automaticky otevřením zavíracího zařízení – kuželíku nebo klapky – v důsledku statických a dynamických účinků pracovní látky. Uzavření průtoku nastává též automaticky v důsledku účinků pracovní látky při spolupůsobení tíže nebo pružiny kuželíku nebo momentu klapky. Do svislého potrubí a pro menší nominální tlaky se vyrábějí zpětné ventily s automatickým mechanickým propouštěním nebo s elektrickým řízením. Těsnicí plochy se vyrábějí z nerezavějící oceli. U zpětných ventilů (zejména u nových výrobků) je třeba upozornit na vysoké hodnoty odporových součinitelů.

Obr. č. 2: Zpětné armatury

Zásobování vnitřního vodovodu z veřejného vodovodu a jiného zdroje vody

Duální zásobování jednotného vnitřního vodovodu vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu a z vlastního zdroje vody (v tomto případě ze studny) je možné jen z přerušovací nebo vyrovnávací nádrže, do které je voda z vodovodu pro veřejnou potřebu a z vlastního zdroje vody přivedena. Všechny přívody vody do této nádrže musí být chráněny volným výtokem typu AA, AB nebo AD, popř přerušovačem průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DC. I v tomto případě se jedná o základní požadavky norem na ochranu veřejného vodovodu.

Obr. č. 3: Příklad zásobování vnitřního vodovodu z veřejného vodovodu a ze studny

Napojení odděleného požárního vodovodu

Potrubí, na které jsou napojeny pouze hadicové systémy (požární hydranty), jsou vzhledem ke stagnaci vody v nich z hygienického hlediska nevhodná. Výhodnější jsou potrubí společná pro hadicové systémy a ostatní výtoky.

Pokud je nutné pro zásobování hadicových systémů navrhnout oddělené potrubí, musí být v místě odbočení z rozvodu vnitřního vodovodu od ostatního rozvodů odděleno ochrannou jednotkou pro třídu tekutiny 2. Jedná se o kontrolovatelnou zpětnou armaturou, zpětný ventil se zkušebním kohoutem, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Jednotlivé části hadicového systému nemusí být proti zpětnému nasátí vody zabezpečeny.

Obr. č. 4: Vnitřní vodovod s odděleným požárním vodovodem

Napojení soustavy ústředního vytápění

Doplňování vody do soustavy ústředního vytápění je vhodné provádět přes ochrannou jednotku BA nebo GB. Na následujícím obrázku je příklad armatury větší světlosti, menší světlosti se vyrábějí také se závitovým připojením. Pro soustavy ústředního vytápění s většími výkony lze použít přerušovací nádrž s volným výtokem. Tato přerušovací nádrž může být součástí sériově vyráběného expanzního a doplňovacího zařízení.

Obr. č. 5: Příklad zábrany proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem BA

Napojení restauračních automatů

Automaty na kávu a podobná

Nahrávám...
Nahrávám...